Kursa kods MatZ2042

Kredītpunkti 4.50

Tekstilmateriālu krāsošana un apdare

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

author pasn.

Jeļena Jēkabsone

Bc. art.

author pasn.

Liene Pčolka

Bc. sc. ing.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZ3026, Zīmēšana

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

Aizstātais kurss

MatZB009 [GMTRB009] Tekstilmateriālu krāsošana un apdare

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studentus ar tekstilmateriālu krāsošanas dažādām tehnoloģijām: batikošanu, tekstila apdruku sietspiedes, atspieduma un linogriezuma tehnoloģijās. Tas sniedz zināšanas par atsevišķo krāsošanas tehnoloģiju izpildi, audumu un krāsu savstarpējo atbilstību un apdari, dažādo materiālu lietojumu un krāsošanas procesa nodrošinājuma aspektiem. Raksturo sietās un vaska batikas, sietspiedes, atspieduma un linogriezuma apdrukas īpatnības, to kompozicionālos risinājumus dizaina kontekstā. Iepazīstina ar izstrādājumu reciklēšanas iespējām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu radošās darbības izaugsmei, izpratnei par inovatīvu risinājumu atveidi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par tekstilmateriālu krāsošanas tehnoloģijām: batikošanu, tekstila apdruku sietspiedes, atspieduma un linogriezuma tehnoloģijās, to teorētiskiem aspektiem un tehnoloģiskiem paņēmieniem, un daudzveidīgo mūsdienu pielietojumu – prezentācija.
Prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt tekstilmateriālu un krāsošanas tehnoloģiju savstarpējo mijiedarbību. Prasme izvēlēties krāsas atbilstoši materiālam un tehnoloģijai. Prasme gatavot lietišķi mākslinieciskus darbus no dizaina līdz izstrādājumam, krāsot tekstilmateriālus atbilstoši apdares tehnoloģijām. Prasme izmantot tehnoloģiju veidus saskaņā ar izvēlēto kompozīciju un izteiksmes līdzekļiem. Prasme izvērtēt izstrādājuma reciklēšanas iespējas – laboratorijas darbi.
Kompetence – spēj veidot radošus, praktiskus un modernus darbus. Spēj pieņemt lēmumu tekstilmateriālu krāsošanas tehnoloģiju izvēlē un realizācijā. Spēj izvērtēt savu un citu radošo darbu izstrādes procesus – patstāvīgi radošie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Tekstils mūsdienu vidē. Tekstilmateriālu apdares. To raksturojums. Krāsošanai nepieciešamie darba rīki un materiāli. Darba aizsardzība. – lekc.1h
2. Tekstilmateriālu (dzijas, audumu) krāsošana. Krāsas un materiāla vienotība. – lekc. 2h
3. Batikas veidi. Sietās batikas tehnoloģiskie paņēmieni. Dažādo līniju sējumi un kārtojumi. Laukumi. Apļi. Šūtā batika. Šablonu batika. Pamatīpatnības. Vairākkārtējā krāsošana. Balināšana. Radošie risinājumi. Sietā batika taisnstūra formāta darbā. Dizaina variācijas – lekc. 2h; lab.d. 6h
Laboratorijas darbi (vingrinājumi, sējumu sintēze, planšete)
4. Radošais darbs sietā batikā.– lab.d. 5h
Patstāvīgi radošais darbs (sietā batika)
5. Vaska batikas tehnoloģiskie paņēmieni. Pakāpeniskā, gleznieciskā un jauktā batika. Tās tehnoloģiskie paņēmieni. – lekc. 2h; lab.d.3h
Laboratorijas darbi (vaska batika)
6. Radošo sieto un vaska batikas darbu analīze. – lekc. 1h; lab.d. 1h
Prezentācija.
7. Tekstila sietspiedes apdrukas tehnoloģijas būtība. Tehnoloģijas izzināšana. Pamatīpatnības. Tehniskie paņēmieni. Praktiskie risinājumi. – lekc.2h; lab.d. 2h
8. Tekstila sietspiede apdrukas variācijas. Grafiskā zīmējuma izveide un sagatavošana drukai. Dažādu tehnoloģiju apvienojums. Dizaina izstrādes radoša interpretācija. – lekc.3h; lab.d. 3h
Laboratorijas darbi (sietspiedes apdruka)
9. Radošais darbs tekstila sietspiedes apdrukas tehnoloģijā. – lab.d. 6h
Patstāvīgi radošais darbs (tekstila sietspiedes apdruka).
10. Tekstila apdruka ar linogriezuma plāksni. Tehnoloģijas izzināšana. Tehniskie paņēmieni.
Praktiskie risinājumi.– lekc. 1h; lab.d. 2h
11. Tekstila apdruka atspieduma tehnikā. Tehniskie paņēmieni. Praktiskie risinājumi.- lekc. 1h; lab.d. 2h
12. Tekstila apgleznošana ar krāsām. Dažādu tehnoloģiju apvienojums.- lekc. 1h; lab.d. 2h
Laboratorijas darbi (linogriezuma un atspieduma apdrukas tehnoloģijas)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Prasības ieskaites iegūšanai:
1.Apmeklētas 80% kontaktnodarbības.
2.Sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi (balles).
3.Sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti patstāvīgi radošie darbi (balles).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Pabeigt izstrādāt nodarbībā iesāktos katras tehnoloģijas laboratorijas darbus (pēc uzdevuma).
2.Izstrādāt radošos darbus pēc konkrētiem uzdevumiem (sietā, vaska batika, sietspiede, atspieduma un linogriezuma apdruka).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēta ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
1.Prasme izstrādāt radošus darbus atbilstoši izvirzītām prasībām (darbu radošums, ideja, mākslinieciski līdzekļi, tehnikas kvalitatīvs izpildījums, dizaina izstrādes kopveselums).
2.Prezentācijas prasmes.
3.Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Obligātā literatūra

1. Bartel M. Composition and Design. Pieejams: https://www.goshen.edu/art/ed/Compose.htm
2. Diy Shibori Indigo Dyeing. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=EFTa4QEF0IE
3. How to Screen Print a Cotton Fabric by Hand. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=DXuFEc7X7Ys
4. Howard E. Block Print Magic: The Essential Guide to Designing, Carving, and Taking Your Artwork Further with Relief Printing. Beverly, MA: Rockport Publishers, 2019. 144 p.
5. Indigo Dye Technique Tutorial 7 [clases 5-14]. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=c81k-bTypgM
6. Karoseviča A. Mājturība. Batika. Māc. līdz. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 246 lpp.
7. Lino printed textiles. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=IiPalm6d4c0
8. Wax Batik Techniques. Pieejams: http://www.youtube.com/watch?v=ToXWQH6yi5w

Papildliteratūra

1. Batik Basics. Pieejams: https://www.dharmatrading.com/techniques/batik-instructions.html
2. Batik, the Traditional Fabric of Indonesia. Pieejams: http://www.expat.or.id/info/batik.html
3. DIY Silk Screen – bez gaismošanas. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=h_kRcEvEBXk
4. How to tie dye. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=lw6Kp8JrdNU
5. Screen Printing. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=9cXo9yhYmJQ
6. Silk Screen Printin DIY. Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=uIHOSzbNT8Q
7. Bunkers T. Stempel, Walzen & Schablonen. 52 Ideen fūr selbstgemachte Druckwerkzeuge. Haupt; 1., Auflage, 2011. 144 S.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kunst. EE. Magazine of Art and Visual Culture in Estonia. Pieejams: http://ajakirikunst.ee/?c=about&l=en Online ISSN 1406-6335.
2. Studija. Pieejams: http://www.studija.lv/?parent=17. Online ISSN: 1407-3404.
3. International Journal of Art & Design Education. Pieejams: http://www.wiley.com/bw/aims.asp?ref=1476-8062&site=1. Online ISSN: 1476-8070.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma „Dizains un amatniecība”.
Apjoms 3 KP