Kursa kods MatZP006

Kredītpunkti 3

Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Ulvis Miončinskis

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

Kursa anotācija

Iepazīšanās ar kokapstrādes instrumentu un darbmašīnu izmantošanu dažādos ražošanas tehnoloģiskajos procesos. Iepazīšanās ar plašāk lietoto kokapstrādes griezējinstrumentu uzbūvi. Iepazīšanās ar kokapstrādes darbmašīnu uzbūvi un to pārbaudes metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par kokapstrādes mašīnu un instrumentu uzbūvi un ekspluatāciju – ekskursijas uzņēmumos, laboratorijas darbi, prakses pārskata aizstāvēšana.
Prasmes veikt darbmašīnu tehniskos aprēķinus un izvēlēties piemērotus instrumentus konkrētu uzdevumu veikšanai – diskusijas nodarbībās, patstāvīgais darbs, studiju darba aizstāvēšana.
Kompetence izvērtēt darbmašīnu un instrumentu stāvokli uzņēmumā un pamatot to – ekskursijas uzņēmumos, laboratorijas darbi, prakses pārskata aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievadinstruktāža. Prakses uzdevumi un organizācija (5 h).
2. Iepazīšanās ar griezējinstrumentu atjaunošanas tehnoloģijām (5 h).
3. Iepazīšanās ar darbmašīnu ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem (5 h).
4. Iepazīšanās ar dažādiem kokapstrādes tehnoloģiskajiem procesiem (15 h).
5. Iepazīšanās ar kokapstrādes darbmašīnu uzbūvi un to pārbaudes metodēm (20 h).
6. Iepazīšanās ar kokapstrādes instrumentu konstrukcijām. To kvalitātes un parametru noteikšana (20 h).
7. Prakses pārskata iesniegšana un aizstāvēšana (10 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem laboratorijas darbiem un prakses pārskatam atbilstoši uzdevumam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie patstāvīgi veic prakses pārskata veidošanu par apmeklētajiem uzņēmumiem saskaņā ar prakses uzdevumu atbilstoši darbu noformēšanas noteikumiem.
Studējošie patstāvīgi Kokapstrādes katedras laboratorijās prakses vadītāja vadībā veic mērījumus saskaņā ar laboratorijas darbu uzdevumiem, kā arī veic laboratorijas darbu aprēķinus un noformēšanu atbilstoši darbu noformēšanas noteikumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju darba vērtējumu veido prakses pārskats saskaņā ar uzdevumu (30 %), prakses pārskata aizstāvēšana (30 %) un laboratorijas darbu izpilde saskaņā ar uzdevumu un atbildes uz jautājumiem (40 %).

Obligātā literatūra

1. Tuherms H. Kokapstrādes instrumenti. - R: Zvaigzne, 1985. - 246 lpp.
2. Ettelt B., Gittel H-J. Sagen Frasen Hobelen Bohren. Berlin. DRW-Verlag. 2004. 290 S.
3. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava. 2014. 90 lpp.

Papildliteratūra

1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. - Rīga: Jumava, 2002. 293 lpp.
2. Глебов И. Т., Неустроев Д. В. Справочник по дереворежущему инструменту. Екатеринбург. УГЛА. 2000. 252 с.
3. Sleņģis M.-E. Kokzāģēšanas instrumenti. To sagatavošana darbam. Rīga: LAK, 1998. 120 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Baltijas koks" ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.