Kursa kods MatZP022

Kredītpunkti 6

Koksnes materiāli

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā240

Semināru un praktisko darbu stundu skaits96

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits144

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Zinātniski - pētnieciskās prakses ietvaros maģistrantūras 1. kursa studenti, saskaņā ar izvēlēto maģistra darba tēmu veic teorētiskos un praktiskos pētījumus par koksnes materiāliem sava pētnieciskā darba virzienā. Prakses laikā maģistrantūras studenti iegūst arī izejas datus maģistra darba situācijas analīzes, kā arī materiāli un metodes nodaļu izveidei, uzsāk eksperimentālos darbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistranti iegūst un nostiprina zināšanas par koksnes materiāliem, to raksturojumu un īpašību noteikšanas metodēm laboratorijā. Izveidojas prasmes iegūt informāciju, to skaitā laboratorijās izmantojamiem standartiem. Ir kompetenti organizēt darbu laboratorijā, darba vadītāja tiešā uzraudzībā, veikt apjomīgus zinātniskos pētījumus un izstrādāt praktisko sadaļu maģistra darba izveidē. Zināšanas prasmes un kompetences katram maģistrantam tiek novērtētas pēc sagatavotā patstāvīgo darbu apkopojuma un pārrunām sagatavotas prezentācijas veidā.

Kursa saturs(kalendārs)

Katrai aktivitātei paredzētas 3 nedēļas: 1. Līdzšinējo pētījumu apskats par koksnes materiāliem (semināri un praktiskie darbi 48 stundas)
2. Pētījuma mērķa, uzdevumu, hipotēzes un metodikas izstrāde un sākotnējā aprobācija laboratorijas apstākļos (semināri un praktiskie darbi 48 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Jāuzraksta un jāiesniedz individuāls pārskats par prakses laikā izpildītiem darbiem un ievākto informāciju
2. Jāaizstāv prakses pārskats par pētījuma metodikas izstrādi, aprobāciju un metodikas validāciju

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu maģistrants prakses laikā izstrādā, pamatojoties uz apkopoto situācijas analīzi par maģistra darba tematiku, atzītu pētījuma metodiku un pētījuma virziena apkopojumu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Prakses gala vērtējumu veido:
1. Patstāvīgais darbs - 50%
2. Diskusijas par apkopoto informāciju - 50%

Pamatliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.
3. LVS ISO 690 Dokumentācija- Bibliogrāfiskās norādes- Saturs, forma un struktūra. Rīga : VSIA Latvijas standarts, 2001. 34 lpp.
4. LVS ISO 690-2 Informācija un dokumentācija - Bibliogrāfiskās norādes - 2.daļa: Elektroniskie dokumenti vai to daļas. Rīga: Latvijas Valsts standarts, 2001. 32 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.
3. Mūze B., Pakalna D., Kalniņa I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces. Metodiskais līdzeklis. Rīga: LV Akadēmiskais apgāds, 2005. 133 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Pētniecības prakse iekļauta MF Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares maģistra studiju programmas obligātajā daļā