Kursa kods MatZ2046

Kredītpunkti 3

Eksperimenti tekstiltehnoloģijās

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author

Guna Gaiķe

Mg. paed.

author pasn.

Jeļena Jēkabsone

Bc. art.

Kursa anotācija

Students, balstoties uz iepriekšējos kursos iegūtajām zināšanām, patstāvīgi veic pētījumus dažādu uzdevumu veikšanai, eksperimentē gan ar materiāliem, gan tehnoloģijām, lai iegūtu labākos risinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzin dažādas tekstiltehnoloģijas, lai iegūtu labākos rezultātus - paraudziņi, planšetes, projekti
2. prot pielietot jaunas tehnikas, iepazīti jauni materiāli, meklējot labākos risinājumus - paraudziņi, planšetes, projekti
3. atklāta netradicionālu materiālu pielietojamība rezultāta sasniegšanai - planšetes, projekti
4. spēj piemeklēt atbilstošākās tehnikas un materiālus, rezultātā radot vizuālu un radošu darbu - planšetes, projekti

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kompozīcijas izteiksmes līdzekļu punkta un līnijas atspoguļojums tamborēšanas, adīšanas un citās tekstiltehnoloģijās- paraugu katalogs.
• Punktu, apļu veidi plaknē (1 h).
• Punkti un apļi kā reljefa formas (1 h).
• Līniju veidu atspoguļojums ( taisnās, liektās, lauztās) plaknē un reljefā (2 h).
2. Faktūras un tekstilmateriālu kompozicionālie meklējumi un risinājumi dažādās tehnikās- planšete.
• Faktūras no tamborētiem elementiem (3 h).
• Faktūru veidi adīšanā un citās tehnikās (3 h).
3. Rūtojuma un pinuma tehnika ar dažādiem tekstilmateriāliem- 2h, planšete.
4. Interjera priekšmeta vai apģērba restaurācijas projekts izmantojot konkrētu mākslas stilu un dažādas tekstiltehnikas- 4 h, skices, paraudziņi (eksperimenti ar materiāliem, faktūrām un krāsām).
• Idejas atspoguļojums skicēs, analogu meklējumi, līdzīgu projektu analīze.
• Paraudziņu izstrāde, tekstiltehniku apvienošana vienotā kompozīcijā.
5. Netradicionālo materiālu izmantošana aušanas procesā (reljefa pielietojums tekstilizstrādājumos) – paraugu katalogs.
• Faktūras no dabīgiem materiāliem (3 h).
• Faktūras no otrreizējās izmantošanas materiāliem (3 h).
• Faktūras no stilistiski atšķirīgiem materiāliem (3 h).
6. Austo faktūru izmantošana lielformāta darbā (4 h).
• Pinuma tehnika apļveida formātā.
7. Austo paraugu izmatošana interjerā vai apģērbu aksesuāru projektā. Idejas atspoguļojums kompozīcijā - 3h.
• Idejas atspoguļojums skicēs, projektu analīze

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīga vidējā atzīme par visiem praktiskajiem darbiem ļauj iegūt nepieciešamos kredītpunktus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Izstrādāt un noformēt 6 paraudziņus, izmantojot dažādas tekstiltehnikas un tekstilmateriālus ar punktu un līniju veidiem.
2.Noformēt planšeti 40x40 cm ar dažādiem faktūru veidiem, izmantojot tamborētas, adītas un citās tehnikās veidotas faktūras un reljefus.
3. Noformēt planšeti 40x40 cm, izmantojot pinuma tehniku no dažādiem materiāliem. Darbā jāizmanto dažādas tehnikas, faktūras un jāsaskaņo krāsu salikums.
4. Izstrādāt interjera priekšmeta vai apģērba restaurācijas projektu izmantojot konkrētu mākslas stilu. Projektu atspoguļot uz planšetes 40x40 cm, parādot skices, paraudziņus, objekta vizualizāciju.
5. Izstrādāt un noformēt 3 paraudziņus aušanas tehnika, izmantojot dažādus materiālus.
6. Noformēt planšetes 30x30 cm ar dažādiem austiem faktūru veidiem un ideju skicēm, saskaņojot krāsu salikumu.
7. Izstrādāt interjera priekšmeta vai apģērba aksesuāra projektu no austiem paraugiem lielformāta kompozīcijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskie darbi tiek vērtēti 10 ballu skalā pēc sekojošiem kritērijiem:
1. Ideja, radoša pieeja, kreativitāte eksperimentos ar materiāliem un tehnikām – 2 punkti.
2. Darba kultūra un kvalitāte– 2 punkti.
3. Noformējums atbilstoši prasībām – 2 punkti.
4. Iekļaušanās darba izstrādes termiņos– 2 punkti.
5. Praktisko nodarbību apmeklējums (vismaz 75%)– 2 punkti.
6. Studiju kursa gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) veido vidējā atzīme par visu darbu rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Bārndena B. Tamborējumi. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 256 lpp.
2. Gordone M., Hārdinga S. Rokdarbu ABC. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 400 lpp.
3. Ītone Dž. Tamborēšana. 300 padomi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 160 lpp.
4. Petmora F., Hefendena V. Lielā adīšanas grāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 400 lpp.
5. Stenfīlda L., Grifita M. Adījumu rakstu kolekcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 208 lpp.
6. Apine-Hermane A. Hermane A. Aušanas tehnikas Latvijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. 144 lpp.
7. Chandler D. Learning to Weave. Interweave.USA: 2009. 232 p.

Papildliteratūra

1. Parija- Džonsa M. Adījuma raksti. Rokasgrāmata. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 256 lpp.
2. Sainio K. 100 tamborēti mežģīņu ziedi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2015. 128 lpp.
3. Šelvaha L. Adīšanas pamati. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 96 lpp. Nav LLU FB, ir LNB.
4. Teilore R. Tamborēšana. 200 jautājumi un atbildes. Rīga: Madris, 2010. 224 lpp.
5.Antens A. Aušana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2019. 160 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Interneta avoti- Pinterest.com

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura programmā Dizains un amatniecība