Kursa kods PārZ3017

Kredītpunkti 2.25

Pārtikas ķīmija II

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits36

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ingmārs Cinkmanis

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ2051, Pārtikas ķīmija I

Kursa anotācija

Bioķīmijas pamatos tiek raksturoti vispārīgie vielmaiņas principi cilvēka organismā, uzturvielu sadalīšana un uzsūkšana gremošanas procesā, ūdens, vitamīnu un minerālvielu nozīme pārtikā, galveno uzsvaru liekot uz kopsakarību apzināšanu starp visiem vielu maiņu procesiem un to regulēšanu organismā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Padziļinātas zināšanas par pārtikas produktus veidojošiem lipīdiem, ogļhidrātu un proteīnu uzbūvi un īpašībām un par bioķīmisko procesu norisi un regulāciju cilvēka organismā - kontroldarbi;
prasmes patstāvīgi izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas par lipīdiem, ogļhidrātiem, proteīniem un to metabolismu cilvēka organismā citos studiju kursos; spēja izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt profesionālu un pētniecisku darbību – laboratorijas darbi;
kompetence – spēja patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par lipīdiem, ogļhidrātiem, proteīniem un to metabolismu konkrētos pārtikas produktos; spēja izmantot informāciju, pieņemt un pamatot lēmumus un risināt profesionālas un zinātniskas problēmas - kolokvijs.

Kursa saturs(kalendārs)

1.L. Vienkāršās un saliktās olbaltumvielas. Nukleīnskābes. / Lab. d.: Aminoskābju hromatogrāfija.
2.L. Enzīmi. / Lab. d.: Muskuļaudu olbaltumvielu sadalīšana frakcijās.
3.L. Ogļhidrātu vielu maiņa. / Lab. d.: Saliktās olbaltumvielas - nukleoproteīni. / I kontroldarbs.
4.L. Lipīdu vielu maiņa. / Lab. d.: Peroksīdskaitļa noteikšana taukos.
5.L. Olbaltumvielu maiņa. / Lab. d.: Pepsīns. Kuņģa sula. Tripsīns. Žults. / II kontroldarbs.
6.L. Ūdens loma un maiņa organismā. Minerālvielu maiņa. / Lab. d.: Laktozes noteikšana pienā. / III kontroldarbs.
7.L. Vielu maiņas hormonālā regulācija. Vielu maiņas kopsakarības.
8.L. Taukos šķīstošie vitamīni. Ūdenī šķīstošie vitamīni. / IV kontroldarbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite 2. semestrī pilna un 4. semestrī nepilna studiju laika programmā, ja ieskaitīti 4 kontroldarbi un visi laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu protokolu sagatavošana – ķīmisko reakciju, novērojumu, secinājumu un eksperimenta gaitas apkopošana un sistematizēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt sekmīgi ieskaitītiem visiem kontroldarbiem. Jābūt noformētiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbu protokoliem.

Obligātā literatūra

1. Miķelsone V. Bioķīmija. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2008. 197 lpp. 2. Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry. – Berlin etc.: Springer – Verlag, 2004. 1070 p. 3. Garrett R., Grisham C. M. Biochemistry. 5th ed. Belmont, CA: Cengage Learning, 2013. 1169 p. 4. Loeffler G. Basiswissen Biochemie mit Pathobiochemie, 5. Auflage. – Heidelberg.: Springer Medicin Verlag, 2005.

Papildliteratūra

1. Kūka M. Ogļhidrāti. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 58 lpp.
2. Cēdere D., Logins J.Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 385 lpp.
3. Kūka M. Lipīdi. Mācību līdzeklis organiskajā ķīmijā. Jelgava: LLU, Rīga: Drukātava, 2007. 46 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Food Science & Technology ISSN: 0022-1155 (print version,ISSN: 0975-8402 (electronic version).
2. Journal of Food Science, ISSN: 1750-3841.
3. International Journal of Food Sciences and Nutrition, ISSN 0963-7486, Online ISSN: 1465-3478

Piezīmes

Obligāts kurss – PTF Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības pilna laika un nepilna laika studiju programmā.