Kursa kods PārZ2056

Kredītpunkti 4.50

Apkalpošanas organizācija un vadība

Kursa papildus materiāli PārZ2056_Apkalposana.pdf

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Rita Riekstiņa-Dolģe

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi2002, Viesnīcu dienesti

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par ēdināšanas uzņēmumu veidiem, apkalpošanas kvalitāti un prasībām dažādos ēdināšanas uzņēmumos; zināšanas un prasmes apkalpošanas procesos, funkcionalitātē un procesu modelēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina ēdināšanas uzņēmuma veidus, darbību un apkalpošanas tehnoloģiskos procesus, 1., 2. kontroldarbs;
• spēj plānot un koordinēt ēdināšanas uzņēmuma viesu apkalpošanas procesus, praktiskie darbi un uzdevumi;
• kompetence veikt apkalpošanas procesa darba pilnveidi un racionalizāciju, mājas darbi, gadījumu izpēte.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pakalpojuma attīstības tendences un inovācijas ēdināšanas uzņēmumos.
2. Ēdināšanas uzņēmumu mērķgrupas, viesu vēlmes un vajadzības.
3. Ēdināšanas uzņēmuma produkta saturs. Sensorā mārketinga elementu ietekme uz patērētāja izvēli ēdināšanas uzņēmumos.
4. Tirdzniecības telpu veidi, prasības, interjers un iekārtojums, tirdzniecības zāles mēbeles.
5. Galda veļas pielietojums un veidi.
6. Galda trauki, glāzes un galda piederumi, raksturojums, veidi, pielietojums.
7. Galda klāšanas secība, klājumu veidi.
8. Ēdienkaršu veidi, pielietojums. Ēdienkartes sastādīšanas īpatnības un noformējums.
9. Apkalpošanas koncepcijas definēšana un apkalpošanas stratēģijas izvēle.
10. Apkalpošanas procesi ēdināšanas uzņēmumos. Apkalpošanas formas dažādos ēdināšanas uzņēmumos.
11. Apkalpojošā personāla struktūra, pienākumi un atbildība.
12. Apkalpošanas kvalitāte un apkalpošanas standartu izstrāde.
13. Banketu darba organizācija.
14. Pakalpojuma kvalitāte, klientu apmierinātības mērījumi.
15. Darba organizācija tirdzniecības telpās.
16. Apkalpojošā personāla pārdošanas prasmes un tehnikas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursā tiek realizēts akumulējošais eksāmens, kurš veidojas no: praktiskajiem darbu vērtējuma, patstāvīgo darbu vērtējuma un divu kontroldarbu rezultātiem.
Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ietver gan individuālu patstāvīgo darbu, gan grupas darbu izstrādi, kurus studenti prezentē un aizstāv. Prezentācijās tiek ietvertas lekciju tēmas, jaunākās nozares, zinātniskās literatūras u.c. informācijas avotu analīze un studentu radošās idejas.
Kurss noslēdzas ar ēdināšanas uzņēmuma apkalpošanas koncepcijas izstrādi un prezentāciju, un banketa pasākuma izstrādi un prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo rezultātu veido:
• patstāvīgo darbu izstrāde 30%
• praktisko darbu vērtējums 30%
• pārbaudes rezultāti 40%.

Obligātā literatūra

1. Walker, John R., The restaurant : from concept to operation / John R. Walker. Seventh edition. Hoboken, New Jersey : Wiley, [2014] xiv, 492 lpp.
2. Lynn, Jacquelyn Start your own restaurant and more : pizzeria, coffeehouse, deli, bakery, catering business / Entrepreneur Press and Jacqueline [sic] Lynn. 3rd ed. [Irvine, Calif.] : Entrepreneur Press, c2009. xiv, 274 lpp.
3. Ninemeier, Jack D., Food and beverage management / Jack D. Ninemeier. Third edition. Lansing, Michigan : Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association, 2000. xvi, 350 lpp.

Papildliteratūra

1. Ēdināšanas uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata / redaktore Ingrīda Millere. [Jelgava]: LLU, 2017. 1 tiešsaistes resurss (254 lpp.).
2. Lake, Neville. Klientu apkalpošanas rokasgrāmata / Nevils Leiks, Kristīne Hekī ; [no angļu val. tulk. Ilze Fišere]. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 2008. 218 lpp.
3. Kuliša I. Ēdināšanas serviss : tālmācības studiju kurss / kursa autore : Irēna Kuliša ; [Biznesa vadības koledža]. Rīga : Biznesa vadības koledža, c2009. sēj.

Periodika un citi informācijas avoti

E- žurnāli: sciencedirect.com; https://www.modernrestaurantmanagement.com; https://restaurant.org

Piezīmes

PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā