Kursa kods MatZ5019

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs III

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ5017, Maģistra darbs I

MatZ5018, Maģistra darbs II

Kursa anotācija

Maģistra darba 3.semestrī turpinās darbs pie eksperimentālo darbu veikšanas saistībā ar izvēlēto maģistra darba tematiku, kas noslēgsies 4. semestrī. Vienlīdz turpinās darbs arī pie informācijas avotu apskates, ieguves un analīzes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Maģistra darba ietvaros studenti iegūst padziļinātas zināšanas eksperimentālo darbu veikšanā. Nostiprinās prasmes veikt teorētiskos un praktiskos eksperimentus, interpretēt iegūto empīriskos datus. Šī sadaļas noslēgumā iegūst kompetenci veikt pētījumus bez darba vadītāja tiešās uzraudzības. Zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta mutiski, pārrunās ar darba vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

Laiks šim kursam tiek veltīts patstāvīgam darbam.
1 Eksperimentu veikšana – turpinājums (100 stundas)
2 Eksperimentālo datu apstrāde (50 stundas)
3 Līdzšinējo pētījumu aktualizācija un apkopojums (50 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darbam jābūt izstrādātam laikā un pilnā apjomā, noformētam atbilstoši LLU pastāvošajām prasībām, aizstāvētam Maģistra eksāmenu komisijā un novērtētam pozitīvi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba ietvaros students izstrādā pētījuma metodiku saistībā ar maģistra darbu, apstrādā empīriskos datus un veic datu salīdzināšanu, tajā skaitā ar literatūras datiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studējošais iesniedz paredzētās sadaļas, kas uzrādītas kursa saturā un sekmīgi aizstāv, iegūstot vērtējumu - ieskaitīts.

Obligātā literatūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana. Sastādījis L.Sisenis un A.Ābele. Jelgava: LLU, 2015. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/2017-04/SND.PDF
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667.
2. Baltic Forestry. ISSN 1392-1355.

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligātajā daļā atbilstoši maģistranta individuālajam studiju plānam.