Kursa kods MatZ4026

Kredītpunkti 2

Eksperimentāli radošā domāšana telpā

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits14

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.01.2020

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Laura Boldiševica

Profesionālās augstākās izglītības maģistra(līm.)

Kursa anotācija

Studiju kurss Eksperimentāli radošā domāšana telpā sniedz studentiem iespēju īstenot jaunas idejas ar radošās tehnikas paņēmieniem, eksperimentējot ar materiāliem, strādājot darba grupās un attīstot radošās prasmes. Vienlaicīgi apgūstot interjera dizaina būtiskākos aspektus un apskatot produkta dzīvotspēju telpā. Studiju kurss pilnveido studentu teorētiskās un praktiskās iemaņas eksperimentālās domāšanas procesos. Uzdevumi paredz impulsīvas darbības, analītisku lēmumu pieņemšanu un radošu pieeju, attīstot idejas no skicēm līdz gatava izstrādājuma prezentēšanai plašākai auditorijai, ņemot vēra arī telpiskos aspektus, kuros produkts potenciāli atradīsies.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Studenti pārzina dizaina domāšanas teorētiskos un praktiskos aspektus un spēj radošās domāšanas tehnikas pielietot praksē jaunu ideju attīstībā – iestrādnes bakalaura tēmas izvēlei
2. Spēj eksperimentēt ar produktu radīšanas tehnikām, pārzina materiālu daudzveidību un spēj tos integrēt atbilstoši izstrādājuma funkcionālitātes aspektiem – jauna produkta koncepta izveide, kas balstīta uz dizaina koplietošanas pamatprincipiem
3. Spēj apvienot iepriekš iegūtās datorprogrammu iemaņas ar jauniegūtajām radošajām metodēm, lai izveidotu veiksmīgu telpas dizainu konktekstā ar jaunizveidotā produkta integrēšanu konkrētā vidē – telpas dizaina koncepta izstrāde, telpu sienu notinumu izveide un rasējumu sagatavošana

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Radošās domāšanas paņēmieni un tehnikas - 2h
2. Dizaina domāšanas pielietojums praksē, no iedvesmas materiāliem līdz 3D formām - 2h
3. Eksperimentāli uzdevumi ātrai ideju jaunradīšanai – 2 h
4. Koncepta dizains un radošās metodes jaunu ideju attīstībā - 2h
Praktiskā darba aizstāvēšana. Bakalaura tēmas izvēles rezultāta prezentācija. (2h)
5. Otrreiz pārstrādāto materiālu pielietojums jaunradītos produktos - 1h
6. Dizaina koplietošanas pamatprincipi - 2h
7. Grafiskā dizaina integrēšana trīs dimensionālos objektos - 1h
8. Interjera dizaina priekšmeta izstrāde, vizualizāciju sagatavošana un A2 planšetes izveides priekšnosacījumi - 1h
9. Produkta pielietojuma scenārija izstrāde. Novērojumi no patērētāja perspektīvas - 1h
Praktiskā darba aizstāvēšana. Interjera dizaina priekšmeta vizualizāciju izstrāde un prezentēšana A2 digitālas planšetes formātā. (2h)
10. Interjera dizaina teorētiskie aspekti (interjera kompozīcija, telpu proporcijas un raksturlielumi, apgaismojums un tonalitātes) - 2h
11. Interjera apdares materiāli, inovācijas un telpu projektēšanas nosacījumi – 2h
12. Telpiskā uztvere, vides stilizācija un dizaina aktualitātes - 2h
13. Interjera dizaina projekta izstrādes kārtība, rasējumu sagatavošanas un izstrādes vadlīnijas - 2h
14. Telpas koncepta izstrāde un interjera dizaina izveide kontekstā ar jaunradīto interjera dizaina priekšmetu - 4h
15. Praktiskā darba aizstāvēšana. Telpas koncepta atainošana A2 planšetes formātā un telpas sienu notinumu izstrāde. (2h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Veiksmīgi aizstāvēti visi praktiskie darbi un saņemta sekmīga vidējā atzīme ļauj iegūt nepieciešamos kredītpunktus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Izmantojot radošās metodes un tehnikas, veikt izpēte sev interesējošā jomā. Izpētes rezultātā, strādājot pie radošiem praktiskajiem uzdevumiem, izvēlēties atbilstošu bakalaura tēmas virzienu.
2. Radīt interjera dizaina priekšmetu, kas balstīts uz dizaina koplietošanas pamatprincipiem. Izstrādāt vizualizāciju un integrēt A2 digitālā planšetē.
3. Izveidot telpas dizaina konceptu, integrējot jaunradīto interjera dizaina aksesuāru. Izstrādāt sienu notinumus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums tiek aprēķināts no trīs praktisko darbu kopvērtējuma, kas dalīts ar trīs. Ja vidējā aritmētiskā atzīme dalās, tad vērā tiek ņemts nodarbību apmeklējums. Ja apmeklēto nodarbību skaits ir vismaz 75% no kopējo nodarbību skaita, tad vērtējums tiek pacelts uz augšu.

Obligātā literatūra

1. Fiell Ch., Fiell P. Taschen Bibliotheca Universalis: Industrial Design A-Z. Köln: Taschen, 2016.
2. Faimon P., Weigand J. The nature of design. OH: Cincinnati, 2004.
3. Pressman, A. Design Thinking: A Guide to Creative Problem Solving for Everyone. London: Routledge, 2018. Nav liel. b-kās
4. Irbīte A. Interjers. Rīga: Jumava, 2005. 144 lpp.

Papildliteratūra

1. Fiell Ch., Fiell P. Taschen Bibliotheca Universalis: Design of the 20th Century. Köln: Taschen, 2012.
2. Hands D. Vision and values in Design Management. Switzerland: AVA book, 2009.
3. Brand W., Koene, P. Visual Thinking: Empowering People and Organisations through Visual Collaboration. Amsterdam: BIS Publisher, 2017.
4. Fisher E. Home: The Foundations of Enduring Spaces (New York School of Interior Design). New York: Clarkson Potter, 2018.

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība, pilna laika studijās 7. semestrī un nepilna laika studijās 9. semestrī.