Kursa kods PārZ4015

Kredītpunkti 2.25

Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums13.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Solvita Kampuse

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

PārZB012 [GPARB012] Augļi, dārzeņi, to pārstrāde II

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par augļu, ogu pārstrādes produktu ražošanas pamatiem, to laikā notiekošajiem fizikālajiem, bioķīmiskiem un mikrobiāliem procesiem. Iegūst zināšanas par augļu, ogu produktu defektu rašanās cēloņiem un to novēršanas iespējām. Iepazīstas ar augļu un ogu pārstrādes nozarē izmantojamām speciālām iekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apgūšanas studentiem būs:
zināšanas par augļu un ogu konservēšanas metodēm, dažādu augļu, ogu pārstrādes produktu ražošanas principiem un pārstrādes laikā notiekošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem – kontroldarbi.
prasmes spēt izvērtēt augļu, dārzeņu un to pārstrādes produktu kvalitātes parametrus (fizikālos, ķīmiskos, u.c.), vadīt un kontrolēt dažādu augļu, ogu pārstrādes produktu ražošanas tehnoloģiskajos procesos – laboratorijas darbi.

kompetence spēt analizēt un skaidrot dažādu augļu, ogu produktu ražošanā notiekošos fizikālos, bioķīmiskos un mikrobiālos procesus – laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augļu-ogu kompoti. Augļu-ogu ievārījumi un biezeņi. 1. laboratorijas darbs – Ābolu kompota gatavošana (pagatavošana, pasterizācija) un kvalitātes izvērtējums. (Lekcija – 1h, laboratorijas darbi – 4h)
2. Recinātāji augļu un ogu želejveida produktu ražošanai. Augļu-ogu marmelāde. 2. laboratorijas darbs – Augļu-dārzeņu marmelāžu pagatavošana un to kvalitātes izvērtējums. (Lekcija – 1h; laboratorijas darbi – 3h).
3. Augļu, ogu sulas. 3. laboratorijas darbs – Sulu ieguves veidi, kvalitātes izvērtējums. (Lekcija – 1h; laboratorijas darbi – 2h)
4. Augļu, ogu, dārzeņu saldēšana: tehnoloģijas, izmaiņas saldēšanas laikā. 4. laboratorijas darbs – Saldētu augļu un dārzeņu analīze. (Lekcijas – 2h; laboratorijas darbi – 3h)
5. Eļļas, to iedalījums, ieguves tehnoloģijas 5. laboratorijas darbs – Eļļu analīze. (Lekcija – 1h; laboratorijas darbi – 4h).

6. Ieskaites kontroldarbs. Lekcija-seminārs: Augļu, dārzeņu pārstrādes uzņēmumi. (Lekcija – 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā sekmīgi jāuzraksta 1 ieskaites kontroldarbs par lekciju materiālu, jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem semestra laikā jāizstrādā viens patstāvīgais darbs par tēmu “Augļu un dārzeņu pārstrādes uzņēmumi Latvijā”. Par šo tēmu ir jāsagatavo PowerPoint prezentācija, ar ko jāuzstājas paredzētā semināra laikā. Prezentācija tiek novērtēta ar ieskaiti.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kurss noslēdzas ar eksāmenu. Semestra laikā jānostrādā un jāaizstāv visi paredzētie laboratorijas darbi un sekmīgi jāuzraksta ieskaites kontroldarbs par lekciju materiālu.
Ja abu semestru laikā visos kontroldarbos iegūts vērtējums vismaz 6 (gandrīz labi), tad var pretendēt uz akumulējošo eksāmenu, kas tiek novērtēts kā kontroldarbu vidējais aritmētiskais rezultāts.

Obligātā literatūra

1. Bioloģiski aktīvās vielas pārtikas produktos: monogrāfija /[galvenā redaktore Evita Straumīte]; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Pārtikas tehnoloģijas fakultāte. Jelgava: LLU, 2012., 280 lpp.
2. Vaclavik, Vickie A. Essentials of food science / 3rd ed. New York: Springer, c 2008., 571 p.
3. Processing fruits: science and technology. Ed. by Barret D. M., Somogyi L. P., Ramaswamy H. CRC Press LLC, 2005, 841 p.

4. Processing Vegetables: science and technologies. Ed by D.S. Smith, I.N. Cash et al. Lancaster; Barsel: Technomic Publishing Company, Inc., 1997. 434 p. (Ir LLU FB 1 eks.)

Papildliteratūra

1. Bioactive compounds in foods. Edited by J.Gilbert, H. Z. Şenyuva. Oxford: Blackwell Publishing, 2008. 409 p. ( Ir LLU FB 1 eks.)
2. 400 augļi un ogas Latvijā mūsdienu augļudārzā. Sastād: I.Birulis. Rīga: Lauku Avīzes izd., 2008. 237 lpp. (Ir LLU FB 3 eks.)
3. Improving the health-promoting properties of fruit and vegetable products. Ed. by F.A.Tomas-barberan, M.I. Gil. Woodhead Publishing Limited, 2008. 560 p.
4. Advances in Fresh-cut Fruits and Vegetables Processing. Ed. By Martin-Belloso O., Soliva-Fortuni R., Taylor&Francis group, 2011, 410 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Food Science and Technology Published by Elsevier Science. ISSN (printed): 0023-6438. ISSN (electronic): 1096-1127. Pilni teksti Science Direct datubāzē.
Food Technology. Published by Institute of Food Technologists. ISSN: 0015-6639. Pieejams arī : http://www.ift.org/food-technology.aspx
Interneta avoti – atslēgas vārdi: fruits, vegetables, chemical composition, processing technologies, fresh-cut produce, fermentation, pickled vegetables, tomato processing, drying methods.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna laika studentiem.