Kursa kods PārZ3093

Kredītpunkti 7.50

Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums24.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Gita Krūmiņa-Zemture

Mg. paed.

Priekšzināšanas

PārZ2051, Pārtikas ķīmija I

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

PārZ3017, Pārtikas ķīmija II

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par izejvielu pirmapstrādi, starpproduktu un ēdienu gatavošanu, pielietojot dažādus tehnoloģiskos risinājumus. Praktiskajos darbos studenti apgūst tehnoloģiskās dokumentācijas izstrādi, kas ir pamats kvalitatīva ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, savukārt laboratorijas darbi sniedz praktisku pieredzi dažādu ēdienu gatavošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina profesionālo terminoloģiju – kontroldarbi, praktiskie darbi, laboratorijas darbi. Pārzina uzturvielu strukturālās izmaiņas pārtikas produktos ēdienu gatavošanas laikā – kontroldarbi, laboratorijas darbi. Pārzina ēdienu gatavošanas tehnoloģiju – kontroldarbi. Spēj gatavot ēdienus, pielietojot dažādus tehnoloģiskos risinājumus – laboratorijas darbi Spēj izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju, atbilstoši tiesiskajam regulējumam – mājas darbs, laboratorijas darbi. Spēj patstāvīgi izstrādāt attiecīga ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai tehnoloģisko dokumentāciju – patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadlekcija. Jēdzieni. Ēdināšanas pakalpojums Latvijā. Tehnoloģiskā dokumentācija (tehnoloģiskā karte) – 3 h (1 h lekcija (L), 2 h praktiskais darbs (PrD)
2. Tehnoloģisko paņēmienu raksturojums. Izejvielu pirmapstrāde. Tehnoloģiskās kartes izstrāde – 10 h (4 h L, 6 h PrD)
3. Uzturvielu strukturālās izmaiņas pārtikas produktos (izejvielas) to pārstrādes laikā – 7 h (1 h L, 6 h – laboratorijas darbs (LbD)
1.kontroldarbs – ēdienu gatavošanas tehnoloģiskie risinājumi, izejvielu pirmapstrāde
4. Zupas, to gatavošanas tehnoloģiskās īpatnības – 8 h (2 h L; 6 h LbD)
5. Mērces, to iedalījums un gatavošana - 4 h (1 h L; 3 h LbD)
6. Dārzeņu ēdieni - 5 h (2 h L; 3 h LbD)
2.kontroldarbs – zupas, mērces, dārzeņu ēdieni
7. Graudaugu pārstrādes produktu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskie risinājumi - 5 h (2 h L; 3 h LbD)
8. Olu ēdieni. Biezpiena ēdieni - 4 h (1 h L; 3 h LbD)
3.kontroldarbs – graudaugu pārstrādes produktu ēdieni, olu ēdieni, biezpiena ēdieni
9. Saldēdienu iedalījums, to gatavošana - 8 h (2 h L; 6 h LbD)
10. Zivju ēdieni, to gatavošanas tehnoloģiskās īpatnības. Jūras produkti uzturā – 9 h (3 h L; 6 h LbD)
4.kontroldarbs – saldie ēdieni, zivju ēdieni
11. Gaļas ēdienu gatavošanas tehnoloģija - 13 h (4 h L; 9 h LbD)
12. Aukstās uzkodas, aukstie ēdieni. Karstās uzkodas - 1 h (1 h L; 3 h LbD)
5.kontroldarbs – gaļas ēdieni, aukstās uzkodas, aukstie ēdieni, karstās uzkodas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• sekmīgi uzrakstīti 5 kontroldarbi
• izstrādāts mājas darbs
• izstrādāts patstāvīgais darbs
• izstrādāti 16 laboratorijas darbi un iesniegtas atskaites par attiecīgā laboratorijas darba tematiku

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbā izstrādā diviem ēdieniem (vienam, kura gatavošanā nepielieto siltapstrādi, otru - kura gatavošanā izmanto siltapstrādi) tehnoloģisko karti, kur ēdienu receptūru izstrādā uz diviem dažādiem ēdienu iznākumiem.
Patstāvīgais darbs ir vienots ar studiju kursa Medi2004 Uztura zinības patstāvīgo darbu „Vienas dienas sabalansētas kompleksās ēdienkartes detalizēta izstrāde”, kur ēdienkartē iekļautajiem ēdieniem izstrādā tehnoloģisko dokumentāciju (iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens sastāv no diviem uzdevumiem: zināšanu pārbaudes tests (50 jautājumi) un, pēc dotajiem lielumiem, izstrādāt tehnoloģisko karti. Eksāmens notiek rakstiskā formātā.
Ja semestra laikā veikto pārbaudījumu akumulējošais vērtējums 10 ballu skalā ir 8 (ļoti labi), tad eksāmens nav jākārto. Akumulējošo vērtējumu (100 % sistēmā) veido kontroldarbu vērtējumi (70%), mājas darba vērtējums (10%), patstāvīgā darba vērtējums (20%), laboratorijas darbi ar vērtējumu - ieskaitīts.
Kontroldarbi iegūst sekmīgu vērtējumu (4 balles), ja puse (50%) to satura ir atbildēts pareizi. Mājas darbu, patstāvīgo darbu un laboratorijas darbu atskaites novērtē pēc izpildes kvalitātes atbilstības prasībām, kuras nosaka mācībspēks.

Obligātā literatūra

1. Gavriļenko E. Ēdienu gatavošanas tehnoloģija. Rīga: Bizensa augstskola Turība, 2006. 195 lpp.
2. Morozovs A. Pārtikas ķīmija: mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 207 lpp.
3. Rokasgrāmata pavāriem: metodiskais materiāls. Autoru kolektīvs: G. Skudra ... u.c. Jelgava: LLU, 2007. 176 lpp.

Papildliteratūra

1. Ēdināšanas uzņēmumu vadītāja rokasgrāmata. Redaktore I. Millere. Jelgava: LLU, 2017. 254 lp. 1 tiešsaistes resurss. E-grāmata (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē: http://llufb.llu.lv/LLUgramatas/PTF/Edinasanas_uzn_vad_rokasgramata.pdf
2. Kursīte J. Virtuves vārdene. Rīga: Rundas, 2012. 992 lpp.
3. Scanlon N. L. Catering management. New Jersey: Wiley, 2013. 262 p.

4. Vietējo Pārtikas ķēžu pārstrukturizēšana un noturības stiprināšana krīzes un pēc krīzes laikā Latvijā. Zinātniskā monogrāfija. Četru nedēļu pārtikas paku modelis siltu pusdienu pagatavošanai mājās krīzes apstākļos un ārpusskolas aktivitātēs pēckrīzes laikā. Jelgava: 2021. 3.,4.,5. nodaļa. 349.-431. lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Labas higiēnas prakses vadlīnijas atklāta tipa ēdināšanas uzņēmumiem. 2015. [Tiešsaiste] [Skatīts 29.03.2021.]
Pieejams: https://www.zm.gov.lv/partika/statiskas-lapas/partikas-higiena?nid=650#jump
2. International Journal of Gastronomy and Food Science ISSN: 1878-450X [Tiešsaiste] [Skatīts 29.03.2021.] Pieejams: https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-gastronomy-and-food-science

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība