Kursa kods MatZP038

Kredītpunkti 12

Asistēšana un tehnoloģijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā324

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits324

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Laura Boldiševica

Profesionālā maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

MākZ3027, Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana

MašZ2015, Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I

MašZ2016, Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II

MašZ3015, Kvalitātes vadība

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

MatZ4012, Materiālzinības (konstrukciju materiāli)

Soci4008, Datu ieguve un apstrāde

Kursa anotācija

Prakses laikā studenti kā novērotāji un vienlīdz darba veicēji kļūst par dizaineru asistentiem izvēlētajā uzņēmumā / dizaina studijā / lietišķās mākslas centrā / pie individuāla saimnieciskās darbības veicēja. Iepazīstas ar dizaina procesiem, produktu radīšanas gaitu, materiāliem un tehnoloģijām, izprot darba plānošanu, organizēšanu un kontroli. Piedalās materiālu iepirkumos, spēj sastādīt tāmi un asistēt prakses vadītāju. Iegūst iedvesmu un nepieciešamo informāciju bakalaura darba tēmas izvēlei. Prakses vieta tiek sasaistīta ar izvēlēto apakšspecialitāti - tekstils vai koks/metāls.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Studenti izprot dizainera darba procesu un darba pienākumus. Saprot komunikācijas spēju nozīmību darbā ar klientiem, kā arī izprot produktu prezentācijas veidošanu. Pārzin projekta vadības gaitu un prot rast optimālus problēmas risinājuma veidus. Iegūst jaunas zināšanas izstrādājumu tehnoloģiskajos procesos.
Prasmes: Spēj uzdevumus veikt patstāvīgi vai ar prakses vadītāja līdzdalību. Prot komunicēt ar sadarbības partneriem un klientiem, pildot dotos uzdevumus. Spēj novērtēt materiālu konstruktīvās un ekspluatācijas īpašības un tehnoloģiju lietderīgas izmantošanas iespējas. Prot analizēt koncepta risinājuma veidus un realizācijas iespējas.
Kompetence: prasme strādāt patstāvīgi vai darba grupās, spēja komunicēt un veidot sadarbību. Prot risināt ar dizaina procesiem saistītas situācijas un pielietot radošās metodes. Izprot produkta dizaina izstrādes posmus. Spēj analizēt materiālu, tehnoloģiju pielietojumu un atbilstību tehniskajām un estētiskajām kvalitātēm.
Vērtēšana: prakses atskaite, prezentācija un aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Individuāls darbs ar prakses vadītāju – prakses programmas saskaņošana.
2. Izvēlētās apakšspecialitātes darba specifikas izpēte.
3. Dizainera / prakses vadītāja asistēšana darba procesā.
4. Darbs un komunikācija ar klientiem un sadarbības partneriem.
5. Materiālu, tehnoloģiju analīze atbilstoši tehniskajām un estētiskajām kvalitātēm.
6. Materiālu iegāde, pasūtīšana, tāmes sastādīšana.
7. Produktu piedāvājuma analīze un izpēte.
8. Iesaiste jauna dizaina izstrādājuma radīšanā.
9. Konceptuāli idejas risinājumi.
10. Tirgus izpēte un konkurētspējas novērtējums.
11. Mērķauditorijas analīze.
12. Idejas / produkta komunikācijas izstrāde.
13. Kvalitātes aspekti mūsdienu dizaina vērtējumam.
14. Dizaina projektu vadības analīze.
15. Dokumentācija. Prakses uzdevumu detalizēta atspoguļošana Prakses dienasgrāmatā. Prakses dienasgrāmatas un atskaites iesniegšana IMI. Prakses prezentācijas sagatavošana.
16. Iestrādes bakalaura darba uzsākšanai

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulāras tikšanās ar prakses vadītāju. Prakses dienasgrāmatas iesniegšana IMI. Sekmīgi novērtēta prakses atskaite un prezentācija. Ieskaite ar atzīmi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Informācijas apkopošana un analīze par uzņēmuma darbību, galveno mērķauditorijas grupu un produktu piedāvājumu klāstu. Dizaina procesa kvalitātes novērtējums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējumu veido prakses atskaites, prezentācijas un aizstāvēšanas vērtējums

Obligātā literatūra

1. Uzņēmuma dokumentācija
2. Dizainera profesijas standarts 2010, 279.-285.lpp. [tiešsaiste] [skatīts 12.07.2021]. Pieejams: https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators/profesiju-klasifikators-aktualizets-2021gada-22februari
3. Best K. Design Management: managing design strategy, process and implementation. Switzerland: AVA Publishing SA, 2006. 215 p.
4. Townson D. The seven tenets of human-centred design [tiešsaiste] [skatīts 11.07.2021]. Pieejams: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/seven-tenets-human-centred-design

Papildliteratūra

1. Bērziņa E. Par dažiem izvēles un kvalitātes aspektiem mūsdienu dizaina vērtējumā [tiešsaiste] [skatīts 12.07.2021]. Pieejams: http://old.design.lv/dizaina-teorija/207-%20par-daiem-%20izvles-un-%20kvalittes-aspektiem-%20msdienu-dizaina-%20vrtjum
2. The handbook of design management. R. Cooper, S. Junginger, T. Lockwood, R. Buchanan, R. Bolan, K. Chung. United Kingdom: Bloomsbury, 2011. 566 p.
3. DK Publishing, Design: The definitive visual history. The United Kingdom: Dorling Kindersley, 2015. 400 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Teters D. Kā dizains var maldināt?. Dizaina Studija, marts-aprīlis, 2009, 18.-19. lpp.
2. Jākobsone I., Pētersons M., Vokova T. The latest trends of design industry development and perspectives in Latvia. Journal of Business Management, No.3, 2010, p.72-78.[tiešsaiste]. [skatīts 01.02.2018.]. Pieejams: http://www.riseba.lv/lv/zinatne/zinatniskas-publikacijas/journal-business-management
3. Piņķe A. Eko Love: Vai zaļais ir tik zaļš? Deko, februāris, 2017, 43.– 46. lpp.

Piezīmes

Kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība " obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.