Kursa kods MatZ5018

Kredītpunkti 5

Maģistra darbs II

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums22.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaKokapstrādes katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ5017, Maģistra darbs I

Kursa anotācija

Maģistra darba 2.semestrī norit eksperimentālo darbu veikšanas metodikas izvēle un pētījumu darba plāna sastādīšana. Tam seko Eksperimenta iekārtas (objekta) izvēle un sagatavošana pētniecisko darbu veikšanai, kas turpināsies arī 3. semestrī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Šī posma maģistra darba ietvaros studenti nostiprina zināšanas par plānotajiem eksperimentiem, un sākotnējo – empīrisko datu apstrādi. Maģistranti iegūst prasmes interpretēt iegūtos rezultātus, izstrādāt priekšlikumus to teorētiskai un praktiskai izmantošanai. Maģistrants iegūst kompetenci patstāvīgi izpildīt plānotos eksperimentus. Zināšanas, prasmes un kompetence tiek vērtēta mutiski, pārrunās ar darba vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

Katrai no tēmās tiek veltītas 100 stundas patstāvīgam darbam.
1 Maģistra darba pētījuma daļas izstrāde. 2 Pētījumu veikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Individuālā studiju plāna izpilde. Studijas notiek individuāli. Pārbaudījuma veids: ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba ietvaros students izstrādā pētījuma metodiku saistībā ar maģistra darbu, apstrādā empīriskos datus un veic datu salīdzināšanu, tajā skaitā ar literatūras datiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studējošais iesniedz paredzētās sadaļas, kas uzrādītas kursa saturā un sekmīgi aizstāv, iegūstot vērtējumu - ieskaitīts.

Obligātā literatūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana. Sastādījis L.Sisenis un A.Ābele. Jelgava: LLU, 2015. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/2017-04/SND.PDF
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp.

Papildliteratūra

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 1.daļa, Rīga, Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis 2.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000. 136 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Maģistra darbs iekļauts maģistra studiju programmas Koksnes materiāli un tehnoloģija obligātajā daļā atbilstoši maģistranta individuālajam studiju plānam.