Kursa kods MatZ5025

Kredītpunkti 7.50

Koksnes lietošana konstrukcijās II

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits30

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Edgars Bukšāns

Dr. sc. ing.

author

Laura Ziemele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ5024, Koksnes lietošana konstrukcijās I

Kursa anotācija

Koksne ir būvmateriāls, kas Eiropā plaši pazīstams kā sabiedrisko ēku būvniecības elementu sastāvdaļa. Pēdējā gadsimta laikā, Eiropas valstīs veikto pētījumu un konstrukciju ekspluatācijas pieredzes vispusīgas analīzes rezultātā ir izstrādāti būvkonstrukciju projektēšanas pamatprincipi. Vienlīdz ir svarīgi arī ugunsdrošības pamatprincipi un koksnes izmantošana būvniecībā no ugunsdrošības viedokļa. Studiju kursā paredzēts Eiroklasifikācijas sistēmas apskats un normatīvā vide Latvijā un Eiropā, kā arī koksnes un koksnes kompozītu materiālu ugunsdrošības īpašību apskats un uzlabošanas iespējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par koksnes kā konstrukciju materiāla priekšrocībām un trūkumiem no ugunsreakcijas un ugunsizturības viedokļa. Zināšanas par koksnes nesošajām un pašnesošajām konstrukcijām, to izmantošanas veidiem (patstāvīgais darbs un mutiska ieskaite). Prasmes izvēlieties atbilstošus materiālus un tehnoloģiju koksnes risinājuma izveidē no konstruktīvā un ugunsaizsardzības viedokļa. (patstāvīgais darbs un mutiska ieskaite). Kompetence atrast labāko, ekoloģisko un ekonomiski izdevīgāko, kā arī atbilstības ziņā piemērotāko koksnes projektēšanas risinājumu (patstāvīgais darbs un mutiska ieskaite)

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ugunsdrošība – jēdziens un teorētiskais pamatojums (lekcijas 5 stundas)
2.Eiroklasifikācijas sistēma un normatīvā vide Latvijā un Eiropā (lekcijas 5 stundas)
3.Ugunsreakcija un ugunsizturība (lekcijas 5 stundas)
4.Būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases, to raksturojumi (lekcijas 5 stundas)
5.Būvizstrādājumu testēšanas metodes, būvizstrādājumu klasifikācijas kritēriji (semināri un praktiskie darbi 10 stundas)
6.Koksnes materiālu degšanas process un to ietekmējošie faktori (lekcijas 5 stundas)
7.Koksnes kompozītu materiālu ugunsdrošība (semināri un praktiskie darbi 10 stundas)
8.Koksnes materiālu un konstrukciju ugunsdrošības uzlabošanas iespējas (lekcijas 5 stundas, semināri un praktiskie darbi 5 stundas)
9.Ugunsdrošības nodrošināšanas pamatprincipi ēkās ar koka konstruktīvajiem elementiem (semināri un praktiskie darbi 5 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāaizstāv patstāvīgais darbs un mutiskajā ieskaitē jāiegūst pozitīvs vērtējums

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs par studenta izvēlēto tematiku saistībā ar studiju kursa plānu

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido:
Patstāvīgais darbs - 90%
Mutiska ieskaite - 10%

Obligātā literatūra

1. Fire safety in timber buildings, technical guideline for Europe. SP Technical Research Institute of Sweden. SP Report 2010:19.. 2010. 211 p. ISBN 978-91-86319-60-1. Pieejams http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/Fire_Timber_Ch_5-7.pdf
2. Brändsäkra trähus 3, Fire safe use of wood, Nordic-Baltic State of the art and guidance. SP Technical Research Institute of Sweden. SP Report 2012:18, 2012. 179 p ISBN 978-91-87017-32-2.
3. Rowell R.M. Handbook of wood chemistry and wood composites. London : Taylor&Francis group, London, 2005. 487 p.
4. Timber engineering. Edited by Sven Thelandersson, Hans J. Larsen. Chichester etc.:John Wiley & Son, 2003. 446 p.

Papildliteratūra

1. Purkiss J.A. Fire safety engineering design of structure. Oxford: Elsevier Ltd, 2007. 389 p.
2. Manual for the design of timber building structures to Eurocode 5. London: Institution of Structural Engineers, TRADA, 2007. 258 p.
3. Babrauskas V. Ignition Handbook. Issaquah WA: Fire science publishers, 2003. 1116 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija specializācijas studiju kursu daļā.