Kursa kods PārZ1015

Kredītpunkti 3

Kvalitātes sistēmas

Zinātnes nozareCitas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozarePārtikas produktu kvalitātes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Blija

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ1013, Likumdošana pārtikas nozarē

PārZ1014, Higiēnas prasības uzņēmumā

Aizstātais kurss

CinžB002 [GPRZB002] Kvalitātes sistēmas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir nodrošināt iespējas studentiem apgūst zināšanas par kvalitātes kontroles, nodrošināšanas un pārvaldības sistēmām pārtikas ražošanas uzņēmumos, kā arī šo sistēmu nozīmi kvalitatīvu produkta ražošanā. Studiju kurss iepazīstina ar pārtikas drošības sistēmas teorētisko pamatu, iemāca gūtās zināšanas pielietot riska analīzes veikšanā pārtikas produktu ražošanas procesos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par kvalitātes sistēmu veidiem, – 1.kontroldarbs.
Pārzina pārtikas drošības pārvaldības sistēmu un tās nozīmi nekaitīguma nodrošināšanā produkta ražošanas procesā – 2.kontroldarbs.
Pārzina kvalitātes sistēmu ieviešanas metodes un to efektivitātes novērtēšanas procedūras – 3.kontroldarbs.
Prot formulēt problēmas un rast risinājumus, tos izskaidot un argumentēt, diskutēt par kvalitātes kontroles un pārvaldības sistēmām – 1., 2. un 3. praktiskais darbs.
Prot izmantot iegūtās zināšanas veicot riska analīzi dažādu pārtikas produktu ražošanas procesos, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus pārtikas kvalitātes pārvaldībā ražošanā - 4., 5. un 6. praktiskais darbs.
Kompetence spēt iegūtās teorētiskas zināšanas un praktiskās prasmes izmantot pieņemot lēmumus un risinot problēmas efektīvas kvalitātes sistēmas izvēlē inovatīvu produktu izstrādē un ieviešanā uzņēmumā – 1. un 2. mājas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kvalitātes terminoloģija, kvalitātes sistēmu vēsturiskā attīstība.
2. Laba ražošanas prakse. 1.praktiskais darbs: Efektīvas ražošanas un efektīvas kvalitātes vadības procedūru izstrāde.
3. Pārtikas drošības sistēmas (HACCP) teorētiskais pamats.
4. Produkta apraksts. Procesa etapu plūsmas diagrammas izstrāde. 2.praktiskais darbs: Inovatīva produkta riska cēloņu analīze.
5. Apdraudējuma veidi. Riska analīze.
6. HACCP plāns. 1.mājas darba prezentācija.
1.kontroldarbs: Kvalitātes kontroles sistēmas.
7. Pārtikas drošības sistēmas dokumentācija.
8. Kvalitātes pārvaldības sistēma (ISO 9001). 3.praktiskais darbs: Kvalitātes sistēmas galveno pārvaldības procesu izstrāde.
9. Procesu vadība kvalitātes pārvaldības sistēmā.
10. Kvalitātes pārvaldības sistēmas sistēmas dokumentācija.
11. Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas (ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS. SQF). 4.praktiskais darbs: Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas standartu analīze.
2.kontroldarbs: Kvalitātes pārvaldības sistēmas, pārtikas drošības pārvaldības sistēmas.
12. Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas dokumentācija. 5.praktiskais darbs: Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas produktu aprites izsekojamības dokumentācijas izstrāde.
13. Kvalitātes sistēmas dokumentu vadība.
14. Kvalitātes sistēmas audits. 6.praktiskais darbs: Audita plāna izstrāde.
15. Kvalitātes sistēmas vadītājs.
16. Kvalitātes sistēmu ieviešana. 2.mājas darba prezentācija.
3.kontroldarbs: Kvalitātes sistēmu ieviešanas novērtējums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studija kursa gala vērtējums sastāv no:
ieskaites ar atzīmi, kuru veido tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu (25%);
izstrādātiem un ieskaitītiem 6 praktiskiem darbiem (25%);
ieskaitītiem 3 kontroldarbiem (25%);
izstrādātiem, prezentētiem un ieskaitītiem 2 mājas darbiem (25%).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.mājas darbs. Kvalitātes kontroles sistēmu ieviešanai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā), studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.
2.mājas darbs. Pārtikas drošības pārvaldības sistēmas sertifikācijai nepieciešamās dokumentu paketes izstrāde (iesniedz elektroniskā veidā), studenti prezentē paveikto un piedalās diskusijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no ieskaites testa un studiju kursa kontroldarbu, praktisko un mājas darbu akumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai ieskaites testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Ieskaiti ar atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no ieskaites testa un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu, praktisko un mājas darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Theuvsen L. (ed.) Quality Management in Food Chains. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2007. 509 p.
2. Schmidt R. H. Food safety handbook. Hoboken, New Jersey, 2003. 850 p.
3. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Pamatprincipi un terminu vārdnīca: LVS EN ISO 9000:2015
4. Blija A. Pārtikas un uztura kvalitāte un drošums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007. 104 lpp.

Papildliteratūra

1. Quality systems and standards for a competitive edge. J. Luis Guasch ... [et al.]. Washington, D.C.: World Bank, c2007. 289 p.
2. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības: LVS EN ISO 9001:2015.
3. Ioannis S.A. HACCP and ISO 22000: Application to Foods of Animal Origin. Chichester, U.K., Ames, Iowa: Wiley-Blackwell, 2009. 549 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nozaru labas higiēnas un labas ražošanas prakses vadlīnijas. Pieejams https://www.zm.gov.lv/partika
2. International Journal of Food Safety, Nutrition and Public Health. [tiešsaiste] [skatīts: 26.03.2018.] Pieejams: https://www.inderscienceonline.com
3. Journal of Food Quality. Pieejams: https://onlinelibrary.wiley.com Pieejams datubāzē Wiley Online Library LLU tīklā kā arī izmantojot LLU IS lietotājkontu https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17454557 ISSN (electronic):1745-4557

Piezīmes

Obligātais studiju priekšmets PTF studentiem akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmai "Pārtikas kvalitāte un inovācijas" pilna laika studijās.