Kursa kods PārZ2023

Kredītpunkti 4.50

Tehnoloģiskās iekārtas

Zinātnes nozarePārtikas zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2022

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Priekšzināšanas

Ķīmi3017, Telpu kopšanas tehnoloģija

PārZ3092, Mikrobioloģija un higiēna

PārZ3093, Ēdienu gatavošanas tehnoloģija

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studējošie gūst zināšanas par. sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu profesionālo iekārto klasifikāciju, to veidiem, darbības pamatprincipiem, izvēles un ekspluatācijas nosacījumiem atbilstoši produktu ražošanas un ēdienu gatavošanas procesiem uzņēmumā. Iepazīstas ar ēdināšanas uzņēmuma projektēšanas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par:
- dažādiem enerģijas veidiem ēdināšanas uzņēmumos, to efektivitātes nodrošināšanu (praktiskais darbs, seminārs, 1.kontroldarbs)
- par tehnoloģiskajām iekārtām, to veidiem, funkcionalitāti un pielietojumu ēdienu gatavošanas tehnoloģiskajos procesos, prasībām un priekšnosacījumiem iekārtu izmantošanai ēdināšanas uzņēmumu darbībā (laboratorijas darbi, semināri, 1., 2. un 3. kontroldarbs)
Prasmes:
- pielietojot gūtas zināšanas, izvēloties tehnoloģisko aprīkojumu dažādu tehnoloģisko procesu realizēšanai ēdināšanas uzņēmumā (patstāvīgais darbs, praktiskie darbi un laboratorijas darbi);
Kompetence:
- pilnveidot vai izveidot ražošanas procesu ēdināšanas uzņēmumā, izvēloties atbilstošas tehnoloģiskās iekārtas (patstāvīgais darbs, praktiskais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Viesnīcā izmantojamie enerģijas veidi: elektrība, siltuma un gaismas enerģija. Mikroklimats, iekārtas tā nodrošināšanai. Apkures sistēmas. Karstā ūdens sagatavošanas iekārtas. Gaisa kondicionēšana, ventilācija. Aprīkojuma ekonomiska lietošana. (L 2h) Energoresursu aprēķins. (P.D. 1h)
2. Mehāniskās iekārtās ēdināšanas uzņēmumos: šķirošanas – kalibrēšanas; mazgāšanas, tīrīšanas, sagriešanas iekārtas, gaļas malšanas iekārtas, gaļas irdinātāji, kuteri maisīšanas, mīcīšanas, formēšanas, marinēšanas iekārtas. (L 2h) Mehāniskos iekārtu aprēķins. (P.D. 1h)
3. Aukstuma iekārtu raksturojums, veidi, piemērotība, izvēles kritēriji. Aukstuma vitrīnas un aukstuma letes, aukstuma galdi, saldēšanas vitrīnas un saldēšanas letes. (L 2h) Aukstuma iekārtu aprēķins. (P.D. 1h)
4. Mehāniskās un aukstuma iekārtas ēdināšanas uzņēmuma virtuvē, to nozīme tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. (L.D. 3h)
5. Enerģijas veidi ēdināšanas uzņēmumos. Mehāniskās un aukstuma iekārtas ēdināšanas uzņēmumos. Studentu patstāvīga darba prezentēšana. 1. kontroldarbs (S 3h)
6. Siltuma iekārtas ēdināšanas uzņēmumos: ēdienu vārīšanas katli, krāsnis, kūpināšanas iekārtas, elektriskās pannas. (L 2h) Siltuma iekārtu aprēķins. (P.D. 1h)
7. Konvekcijas krāsns ēdināšanas uzņēmuma virtuvē tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. (L.D. 3h)
8. Elektriskā, gāzes, indukcijas plīts, fritēšanas iekārtas, grili, tosteri u.tml. Iekārtas produktu uzglabāšanai siltumā, retermizācijas iekārtas, termolampas un termosistēmas, tvaikošanas iekārtas. Marmīti, termovitrīnas, termogaldi, šķīvju sildītājs, galda pannas. (L 2h) Siltuma iekārtu aprēķins. (P.D. 1h)
9. Marinēšanas un kūpināšanas iekārtas ēdināšanas uzņēmuma virtuvē tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. (L.D. 3h)
10. Siltuma iekārtas ēdināšanas uzņēmumos. Studentu patstāvīga darba prezentēšana.
2. kontroldarbs. (S 3h)
11. Bāra, restorānu, kafejnīcu, bistro, palīgiekārtas un palīgierīces. (L 2h) Palīgiekārtu aprēķins. (P.D. 1 h)
12. Bāra, restorānu, kafejnīcu, bistro, palīgiekārtas un palīgierīces. (L 2h) Palīgiekārtu aprēķins. (P.D. 1 h)
13. Palīgierīces ēdināšanas uzņēmuma virtuvē. (L.D. 3h)
14. Ēdināšanas uzņēmumu projektēšana. (L 2h) Ēdināšanas uzņēmumu projektēšana. (P.D. 1h)
15. Ēdināšanas uzņēmumu projektēšana. (P.D. 3h)
16. Bāra, restorānu, kafejnīcu, bistro, palīgiekārtas un palīgierīces Ēdināšanas uzņēmumu projektēšana. 3. kontroldarbs (S 3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi. Kontroldarbus raksta mācībspēka norādītā laikā.
• Nostrādāti laboratorijas, praktiskie darbi un semināri.
• Izstrādāts un aizstāvēts (prezentācija) patstāvīgais darbs.
Akumulējošā eksāmena vērtējums veidojas no semestra laikā iegūtā vērtējuma: kontroldarbi un mutiskā uzstāšanos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie e-studijās no piedāvātu tehnoloģisko iekārtu, ko izmanto ēdināšanas uzņemos, izvēlas vienu un sagatavo ziņojumu (prezentācijas veidā), ietverot sekojošo informāciju:
- iekārtas tehnoloģiskais uzdevums (kādus tehnoloģiskus procesus ir iespējams veikt ar izvēlētas iekārtas palīdzību u.tml.);
- izvēlētās iekārtas konstruktīvie risinājumi: no kādiem konstruktīviem elementiem sastāv izvēlētā iekārta (iekārtas uzbūve sniedzot attēlus, shēmas u.tml.), apskatot lielākas un mazākas jaudas iekārtas, manuālas, pusautomātiskas un automatizētas (ja tādas ir);
- iekārtas darbības principa raksturojums: iekļaujot shēmas, attēlus u.tml.;
- secinājumi: sniegt savu redzējumu – kādā gadījumā, kādas konstrukcijas iekārta būtu piemērotākā; kurš no apskatītajiem iekārtu tehniskajiem risinājumiem būtu optimālākais u.tml.
- izmantotās literatūras saraksts.
Prezentācijas ilgums 7-10 min.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultāti tiks vērtēti kontroldarbi un patstāvīga darba prezentācija ar atzīmi, izmantojot desmit ballu skalu, savukārt semināri, praktiskie darbi un laboratorijas darbi „ieskaitīts/neieskaitīts”. Sekmīgs vērtējums ir no 10 (izcili) līdz 4 (gandrīz viduvēji); kā arī „ieskaitīts”; nesekmīgs vērtējums ir zemāks par 4 (gandrīz viduvēji) vai „neieskaitīts”. Lai studējošais var iegūt akumulējoša eksāmena vērtējumu: kontroldarbu un patstāvīgā darba prezentācijas vērtējumiem ir jābūt ne zemākiem par
4 (gandrīz viduvēji); savukārt visu semināru, praktisko darbu un laboratorijas darbu vērtējumam ir jābūt „ieskaitīts”.

Obligātā literatūra

1. Cipa V., Šulce A. Ēdināšanas uzņēmuma aprīkojums. Rīga: Jumava, 2011. 94 lpp.
2. Bidzāne S. Ēdināšanas uzņēmumu aprīkojums: mācību līdzeklis. Rīga: Jumava, 2000. 112 lpp.
3. Ruciņš M. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu iekārtas. No idejas līdz tās realizēšanai. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 918 lpp.
4. Ruciņš M. Profesionālās lielvirtuvju iekārtas: mācību līdzeklis [elektroniskais resurss]. Rīga: Horizonts, 2001.
5. Galoburda R. Mājsaimniecības tehnika: mācību līdzeklis. Rīga: LR Zemkopības m-jas Mācību metodiskais centrs, 1996. 220 lpp.

Papildliteratūra

1. Jacquelyn L. Start your own restaurant and more: pizzeria, coffeehouse, deli, bakery, catering business. [Irvine, Calif.]: Entrepreneur Press, 2009. 274 p.
2. Baraban R.S. Durocher J.F. Successful restaurant design. 3rd ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2010. 304 p.
3. Katsigris C., Thomas C. Design and equipment for restaurant and foodservice: a management view. New York: John Wiley&Sons, 2006. 560 p.
4. Plunket D., Reid O. Detail in contemporary bar and restaurant design. London: Laurence King Publishing, 2013. 192 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rokasgrāmata ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem
I. Millere, L. Medne, R. Riekstiņa-Dolģe u.c. Sastādījusi I. Millere. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2007. 176 lpp.
2. Mūsmājas. ISSN 1407-0995.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss PTF profesionālās bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" pilna laika studijās.