Код курса MatZ3062

Кредитные пункты 7.50

Общее количество часов200

Kоличество часов лекций48

æоличество лабораторных работ32

Количество часов самостоятельной работы студента120

Дата утвеждения курса14.02.2017

Разработчик курса

author

Andis Ābele

Учебная литературa

1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002. 296 lpp.
2. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. München: Deutsche Verlags Anstal, 2006. 398 S.
3. Kūliņš L. Koksnes pielietošana būvniecībā. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 282 lpp.
4. Birzietis G. IT tehnoloģiju pielietojums koksnes mehāniskajā apstrādē: II daļa. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 125 lpp.

Дополнительная литература

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 1999. 192 lpp.
3. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava: Balti Group, 2014. 90 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Baltijas Koks. Latvija, Balti Group SIA. ISSN 1407-6667.
2. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.
3. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com.