Kursa kods MatZ3057

Kredītpunkti 6

Zāģmateriālu ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ1004, Metroloģija un standartizācija

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ2036, Koksnes mācība

MatZ3018, Meža prečzinība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

Aizstātais kurss

MatZ3049 [GMTR3049] Zāģmateriālu ražošana

Kursa anotācija

Zāģmateriālu ražošanas rūpniecība ir kokapstrādes nozare, kurā apstrādā lielāko daļu no visiem sagatavotajiem apaļajiem kokmateriāliem. Zāģmateriālu ražošanas pamatuzdevums ir izstrādāt zāģbaļķu sazāģēšanas paņēmienus, kas nodrošina zāģmateriālu ieguvi ar noteiktu atbilstību prasībām, kā arī iespējami maziem koksnes atlikumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izskaidrot zāģmateriālu ražošanas nozares terminoloģiju un izprast ražotnēs izmantotās tehnoloģijas. Vērtēšana - otrais kontroldarbs.
Prasmes - veikt zāģbaļķu un zāģmateriālu uzmērīšanu un apjoma noteikšanu un novērtēt zāģmateriālu ārējā izskata un stiprības atbilstību standartu prasībām. Vērtēšana - laboratorijas darbi.
Kompetence – organizēt zāģbaļķu sazāģēšanas zāģmateriālos procesus atbilstoši iepriekš uzstādītām prasībām un veikt zāģbaļķu sazāģēšanas plāna un ražīguma aprēķinus. Vērtēšana - pirmais kontroldarbs un patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zāģmateriālu ražošanas rūpniecības raksturojums un aktualitātes (lekcijas 2 h)
2. Zāģbaļķu sazāģēšanas teorētiskie aspekti un zāģbaļķu sazāģēšanas plāns (lekcijas 2 h, laboratorijas darbi 8 h)
3. Zāģbaļķu un zāģmateriālu raksturojums un klasifikācija (lekcijas 2 h)
4. Zāģmateriālu izmēru un tilpuma noteikšana (lekcijas 6 h, laboratorijas darbi 4 h)
5. Zāģmateriālu koksnes vainas un to uzmērīšana (lekcijas 3 h, laboratorijas darbi 2 h)
6. Zāģmateriālu vērtēšana atbilstoši ārējam izskatam (lekcijas 3 h, laboratorijas darbi 6 h)
7. Zāģmateriālu vērtēšana atbilstoši stiprībai (lekcijas 3 h, laboratorijas darbi 4 h)
8. Pirmais kontroldarbs: zāģbaļķu sazāģēšanas plāns (lekcijas 4 h)
9. Zāģbaļķu sagatavošana sazāģēšanai (lekcijas 3 h)
10. Zāģbaļķu un brusu sazāģēšana (lekcijas 3 h)
11. Zāģmateriālu apmalošana un sagarumošana (lekcijas 2 h)
12. Zāģmateriālu šķirošana un apstrāde (lekcijas 3 h)
13. Otrais kontroldarbs: zāģmateriālu klasifikācija, uzmērīšana, novērtēšana un ražošanas tehnoloģijas (lekcijas 4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.izstrādāti, iesniegti un ieskaitīti laboratorijas darbi;
2.rakstīti abi kontroldarbi (atkārtota rakstīšana: katram viena reize individuālo studiju un pārbaudījumu periodā);
3.vērtēšanai iesniegts un ieskaitīts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevumu katram studentam sagatavo individuāli. Uzdevumā doti dati par sazāģēšanai pieejamo zāģbaļķu un izzāģēšanai paredzēto zāģmateriālu izmēriem un apjomu. Parametri, kas uzdevumā nav definēti, studentiem patstāvīgi jāizvēlas. Pamatojoties uz darba metodiskajiem norādījumiem, studentiem jāaprēķina un jāsastāda zāģbaļķu sazāģēšanas plāns. Plānā jānodrošina visu izzāģēsanai paredzēto zāģmateriālu iegūšanu nepieciešamajā apjomā un ar noteiktu lietderīgo iznākumu. Uzdevumu studentiem izsniedz un atrisinājumu studenti iesniedz vērtēšanai tikai elektroniskā formā Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-studiju vietnē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pirmajā kontroldarbā jāaprēķina un jāsastāda zāģbaļķu sazāģēšanas plāns, pamatojoties uz datiem par sazāģēšanai pieejamo zāģbaļķu un pieciem izzāģēšanai paredzēto zāģmateriālu šķērsgriezuma izmēriem un apjomu. Par katra šķērsgriezuma izmēru zāģmateriālu iegūšanas risinājumu nepieciešamajā apjomā un ar noteikto lietderīgo iznākumu maksimāli iespējams saņemt 20 %, bet kopsummā – 100 %.
Otrajā kontroldarbā rakstiski jāatbild uz astoņiem jautājumiem par zāģmateriālu klasifikāciju, uzmērīšanu, novērtēšanu un ražošanas tehnoloģijām. Par katra jautājuma atbildi maksimāli iespējams saņemt 12,5 %, bet kopsummā – 100 %.
Patstāvīgā darba vērtējums ir „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Lai saņemtu vērtējumu „ieskaitīts”, atbilstoši jānodrošina visu izzāģēsanai paredzēto zāģmateriālu iegūšanu nepieciešamajā apjomā un ar noteikto lietderīgo iznākumu.
Katra laboratorijas darba vērtējums ir „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Lai saņemtu vērtējumu „ieskaitīts”, ir jāveic apmalotu un neapmalotu zāģmateriālu izmēru un mitruma mērīšana, tilpuma un izmēru noviržu aprēķināšana, vērtēšana atbilstoši ārējam izskatam un stiprībai, pamatojoties uz atbilstošos standartos noteiktajām prasībām.
Studiju kursa vērtējums atbilst eksāmenā iegūtajam vērtējumam. Ja vidējais aritmētiskais rezultāts no abos kontroldarbos iegūtajiem vērtējumiem ir vismaz 6, tad eksāmenu var nerakstīt un studiju kursa vērtējums ir vienāds ar kontroldarbu vidējo aritmētisko rezultātu. Ja patstāvīgais darbs un kāds no laboratorijas darbiem nav savlaicīgi iesniegts vērtēšanai, vai tie nav ieskaitīti, tad sekmīgu studiju kursa vērtējumu nav iespējams saņemt (arī tad, ja kontroldarbos un eksāmenā iegūtais vērtējums atbilst sekmīgam vērtējumam).

Obligātā literatūra

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Latgales druka, 2007. 104 lpp.
3. Mooslechner W. Winterholz. Salzburg-München: Pustet, Anton Verlag, 2009. 136 s.

Papildliteratūra

1. Kozuliņš V. Zāģmateriālu ražošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 1998. 31 lpp.
2. Meža nozares termini. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2007. 152 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. Latvija, Balti Group SIA. ISSN 1407-6667.
2. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com. ISSN: 0018-3792
3. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com ISSN 1740-701X.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Kokapstrāde obligātajā daļā.