Kursa kods PārZ3085

Kredītpunkti 3

Inovatīvu produktu izstrāde III

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits65

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Sandra Muižniece-Brasava

Dr. sc. ing.

author prof.

Tatjana Ķince

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Dace Kļava

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Evita Straumīte

Dr. sc. ing.

author doc.

Ilona Dabiņa-Bicka

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

PārZ1015, Kvalitātes sistēmas

PārZ2062, Uzturmācība

PārZ3089, Jaunu pārtikas produktu izstrāde

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir izstrādātu jaunu produktu graudu pārstrādes un dzērienu ražošanas sfērā. Ideju posmā studentu komanda no vairākām idejām izvēlas vienu, kurai prototipu izstrādes posmā izvēlas un pamato atbilstošu produktu tehnoloģisko procesu. Produktu attīstības posmā studenti nosaka produkta un ražošanas procesa kvalitātes rādītājus, identificē iespējamos apdraudējumus un veic nepieciešamos izejvielu un gatavā produkta aprēķinus un izvēlas atbilstošas iekārtas. Komercializācijas posmā veic vienkāršotus ekonomiskos aprēķinus un pamato jaunā produkta pārdošanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par jaunu produktu izstrādi graudu pārstrādes un dzērienu ražošanas sfērā un to lomu kvalitātes pārvaldībā un uzņēmējdarbībā. (1.,5. seminārs)
Prasmes studiju procesā gūto atziņu pielietošanai jaunu produktu izstrādē; Prasmes veidot un realizēt produkta izstrādes plānu. Organizēt darbu grupā, veidot diskusijas un realizēt jauna produkta izstrādes procesu ražošanā. (2,3,4, 6,7,8seminārs)

Kompetence atlasīt un izmantot zinātniski pētneciskos datus jaunu pārtikas produktu izstrādē, kvalitātes uzraudzībā un tehnoloģijas tehniskā risinājuma izvēlē, pielietojot kritisko domāšanu un darbu komandā.(Kursa darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. 2. lekcija Graudu pārstrādes nozares vispārējs apskats un jaunāko zinātniski pētniecisko atziņu analīze. Jaunu produktu izstrādes plāns.
1.seminārs Jaunu produktu ideju ģenerēšana, apkopošana un analīze, produkta profila dizaina izstrāde. Tēmu izvēle un pamatojums.
Prototipu izstrādes posms. Jauno pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas izvēle, parametru un režīmu apkopojums.
Jaunā produkta kvalitātes pārvaldība un ražošanas risku identifikācija. Atbilstošās dokumentācijas izstrāde.
Tehnoloģisko iekārtu izvēle, energoresursu: ūdens, tvaika, elektrības aprēķins.
2.seminārs Diskusija par tehnoloģisko procesu un iekārtu izvēli jaunu graudu pārstrādes produktu izstrādē.
3.4. lekcija Graudu pārstrādes nozares mārketinga aktualitātes un specifika
Gatavās produkcijas sagatavošana realizācijai. Pārdošanas dizaina izstrāde.
3.seminārs Preces pārdošanas plāns un stratēģija. Preču pārdošanas veicināšanas pasākumu plānošana.
4.seminārs Projekta izmaksu aprēķins un SVID analīzes novērtējums.
5. 6. lekcija Dzērienu nozares vispārējs apskats un jaunāko zinātniski pētniecisko atziņu analīze.
5.seminārs Jaunu dzērienu ideju apkopošana un analīze, produkta profila dizaina izstrāde. Tēmu izvēle un pamatojums.
Prototipu izstrādes posms. Jauno pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas izvēle, parametru un režīmu apkopojums.
Jaunā produkta kvalitātes pārvaldība un ražošanas risku identifikācija. Atbilstošās dokumentācijas izstrāde.
Tehnoloģisko iekārtu izvēle, energoresursu: ūdens, tvaika, elektrības aprēķins.
6.seminārs Diskusija par tehnoloģisko procesu un iekārtu izvēli jaunu dzērienu izstrādē.
7. 8. lekcija Dzērienu nozares mārketinga aktualitātes un specifika
Gatavās produkcijas sagatvošana realizācijai. Pārdošanas dizaina izstrāde.
7.seminārs Preces pārdošanas plāns un stratēģija. Preču pārdošanas veicināšanas pasākumu plānošana.

8.seminārs Projekta izmaksu aprēķins un SVID analīzes novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs, kurš sastāv no divām daļām - jaunu produkta izstrāde graudu pārstrādē un jauna produkta izstrāde dzērienu nozarē. Vērtējumu veido vidējā atzīme no abām daļām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās 1 un 5 semināram. Darbs grupā analizējot jaunākās tendences graudu vai dzērienu ražošanas jomās un piedāvājumu tirdzniecībā. Izstrādā aktuālāko tendenču apkopojumu, kuru iesniedz elektroniski prezentācijas veidā.
Sagatavošanās 2. un 6. semināram. Izvēloties piemērotāko, aktuālāko tehnoloģisko procesu un iekārtas jaunā produkta ražošanai. Sagatavo prezentāciju piedalīties argumentētā diskusijā par jauno produktu tehnoloģisko risinājumu.
Sagatavošanās 3. un 7. semināram. Informācijas studēšana, apkopošana, analizēšana, tirgus izpēte, konkurentu izvērtēšana - jauno produktu pārdošanas aktivitāšu plānošanai.
Sagatavošanās 4. un 8. semināram. Informācijas ieguve par izejvielu, tehnoloģisko iekārtu un citu materiālu izmaksu apkopošana. Analītiska pieeja ekonomisko aprēķinu veikšana. Projekta SVID analīze.
Kursa darba pilnveide un noslēguma prezentācijas izstrāde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vērtējumu veido uzrakstīto darbu kvalitātes novērtējuma vidējā atzīme (kvalitātes prasības ietvertas kursa darba uzdevumā) – 70%, noslēguma prezentācija (15%) un darbs semināros (15%).

Obligātā literatūra

Kulp, K., Ponte, J.G. 2000 Handbook of Cereal Science and Technology. CRC Press, Manhattan, 790 p
Handbook of food products manufacturing : principles, bakery, beverages, cereals, cheese, confectionary, fats, fruits, and functional foods / edited by Y.H. Hui.Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, c2007, 1131 lpp.
Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Rīga : RTU izdevniecība, 2010. ISBN 9789984322339
New product development / Conrad Berenson, Marco Iansiti, Thomas J Kosnik u.c. Second edition. Boston, Massachusetts (ASV) : Harvard Business publishing., c2002. v, 159 lpp. : il. ; 28 cm. Business fundamentals as taught at the Harvard Business School . ISBN 97815

Papildliteratūra

Kotler, Philip, Kotlers par mārketingu : kā radīt, iekarot tirgu un dominēt tajā / Filips Kotlers ; [no angļu valodas tulkojusi Rita Baroniņa]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2007. 269 lpp. ; 22 cm. ISBN 9789984995267.
Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas / L. Dukaļskas red. Jelgava : Latvijas Lauksainmiecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, 2000 524 lpp. : il., tab. ; 21 x 16 cm. ISBN 9984191710.
HACCP and ISO 22000 : application to foods of animal origin / edited by Ioannis S. Arvanitoyannis. Chichester, U.K. ;Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2009. x, 549 lpp. : il. ; 25 cm. ISBN 9781405153669 (printed case hardback : alk. paper).
Noformēšanas vadlīnijas, https://www.ptf.llu.lv/sites/ptf/files/2021-02/Noformesanas_noteikumi_2020_PTF.pdf.

Periodika un citi informācijas avoti

1. The European Federation of Food Science and Technology (EFFoST), https://www.effost.org;
2. Beverage industry, https://www.bevindustry.com;
3. Science Direct, https://www.sciencedirect.com.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Pārtikas kvalitāte un inovācijas".