Kursa kods MatZP010

Kredītpunkti 3

Zāģmateriālu ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ1004, Metroloģija un standartizācija

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3018, Meža prečzinība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Aizstātie kursi

MatZP030 [GMTRP030] Zāģmateriālu ražošana I

MatZP031 [GMTRP031] Zāģmateriālu ražošana II

Kursa anotācija

Viens no studiju prakses uzdevumiem ir kompetenču pilnveidošana par zāģmateriālu ražošanas tehnoloģijām un iekārtām, veicot eksperimentālo zāģkopu sastādīšanu un zāģmateriālu izzāģēšanu, kā arī izzāģēto zāģmateriālu novērtēšanu atbilstoši ārēja izskata un stiprības šķirām. Otrs studiju prakses uzdevums ir apmeklēt zāģmateriālu ražošanas uzņēmumus un iepazīties ar zāģmateriālu ražošanas tehnoloģijām, veicot to analīzi. Uzņēmumu apskate sekmē praktisku izpratni par atšķirīgām zāģmateriālu ražošanas tehnoloģijām un tajās izmantotajām iekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izskaidrot zāģmateriālu ražošanas nozares terminoloģiju un izprast ražotnēs izmantotās tehnoloģijas.
Vērtēšana - laboratorijas darbi.
Prasmes - veikt zāģbaļķu un zāģmateriālu uzmērīšanu un zāģbaļķu sazāģēšanas plāna sastādīšanu.
Vērtēšana - laboratorijas darbi.
Kompetence - organizēt zāģbaļķu sazāģēšanas zāģmateriālos procesus atbilstoši iepriekš uzstādītām prasībām un analizēt procesus zāģmateriālu ražotnēs.
Vērtēšana - laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zāģbaļķu sazāģēšanas plāna sastādīšana, zāģbaļķu sazāģēšana, zāģmateriālu uzmērīšana un vērtēšana (patstāvīgie darbi 40 h)
2. Zāģmateriālu ražošanas uzņēmumu apmeklēšana un ražošanas tehnoloģiju analīze (patstāvīgie darbi 40 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti, iesniegti un ieskaitīti laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbos katram studentam ir jāveic viena zāģbaļķa uzmērīšana, tā sazāģēšanas plāna izstrāde, sazāģēšana zāģmateriālos, iegūto zāģmateriālu uzmērīšana un rezultātu analīze. Laboratorijas darbos katram studentam ir jāapmeklē zāģmateriālu ražošanas uzņēmumi un jāanalizē tajos lietotās ražošanas tehnoloģijas. Uzņēmumos analizēto zāģmateriālu ražošanas tehnoloģiju pārskatu studenti iesniedz vērtēšanai tikai elektroniskā formā Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-studiju vietnē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Laboratorijas darbos jāveic visi studiju kursa plānā paredzētie uzdevumi un jāatbild uz mācībspēka jautājumiem. Vērtējumu nosaka, pamatojoties uz izstrādāto uzdevumu skaitu un atbilstību un atbildēm uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Latgales druka, 2007. 104 lpp.
3. Mooslechner W. Winterholz. Salzburg-München: Pustet, Anton Verlag, 2009. 136 s.

Papildliteratūra

1. Kozuliņš V. Zāģmateriālu ražošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 1998. 31 lpp.
2. Meža nozares termini. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2007. 152 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. Latvija, Balti Group SIA,ISSN 1407-6667.
2. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com. ISSN: 0018-3792
3. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com ISSN 1740-701X.

Piezīmes

Studiju prakse iekļauta MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.