Kursa kods MatZ3026

Kredītpunkti 3

Kokapstrādes procesu modelēšana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author

Henn Tuherm

Dr. habil. sc. ing.

author

Kārlis Pugovičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

InfT1026, Informācijas tehnoloģijas

Mate4016, Matemātika I

Mate4017, Matemātika II

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

Kursa anotācija

Kursa projekta izstrādes laikā studenti izmanto savas prasmes vienkārša matemātiska ražotnes modeļa izveidē un tā lietošanā ražošanas procesu optimizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas.
Atpazīt, izskaidrot, izprast nozīmi matemātiskās modelēšanas un optimizācijas paņēmienu izmantošanai ražošanas apstākļos.
Vērtēšana: kursa projekta aizstāvēšana.
Prasmes.
Izveidot un papildināt vienkāršu tehnoloģisko procesu matemātiskos modeļus.
Vērtēšana: kursa projekta aizstāvēšana.
Kompetences.
Novērtēt matemātiskajā modelī, kas balstīts uz reālu uzņēmumu, iekļaujamos parametrus, patstāvīgi izvēlēties modeļa uzbūvi un veidu, uzturēt minēto modeli un pielāgot konkrētām ražotnēm.
Vērtēšana: kursa projekta aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Virtuāla ražotnes modeļa sastāvdaļas, lietojamība un īpatnības. Seminārs.
2. Ražotnes resursu apzināšana un analīze. Seminārs + praktiskais uzdevums.
3. Ražotnes resursu apzināšana un analīze. Seminārs + praktiskais uzdevums
4. Ražošanas plūsmas matemātiskā modeļa sastādīšana. Seminārs + praktiskais uzdevums.
5. Ražošanas plūsmas matemātiskā modeļa sastādīšana. Seminārs+ praktiskais uzdevums.
6. Virtuāla 3D ražotnes moduļa izveide. Seminārs + praktiskais uzdevums
7. Virtuāla 3D ražotnes moduļa izveide. Seminārs + praktiskais uzdevums
8. Datu integrācija virtuālajā ražotnes modelī. Seminārs + praktiskais uzdevums
9. Datu integrācija virtuālajā ražotnes modelī. Seminārs + praktiskais uzdevums
10. Tehnoloģisko procesu optimizācija. Seminārs + praktiskais uzdevums
11. Tehnoloģisko procesu optimizācija. Seminārs + praktiskais uzdevums
12. Tehnoloģisko procesu optimizācija. Seminārs + praktiskais uzdevums
13. Tehnoloģisko procesu optimizācija. Seminārs + praktiskais uzdevums
14. Datu analīze un interpretācija Seminārs + praktiskais uzdevums
15. Datu analīze un interpretācija. Seminārs + praktiskais uzdevums
16. Kursa projekta aizstāvēšana. Seminārs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Nodarbību apmeklējums – ne mazāk kā 75%.
• Sekmīgs vērtējums par izstrādāto kursa projektu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kopējais patstāvīgā darba stundu skaits: 80.
No tām semināros tiek pavadītas 12, semināros uzdoto uzdevumu izstrādei 40 stundas.
Literatūras studijas – 28 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentam tiek dots situācijas apraksts ražotnē, uz kura bāzes tiek sastādīts virtuāls ražotnes modelis, iekļaujot materiāla plūsmas aprēķinus un tehnoloģisko procesu aprēķinus. Balstoties uz šiem datiem un studenta izvirzītiem priekšlikumiem tiek veikta plūsmas un tehnoloģisko procesu optimizācija.
Atzīme tiek veidota sekojoši:
Pareizi un racionāli sastādīts ražotnes matemātiskais modelis – 25%.
Precīzi un racionāli izveidots virtuāls 3D ražotnes modelis – 25%.
Pareizi veikta datu integrācija starp matemātisko un virtuālo 3D ražotnes modeli – 25%.
Kursa projekta aizstāvēšana – 25%.

Obligātā literatūra

1. Deksnis G. Optimizācija un lēmumu pieņemšana. Daugavpils: Saule, 2007. 133 lpp.
2. Rao S.S. Engineering Optimization: Theory and Practice. Fourth Edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009. 830 lpp.

Papildliteratūra

1. Ustundag, A., Cevikcan, E., Industry 4.0: Managing The Digital Transformation. Springer, 2018. 293 lpp.
2. Walkenbach, J., Microsoft Excel VBA Programming for Dummies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013. 411 lpp.
3. Chopra. A., Huehls, R., SketchUp for Dummies. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2017. 553 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Starptautiskie žurnāli "Baltijas koks" un "Baltic Timber Journal" ISSN: 1407-6667.
2. Koka nozares laikraksts "Holz-Zentralblatt" ISSN 0018-3792. http://www.holz-zentralblatt.com/
3. Žurnāls "Timber Industry Magazine" ISSN 1740-701X.

Piezīmes

Studiju kurss izstrādāts profesionālās bakalaura studiju programmas “Kokapstrāde” studentiem.