Kursa kods MatZ3024

Kredītpunkti 3

Koka būvkonstrukcijas

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Uldis Spulle

Dr. sc. ing.

author

Kārlis Pugovičs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Meha4014, Lietišķā mehānika

Kursa anotācija

Koksne kā būvniecības materiāls ir loģiska izvēle mūsdienu pasaulē. Lai nodrošinātu racionālu materiālu un citu elementu izmantošanu, ir nepieciešams pārzināt to ražošanas tehnoloģiju, lietojamību un īpatnības, kā arī ir nepieciešams pārzināt saistīto produktu īpašības un lietojamību. Šīs zināšanas ir svarīgas ne tikai būvinženieriem, bet arī jebkurai koka būvniecības procesā iesaistītajai personai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas.
Klasificēt un izskaidrot koka būvkonstrukciju materiālu, konstrukciju un savienotājlīdzekļu veidus, to izgatavošanas tehnoloģiju, īpašības un attiecināmās prasības.
Vērtēšana: kontroldarbs.
Prasmes.
Izvēlēties koka būvkonstrukciju materiālus, veidus kā arī savienotājlīdzekļus. Prasmes tos pielietot atbilstoši attiecīgajiem noteikumiem, standartiem un rekomendācijām.
Vērtēšana: kontroldarbs un patstāvīgais darbs.
Kompetence.
Novērtēt un analizēt izmaiņas noteikumos, standartos un rekomendācijās, izstrādāt projekta detalizācijas saskaņā ar noteikumiem, standartiem un rekomendācijām. Meklēt un atrast neatbilstības projektos un novērst tās.
Vērtēšana: patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Koka būvkonstrukciju veidi un prasības to kvalitātei (2 stundas)
2. Būvniecībā izmantojamo koku sugu raksturojums (2 stundas)
3. Koka konstrukciju un būvdetaļu izgatavošana (2 stundas)
4. Koka konstruktīvo elementu savienojumi (2 stundas)
5. Koka sienu un pārsegumu konstrukcijas (2 stundas)
6. Sijas un statņi (2 stundas)
7. Kopnes, arkas un rāmji (2 stundas)
8. Koka kopņu elementi un to aprēķini (2 stundas)
9. KONTROLDARBS (1) – Konstrukcijas izvēle un tās pamatojums
10. Projektēšana, būvprojekta sagatavošana, iepirkuma procedūra (16 stundas).
11. KONTROLDARBS (2) –Koka izstrādājuma detalizācijas izstrāde.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Apmeklējums – ne mazāks par 75%.
• Sekmīgi uzrakstīti abi kontroldarbi.
• Sekmīgi aizstāvēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kopējais patstāvīgā darba stundu skaits: 48
No tām patstāvīgā darba izstrādei paredzētas 35 stundas.
Literatūras analīzei – 13 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. kontroldarbs.
Studentam ir dots vienkāršas konstrukcijas piemērs. Studentam jāizvēlas piemērotākais tehnoloģiskais risinājums (materiāli, savienotājlīdzekļi). Darbs tiek izpildīts kā skice, kas papildināta ar rakstveida paskaidrojumiem katram izvēlētajam elementam.
Atzīme tiek veidota sekojoši:
Racionāla materiālu izvēle – 30%.
Racionāla savienotājlīdzekļu izvēle – 30%.
Konstruktīvs izvēles pamatojums – 40%.
2. kontroldarbs.
Studentam ir doti trīs konstrukciju mezgli. Katram mezglam ir dota informācija par būvkonstrukciju materiālu, pieliktajām slodzēm un citiem ierobežojumiem. Studentam ir jāizvēlas savienotājlīdzekļi un jāizstrādā mezgla rasējums un pilna specifikācija, ievērojot uzdevuma nosacījumus un attiecīgos noteikumus.
Atzīme tiek veidota sekojoši:
Racionāla savienotājlīdzekļu izvēle – 30%.
Savienotājlīdzekļu iestrāde, atbilstoši noteikumiem un ražotāja rekomendācijām – 30%.
Pareiza rasējumu izstrāde – 30%.
Pareiza specifikācijas izstrāde – 10%.
Patstāvīgais darbs.
Studentam tiek doti projektēšanas uzdevums. Students izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā.
Atzīme tiek veidota sekojoši:
Pareiza konstrukcijas un savienotājlīdzekļu izvēle – 50%.
Pareizi noformēta darba grafiskā daļa – 30%.
Mutiska aizstāvēšana – 20 %.

Obligātā literatūra

1. Ozola L. Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana. Autorizdevums, 2019., 380 lpp. ISBN 9789934197390.
2. Bergvist P., Design of timber structures. Structural aspects of timber construction. Volume 1. Swedish Forest Industries Federation. 2015. 316 lpp. ISBN 9789198030488
3. Bergvist P., Design of timber structures. Rules and formulas according to Eurocode 5. Volume 2. Swedish Forest Industries Federation. 2015., 64 lpp. ISBN 9789198030433

Papildliteratūra

1. Bergvist P. Design of timber structures. Examples. Volume 3. Swedish Forest Industries Federation. 2015. 64 lpp. ISBN 97891998030440.
2. SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, Koka tiltu projektēšanas vadlīnijas. 2015., 128 lpp.
3. Karacebeyli E., CLT Handbook. Cross-laminated timber. FPInnovations, 2013. 572 lpp. ISBN 97808644885531
4. Gross H., Glulam handbook. Volume 1. Skogsindustrierna – The Swedish Forest Industries Federation. 2013. 144. lpp.
5. Hakkarainen J., Linkosalmi L., Huovinen A., Vares S., Häkkinen T., Hakkarainen J., Veikkola M., Lahtela T. LVL Handbook. Europe. Federation of the Finnish Woodworking Industries. 2019. ISBN 9789529423477

Periodika un citi informācijas avoti

1. Holz-zentralblatt. Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH. ISSN 0018-3792
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF studiju programmas Kokapstrāde pilna un nepilna laika studijās.