Kursa kods MatZ3009

Kredītpunkti 3

Zāģmateriālu ražošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums18.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

MatZ1004, Metroloģija un standartizācija

MatZ2035, Koksnes griešanas procesi

MatZ3018, Meža prečzinība

MatZ3028, Kokapstrādes mašīnas un instrumenti

MatZ3057, Zāģmateriālu ražošana

Aizstātais kurss

MatZ3038 [GMTR3038] Zāģmateriālu ražošana

Kursa anotācija

Kursa projekta uzdevums ir izveidot zāģmateriālu ražotnes projektu, pamatojoties uz konkrētu tehnoloģiskā procesa variantu un individuālo zāģbaļķu sazāģēšanas plānu. Kursa projekta mērķis ir pilnveidot zāģbaļķu sazāģēšanas plānu sastādīšanas un zāģmateriālu ražotņu projektēšanas spējas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izskaidrot zāģmateriālu ražošanas nozares terminoloģiju un izprast ražotnēs izmantotās tehnoloģijas.
Vērtēšana - kursa projekts.
Prasmes - veikt zāģbaļķu sazāģēšanas, zāģmateriālu apmalošanas un sortimentu transportēšanas iekārtu padeves ātruma un ražīguma aprēķinus un izvēlēties nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas.
Vērtēšana - kursa projekts.
Kompetence - projektēt darba tehnoloģiju zāģmateriālu ražotnēs.
Vērtēšana - kursa projekts.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Darbmašīnu un griezējinstrumentu izvēle un parametru noteikšana (patstāvīgie darbi 3 h)
2. Padeves ātruma aprēķināšana zāģbaļķu brusošanai (patstāvīgie darbi 10 h)
3. Padeves ātruma aprēķināšana brusu dēļošanai (patstāvīgie darbi 10 h)
4. Zāģbaļķu sazāģēšanas plūsmas gada ražīguma aprēķināšana (patstāvīgie darbi 4 h)
5. Padeves ātruma aprēķināšana zāģmateriālu apmalošanai (patstāvīgie darbi 8 h)
6. Apmalošanas un sagarumošanas darbmašīnu ražīguma un skaita aprēķināšana (patstāvīgie darbi 4 h)
7. Tehnoloģiskā plāna skices izstrādāšana (patstāvīgie darbi 4 h)
8. Transportiekārtu padeves ātruma un ražīguma aprēķināšana (patstāvīgie darbi 8 h)
9. Tehnisko un ekonomisko rādītāju aprēķināšana (patstāvīgie darbi 3 h)
10. Darba organizācijas un tehnoloģijas raksturojums (patstāvīgie darbi 3 h)
11. Kursa projekta aprēķinu daļas noformēšana (patstāvīgie darbi 12 h)
12. Kursa projekta grafiskās daļas noformēšana (patstāvīgie darbi 8 h)
13. Kursa projekta aizstāvēšana (patstāvīgie darbi 3 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtēšanai iesniegts un ieskaitīts kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekta uzdevumu katram studentam sagatavo individuāli. Uzdevumā doti dati par zāģbaļķu brusošanas, brusu dēļošanas un zāģmateriālu apmalošanas darbmašīnas nosaukumu. Parametri, kas uzdevumā nav definēti, studentiem patstāvīgi jāizvēlas. Pamatojoties uz darba uzdevuma datiem un zāģbaļķu sazāģēšanas plānu, kas sastādīts studiju kursa MatZ3057, Zāģmateriālu ražošana, ietvaros, studentiem jāizveido zāģmateriālu ražotnes projekts. Uzdevumu studentiem izsniedz un projektu studenti iesniedz vērtēšanai tikai elektroniskā formā Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-studiju vietnē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projektā jāveic visi studiju kursa plānā paredzētie uzdevumi un jāatbild uz mācībspēka jautājumiem. Vērtējumu nosaka, pamatojoties uz izstrādāto uzdevumu skaitu un atbilstību un atbildēm uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2. Ettelt B., Gittel H.J. Sägen, Fräsen, Hobeln, Bohren: die Spanung von Holz und ihre Werkzeuge. Stuttgart: DRW-Verlag, 2004. 290 s.
3. Mooslechner W. Winterholz. Salzburg-München: Pustet, Anton Verlag, 2009. 136 s.
4. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava: Latgales druka , LLU, 2007. 104 lpp.

Papildliteratūra

1. Kozuliņš V. Zāģmateriālu ražošanas tehnoloģija. Jelgava: LLU, 1998. 31 lpp.
2. Meža nozares termini. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2007. 152 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas koks : BTJ : starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Nr. 1 (maijs 2000)- Rīga : Meža Mediju centrs, 2000- sēj. ISSN 1407-6667.
2. Holz-Zentralblatt: Stuttgart. Germany: DRW-Verlags-GmbH, 1874-. [skatīts 10.12.2014.]. Pieejams: http://www.holz-zentralblatt.com
3. Timber Trade Journal: ISSN 1740-701X. [skatīts 10.12.2014.]. Pieejams: http://www.ttjonline.com/

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" obligātajā daļā.