Kursa kods MatZ3062

Kredītpunkti 7.50

Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits48

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

MatZB022 [GMTRB022] Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I

Kursa anotācija

Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains ir studiju kurss, kura apguve sekmē izpratni par koksnes materiālu veidiem, kokapstrādes tehnoloģijām un to izmantošanas iespējām dizaina izstrādājumu izgatavošanai. Kursa mērķis ir radīt priekšnosacījumus spējām konstruēt un izgatavot potenciāli pieprasītus dizaina koksnes izstrādājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - klasificēt un izskaidrot koksnes materiālu un to apstrādes veidus, izskaidrot koksnes materiālu atbilstības novērtēšanas un apstrādes jēdzienus un apspriest koksnes apstrādes procesa būtību un parādības, kas raksturo šos procesus.
Vērtēšana - kontroldarbs.
Prasmes - konstruēt koksnes izstrādājumus, plānot tehnoloģisko procesu secību un noslogojumu, pārbaudīt koksnes materiālu, darbmašīnu un griezējinstrumentu tehnoloģisko iespēju piemērotību apstrādes mērķa sasniegšanai un analizēt koksnes apstrādes procesu likumsakarības.
Vērtēšana - Laboratorijas darbi.
Kompetence - izstrādāt un novērtēt koksnes izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģisko procesu, izvēlēties piemērotākos materiālus, darbmašīnas un griezējinstrumentus un risināt problēmas, kas saistītas ar koksnes izstrādājumu projektēšanu un koksnes apstrādi.
Vērtēšana - laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Koksnes uzbūve un īpašības, koksnes sugas un to noteikšana (lekcijas 3 h, laboratorijas darbi 2 h)
2. Zāģmateriālu lietošana un apstrādes tehnoloģijas (lekcijas 2 h)
3. Plātņu materiālu lietošana un apstrādes tehnoloģijas (lekcijas 2 h)
4. Finieru lietošana un apstrādes tehnoloģijas (lekcijas 2 h)
5. Līmes un līmēšanas tehnoloģijas (lekcijas 3 h, laboratorijas darbi 2 h)
6. Apdares materiāli un tehnoloģijas (lekcijas 3 h, laboratorijas darbi 2 h)
7. Furnitūras veidi, izvēle un lietošana (lekcijas 3 h)
8. Koksnes izstrādājumu dizains un projektēšana (lekcijas 6 h, laboratorijas darbi 4 h)
9. Koksnes mehāniskā apstrāde, griezējinstrumenti un to lietošana (lekcijas 3 h)
10. Rokas instrumenti, elektroinstrumenti un to lietošana (lekcijas 3 h)
11. Kokapstrādes darbmašīnas un to lietošana (lekcijas 5 h, laboratorijas darbi 2 h)
12. Datorizētās programmvadības darbmašīnas un datņu sagatavošana (lekcijas 7 h, laboratorijas darbi 3 h)
13. Datorizētās programmvadības darbmašīnu lietošana (lekcijas 3 h, laboratorijas darbi 5 h)
14. Koksnes izstrādājumu eksperimentāla izgatavošana (laboratorijas darbi 12 h)
15. Kontroldarbs (lekcijas 3 h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.Rakstīts un ar sekmīgu vērtējumu novērtēts kontroldarbs (atkārtota rakstīšana: viena reize individuālo studiju un pārbaudījumu periodā);
2.Izpildīti un ieskaitīti visi paredzētie laboratorijas darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas darbu saraksts:
1.koksnes sugu noteikšana;
2.līmes un līmēšanas tehnoloģijas;
3.apdares materiāli un tehnoloģijas;
4.koksnes izstrādājumu dizains un projektēšana;
5.kokapstrādes darbmašīnas un to lietošana;
6.datorizētās programmvadības darbmašīnas vadības programmu sastādīšana un detaļu apstrāde;
7.koksnes apstrādes un izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģiskie procesi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbā rakstiski jāatbild uz desmit jautājumiem (jānosaka koksnes suga trīs izsniegtajiem koksnes paraugiem un jānorāda pareizais atbilžu variants septiņiem jautājumiem, kuriem doti iespējamie atbilžu varianti). Par katra jautājuma atbildi maksimāli iespējams saņemt 10 %, bet kopsummā – 100 %.

Obligātā literatūra

1. Grīnberga M. Kokapstrādes tehnoloģija. Rīga: Jumava, 2002. 296 lpp.
2. Handbuch der Konstruktion Möbel und Einbauschränke. München: Deutsche Verlags Anstal, 2006. 398 S.
3. Kūliņš L. Koksnes pielietošana būvniecībā. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 282 lpp.
4. Birzietis G. IT tehnoloģiju pielietojums koksnes mehāniskajā apstrādē: II daļa. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 125 lpp.

Papildliteratūra

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Grīnberga M. Materiālmācība galdniekiem. Rīga: Jumava, 1999. 192 lpp.
3. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava: Balti Group, 2014. 90 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. Latvija, Balti Group SIA. ISSN 1407-6667.
2. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.
3. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Dizains un amatniecība" obligātajā daļā ar specializāciju Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains.