Kursa kods PārZ3049

Kredītpunkti 6

Produkti, to pārstrāde

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Daina Kārkliņa

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Zanda Krūma

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Jeļena Zagorska

Dr. sc. ing.

author doc.

Ilze Grāmatiņa

Dr. sc. ing.

author

Solvita Kampuse

Dr. sc. ing.

author

Daiga Kunkulberga

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ2005, Mikrobioloģija un higiēna I

PārZ2006, Mikrobioloģija un higiēna II

PārZ2051, Pārtikas ķīmija I

PārZ3017, Pārtikas ķīmija II

Kursa anotācija

Kursa pirmajā daļā restorānu un viesnīcu topošie vadītāji iepazīstas ar alkoholisko dzērienu (alus, vīns, sake, viskijs, brendijs, džins, tekila, degvīns, rums, liķieri) klasifikāciju, to raksturojumu, ražošanas procesiem, izvēli, pasniegšanu un iegādi. Kursa otrajā daļā viņi iepazīstas ar svarīgāko pārtikas produktu ražošanas procesiem, nepieciešamo izejvielu raksturojumu un gatavo produktu kvalitātes kritērijiem, to izmantošanu viesnīcu un restorānu servisā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina alkoholisko dzērienu iegūšanai nepieciešamās izejvielas, ražošanas tehnoloģijas pamatus un kvalitātes prasības – 1.kontroldarbs.
2. Pārzina svarīgāko pārtikas produktu ieguves tehnoloģijas pamatus un izejvielu un gatavo produktu kvalitātes prasības – 2.kontroldarbs.
3. Spēj analizēt un izskaidrot iesala, alus un vīna kvalitātes rādītājus – 1., 2., 3. 4.laboratorijas darbi.
4. Spēj analizēt dažādu pārtikas produktu (piens, gala, augļi/dārzeņi un maize) kvalitātes rādītājus un izgatavošanu – 5., 6., 7., 8. laboratorijas darbi.
5. Spēj vērtēt dažādu alus, vīna un stipro alkoholisko dzērienu piedāvājumu, ražošanas tehnoloģiju, tās nianses un kvalitāti – 1.patstāvīgais darbs.
6. Spēj vērtēt un analizēt dažādu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiju, to nianses un kvalitāti – 2. patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1 Alus vēsture, alus veidi, tehnoloģiskais process, novērtēšana, saistība ar ēdienu – 4 h, lekcijas. 1.Laboratorijas darbs: Iesala kvalitāte – 4 h, 2.Laboratorijas darbs: Alus kvalitātes pārbaude – 4 h.
2 Vīna vēsture, vīna veidi, tehnoloģiskais process, novērtēšana, saistība ar ēdienu – 8 h, lekcijas. 3. Laboratorijas darbs – vīna kvalitātes pārbaude – 4 h.
3 Stiprie alkoholiskie dzērieni, veidi, tehnoloģija, novērtēšana, saistība ar ēdienu – 4 h lekcijas. 4. Laboratorijas darbs: Stipro alkoholisko dzērienu kvalitātes pārbaude – 4 h. 1.kontroldarbs, 1. patstāvīgais darbs – Alkoholiskie dzērieni un to ražošana
4 Piens un piena produkti – 4 h lekcijas. 5. Laboratorijas darbs: Piena separēšana, krējuma un vājpiena pasterizācija. Jāņu siera gatavošana – 4 h.
5 Graudi un maize – 4 h lekcijas. 6. Laboratorijas darbs: Dažādu kviešu maizes un konditorejas izstrādājumu cepšana – 4 h.
6 Augļi un dārzeņi – 4 h lekcijas. 7. Laboratorijas darbs: Dārzeņu konservu gatavošana un analīze – 4 h.
7 Gaļa un gaļas produkti – 4 h lekcijas. 8. Laboratorijas darbs: Desu kvalitātes izvērtējums– 4 stundas. 2.kontroldarbs,
2.patstavīgais darbs – Pārtikas produkti un to ražošana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Apmeklēti, izstrādāti un aizstāvēti visi laboratorijas darbi.
• Sekmīgi uzrakstīti teorētiskie kontroldarbi.

• Iepriekš nodoti, rakstiskā veidā un sekmīgi aizstāvēti patstāvīgie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi ir individuālo pētījumu rakstveida darbi, kuru mērķis ir padziļināt teorētiskās zināšanas par alkoholisko dzērienu un svarīgāko pārtikas produktu ražošanas izejvielām, tehnoloģiskiem procesiem un kvalitātes jautājumiem.
(apjoms 10 – 15 lpp, iesniedz elektroniskā veidā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs:
• no studiju kursa kontroldarbu,
• laboratorijas darbu
• patstāvīgo darbu kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba testu var iegūt, ja vismaz 50 % testa jautājumu atbildēti pareizi.
Izstrādātos laboratorijas darbus students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu.
Patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas skalu no izcili līdz gandrīz apmierinoši.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no abu kursa daļām, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, aizstāvēto laboratorijas un patstāvīgo darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Vīna pasaule. Rīga: Jumava, 2015. 254 lpp. 2. Ivaņikovs Z. Bārmeņa rokasgrāmata. Rīga, 1995. 249 lpp. 3. Zaicevs V. Alus garša. Rīga, 1998. 47 lpp. 4. Stīvensons T. Vīns. Rīga: Zvaigznes ABC, 1998. 71 lpp. 5. Kaļķis J. Ievads stipro alkoholisko dzērienu kultūras vēsturē [skaņu ieraksts]. Rīga: Apostrofs, 2011. 1 CD 6. Stiprie dzērieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 120 lpp 7. Kārkliņa D., Ciproviča I. Pārtikas produktu tehnoloģija: starpaugstskolu akadēmiskā maģistra studiju programma "Uzturzinātne": mācību materiāls. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 93 lpp. 8. Milk and dairy products in human nutrition. Technical editors E. Muehlhoff, A. Bennett, D. McMahon. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. 376 p. 9. Kangare V. Dārzeņu, augļu un sēņu konservēšana. Rīga: Avots, 1982. 269 lpp. 10. Kunkulberga D., Segliņš V. Maizes ražošanas tehnoloģija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010. 292lpp. 11. Piens un tā produkti. Rīga: Lauku avīze, 2016.

Papildliteratūra

1. Handbook of brewing. Edited by F. G. Priest, G. G. Stewart. 2nd ed. Boca Raton ... [etc.]: CRC/Taylor & Francis, 2006. 853 p 2. Arthey D., Ashurst P.R. Fruit processing. Cider, perry, fruit wines, and other alcoholic fruit beverages. Great Britan: Blackie academic &professional, 1997, p.97-133, 3. Ozola L. Siera ražošanas pamati. Rīga, 1997. 113 lpp. 4. Kokars V. Augļu sulu un vīnu gatavošana mājas apstākļos. Rīga: Avots, 1991. 48 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Internet resources – key words: malt, beer, strong alcoholic drinks, milk, milk products, meat products, bread, fruit and vegetables

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālā bakalaura studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības” pilna un nepilna laika studentiem