Kursa kods MatZ3063

Kredītpunkti 6

Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains II

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ3062, Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I

Kursa anotācija

Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains ir studiju kurss, kura apguve sekmē izpratni par koksnes materiālu veidiem, kokapstrādes tehnoloģijām un to izmantošanas iespējām dizaina izstrādājumu izgatavošanai. Kursa mērķis ir radīt priekšnosacījumus spējām konstruēt un izgatavot potenciāli pieprasītus dizaina koksnes izstrādājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - klasificēt un izskaidrot koksnes materiālu un to apstrādes veidus, izskaidrot koksnes materiālu atbilstības novērtēšanas un apstrādes jēdzienus un apspriest koksnes apstrādes procesa būtību un parādības, kas raksturo šos procesus.
Vērtēšana - koksnes izstrādājuma projekts.
Prasmes - konstruēt koksnes izstrādājumus, plānot tehnoloģisko procesu secību un noslogojumu, pārbaudīt koksnes materiālu, darbmašīnu un griezējinstrumentu tehnoloģisko iespēju piemērotību apstrādes mērķa saniegšanai un analizēt koksnes apstrādes procesu likumsakarības.
Vērtēšana - koksnes izstrādājuma projekts.
Kompetence - izstrādāt un novērtēt koksnes izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģisko procesu, izvēlēties piemērotākos materiālus, darbmašīnas un griezējinstrumentus un risināt problēmas, kas saistītas ar koksnes izstrādājumu projektēšanu un koksnes apstrādi.
Vērtēšana - koksnes izstrādājuma projekts.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Koksnes izstrādājumi, to klasifikācija (lekcijas 2 h)
2.Koksnes izstrādājumu konstruēšanas principi (lekcijas 5 h)
3.Koksnes izstrādājumu funkcionālie un sagatavju izmēri (lekcijas 2 h)
4.Koksnes izstrādājumu montāžas principi (lekcijas 2 h)
5.Koksnes izstrādājumu rasējumi (lekcijas 5 h)
6.Projekta koksnes izstrādājuma vizuālā izskata izstrādāšana (laboratorijas darbi 4 h)
7.Projekta koksnes izstrādājuma konstrukcijas izstrādāšana (laboratorijas darbi 4 h)
8.Materiālu izlietojuma noteikšana (laboratorijas darbi 2 h)
9.Izgatavošanas tehnoloģiskā procesa plānošana (laboratorijas darbi 2 h)
10.Koksnes izstrādājuma prototipa izgatavošana (laboratorijas darbi 28 h)
11.Koksnes izstrādājuma projekta noformēšana (laboratorijas darbi 4 h)
12.Koksnes izstrādājuma projekta aizstāvēšana (laboratorijas darbi 4 h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Paredzētajā laikā izstrādāts, vērtēšanai iesniegts, sekmīgi aizstāvēts un ieskaitīts koksnes izstrādājuma projekts, kas sagatavots atbilstoši iepriekš izvēlētai tēmai, un izgatavots projektētā koksnes izstrādājuma prototips.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Koksnes izstrādājuma izskata izstrādāšana.
2.Koksnes izstrādājuma konstrukcijas izstrādāšana.
3.Materiālu izlietojuma noteikšana.
4.Tehnoloģiskā procesa plāna sastādīšana.
5.Koksnes izstrādājuma prototipa izgatavošana.
6.Koksnes izstrādājuma projekta noformēšana.
7.Koksnes izstrādājuma projekta aizstāvēšana.

Koksnes izstrādājuma projektu, iekļaujot izstrādājuma raksturojumu, materiālu izlietojuma aprēķinu un rasējumus, studenti iesniedz vērtēšanai tikai elektroniskā formā Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-studiju vietnē. Projektētā koksnes izstrādājuma prototipu studenti izgatavo, lietojot Latvijas Lauksaimniecības universitātes Kokapstrādes katedras instrumentus un darbmašīnas, un uzrāda vērtēšanai klātienē nodarbību laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Koksnes izstrādājuma projektā jāveic visi studiju kursa plānā paredzētie uzdevumi un jāatbild uz mācībspēku jautājumiem. Vērtējumu nosaka, pamatojoties uz izstrādāto uzdevumu skaitu un atbilstību un atbildēm uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002. 296 lpp.
2. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. München: Deutsche Verlags Anstal, 2006. 398 S.
3. Kūliņš L. Koksnes pielietošana būvniecībā. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 282 lpp.
4. Birzietis G. IT tehnoloģiju pielietojums koksnes mehāniskajā apstrādē: II daļa. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 125 lpp.

Papildliteratūra

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 1999. 192 lpp. 1999.g.
3. Domkins A. Koks tavās mājās. Rīga: Jumava, 2012. 224 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.
2. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.
3. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" obligātajā daļā ar specializāciju Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains.