Kursa kods MatZ4026

Kredītpunkti 3

Eksperimentāli radošā domāšana telpā

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits14

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Linda Ligute-Millere

Profesionālais bakalaura grāds izstrādājumu tehnoloģijās un dizainā

author pasn.

Laura Boldiševica

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

InfT2044, IT dizainā II

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZP010, Formas dizains

MašZ2016, Izstrādājumu projektēšana AutoCAD II

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par radošās domāšanas metodēm un to pielietojumu, eksperimentējot ar dažādam tās tehnikām, jaunu ideju un interjera dizaina projektu izstrādes procesā. Līdzās teorētiskajām zināšanām, studenti apgūst praktiskas iemaņas pielietot radošās domāšanas rīkus, radošu un oriģinālu risinājumu veidošanai interjera dizainā. Uzdevumi paredz impulsīvas darbības, analītisku lēmumu pieņemšanu un radošu pieeju, attīstot idejas no skicēm līdz interjera dizaina projekta prezentēšanai plašākai auditorijai, ņemot vēra telpiskos aspektus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: pārzina radošās domāšanas un interjera dizaina teorētiskos un praktiskos aspektus, jaunu ideju radīšanas procesā – prezentācija;
Prasmes: spēj iegūt un analizēt nepieciešamo informāciju interjera dizaina projekta izstrādei atbilstoši funkcionāla, estētiska un mūsdienīga interjera prasībām – praktiskie darbi/semināri;
Kompetences: spēj studiju kursā iegūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, izmantot veidojot veiksmīgu, konkurētspējīgu interjera dizaina projektu - A2 planšetes izveide.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Radošās domāšanas metodes un tehnikas – 1(h) lekcija, 1(h) praktiskais darbs/seminārs
2. Dizaina domāšanas pielietojums praksē, no iedvesmas materiāliem līdz 3D formām – 2(h) praktiskais darbs/seminārs
3. Eksperimentāli uzdevumi ātrai ideju jaunradīšanai – 2 (h) praktiskais darbs/seminārs
4. Koncepta dizains un radošās metodes jaunu ideju attīstībā – 2(h) lekcijas
5. Praktiskā darba aizstāvēšana. Izvēlētā radošās domāšanas tehnika - prezentācija -2(h) praktiskais darbs/seminārs
6. Interjera dizaina teorētiskie aspekti (interjera kompozīcija, telpu proporcijas un raksturlielumi)– 2(h) lekcijas
7. Telpiskā uztvere, vides stilizācija un dizaina aktualitātes – 1(h) lekcija, 1(h) praktiskais darbs /seminārs
8. Telpas funkcionālais plānojums – 2(h) lekcijas
9. Krāsa interjerā – 2(h) praktiskais darbs/seminārs
10. Ilgtspēja interjera dizainā – 1(h) lekcija
11. Interjera dizaina koncepta izstrāde, vizualizāciju sagatavošanas un izveides priekšnosacījumi –1(h)lekcija, 1(h) praktiskais darbs/seminārs
12. Telpas koncepta izstrāde – 1(h) praktiskais darbs/seminārs
13. Praktiskā darba aizstāvēšana. Interjera dizaina koncepta (vizualizāciju) izstrāde un prezentēšana A2 digitālas planšetes formātā - 2(h) praktiskais darbs/seminārs
14. Interjera apdares materiāli, inovācijas un telpu projektēšanas nosacījumi – 2(h) lekcijas
15. Interjera dizaina projekta izstrādes kārtība, rasējumu sagatavošanas un izstrādes vadlīnijas – 2(h) lekcija
16. Sienu notinumu izveide – 2(h) praktiskais darbs/seminārs
17. Praktiskā darba aizstāvēšana. Telpas interjera dizaina projekta izstrāde un prezentēšana A2 planšetes formātā - 2(h) praktiskais darbs/seminārs

Nepilna laika neklātienes studijās::
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi aizstāvēti visi praktiskie darbi un saņemta sekmīga vidējā atzīme ļauj iegūt nepieciešamos kredītpunktus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izmantojot radošās metodes un tehnikas, veikta izpēte sev interesējošā jomā.
2. Izveidots telpas dizaina koncepts, pielietojot radošas domāšanas metodes un iepriekš iegūtās zināšanas un prasmes. Izstrādāta vizualizācija, kas integrēta A2 digitālā planšetē.
3. Izstrādāts telpas interjera projekts, ievērojot interjera dizaina pamatprincipus. A2 planšetes izveide un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums tiek aprēķināts no trīs praktisko darbu kopvērtējuma, kas dalīts ar trīs. Ja vidējā aritmētiskā atzīme dalās, tad vērā tiek ņemts nodarbību apmeklējums. Ja apmeklēto nodarbību skaits ir vismaz 75% no kopējo nodarbību skaita, tad vērtējums tiek noapaļots uz augšu.

Obligātā literatūra

1. Fiell Ch., Fiell P. Taschen Bibliotheca Universalis: Industrial Design A-Z. Köln: Taschen, 2016.
2. Faimon P., Weigand J. The nature of design. OH: Cincinnati, 2004.
3. Neufert E., Neufert P. Architects' Data, 6th Edition. Oxford: Blackwell, 2023. 656 p.
4. Pressman, A. Design Thinking: A Guide to Creative Problem Solving for Everyone. London: Routledge, 2018. Nav liel. b-kās
5. Irbīte A. Interjers. Rīga: Jumava, 2005. 144 lpp.

Papildliteratūra

1. Fiell Ch., Fiell P. Taschen Bibliotheca Universalis: Design of the 20th Century. Köln: Taschen, 2012.
2. Hands D. Vision and values in Design Management. Switzerland: AVA book, 2009.
3. Brand W., Koene, P. Visual Thinking: Empowering People and Organisations through Visual Collaboration. Amsterdam: BIS Publisher, 2017.
4. Fisher E. Home: The Foundations of Enduring Spaces (New York School of Interior Design). New York: Clarkson Potter, 2018.
5. Ramstede F. Jūties kā mājas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 240 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Deko. Rīga: Santa.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība, pilna un nepilna laika studijās.