Kursa kods MatZ2041

Kredītpunkti 3

Zīda apgleznošana

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareTekstila un apģērbu tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums13.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Iveta Līce-Zikmane

Dr. paed.

Priekšzināšanas

MākZ1004, Kompozīcija un krāsu mācība I

MākZ2016, Kompozīcija un krāsu mācība II

MākZ3026, Zīmēšana

MatZ1006, Materiālzinības (tekstils)

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina studentus ar auksto batiku – zīda apgleznošanu kā vienu no auduma rotāšanas veidiem. Tas sniedz padziļinātas zināšanas un prasmes dažādās zīda apgleznošanas tehnikās, kompozīcijas daudzpusībā, attīsta darbu māksliniecisko izaugsmi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta studentu radošās darbības izaugsmei, tehnikas kvalitatīvam izpildījumam, kompozīcijai un tehnikas savdabīgām iespējām, dizaina izstrādes kopveselumam, kā arī mūsdienu mākslinieku devumam zīda batikas attīstībā, batikas lomai tekstiliju reciklēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: raksturot zīda apgleznošanu kā batikas veidu, tās teorētiskos aspektus un tehnoloģiskos paņēmienus, kompozīciju, to daudzveidīgo pielietojumu produkta dizaina radošā izstrādē – patstāvīgi teorētiskais pētījums, kontroldarbs.
Prasmes salīdzināt un izvēlēties krāsas atbilstoši materiālam, prasme analizēt un izvērtēt zīda apgleznošanas paņēmienus saskaņā ar izvēlēto kompozīciju, izteiksmes līdzekļiem un dizainam izvirzītiem uzdevumiem – laboratorijas darbi.

Kompetence – spēj orientēties zīda apgleznošanas izstrādes posmos, spēj novērtēt dizaina atbilstību izvirzītām prasībām, spēj radīt radošu dizainu zīda batikā – patstāvīgi radošie darbi, planšete, prezentācija, dalība skatē.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Zīda batikas būtība. Mākslinieku devums zīda apgleznošanā. Materiāli un darba piederumi. Bibliogrāfijas izpēte. – lekc. 2h
Patstāvīgi teorētiskais pētījums
2. Materiālu izpēte. Krāsu spēles vingrinājumi. – lekc. 1h; lab.d. 1h
3. Kompozīcijas pamatveidi. To risinājumi. – lekc. 1h
4. Aukstās batikas-zīda apgleznošanas paņēmieni. Pamattehnika, akvareļtehnika. Kompozīcijas izstrāde. – lekc. 2h
5. Zīda apgleznošanas paņēmieni. Vairākkārtējā noklāšana, gaisa plūsmas, efektsāls, alkohola efekts, šablonefekts. – lekc. 1h; lab.d. 1h
Laboratorijas darbi
6. Atsevišķo paņēmienu apvienojumi. – lekc. 1h
Teorijas kontroldarbs
7. Maza formāta darba izstrādes tehnoloģija. – lekc. 2h; lab.d. 1h
8. Minitekstilijas būtība. Tās izstrāde. – lekc. 1h; lab.d. 1h
Patstāvīgi radošais darbs – minitekstilija
9. Tērpa daļas risinājumi un iespējas zīda batikā. – lekc. 2h
10. Tekstilijas interjerā. Iedvesmu ideju risinājumi zīda apgleznošanā. – lekc. 1h
11. Zīda batikas darbu pēcapstrāde. – lekc. 1h
12.Radošā darba kompozīcijas izstrāde. Materiālu un tehniku saskaņa. Radošā darba izpilde – lekc. 1h; lab.d. 10h
Patstāvīgi radošais darbs – tērpa daļa/ interjera tekstilija, planšete
13. Radošo darbu analīze, skate. - lab.d. 2h
Dalība, prezentācija

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Prasības ieskaites iegūšanai:
1. Apmeklētas 80% kontaktnodarbības.
2. Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs (iesk./neiesk.).
3. Iesniegts teorētiskais pētījums pēc temata (balles).
4. Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi (balles).

5. Sekmīgi aizstāvēti patstāvīgi radošie darbi, planšete (balles).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Veikt teorētisko pētījumu pēc temata.
2. Pabeigt izstrādāt nodarbībā iesāktos 4 laboratorijas darbus.

3 Pabeigt izstrādāt nodarbībā iesāktos radošos darbus pēc konkrētiem uzdevumiem (minitekstilija, tērpa daļas risinājums/ tekstilija interjerā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgumā paredzēta ieskaite ar atzīmi 10 ballu skalā.
1.Prasme izstrādāt radošus darbus zīda apgleznošanā atbilstoši izvirzītām prasībām (darbu radošums, ideja, tehnikas kvalitatīvs izpildījums, dizaina izstrādes kopveselums).
2.Prezentācijas prasmes.

3.Darba organizācijas prasmes – iekļaušanās termiņos.

Obligātā literatūra

1. Bartel M. Composition and Design. Pieejams: https://www.goshen.edu/art/ed/Compose.htm
2. Karoseviča A. Mājturība. Batika: māc. līdz. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 246 lpp.
3. Introduction to Silk Painting. Pieejams: http://www.wetcanvas.com/Articles2/17813/328/

4. Painting on Silk. Pieejams: http://www.silkpaintinggallery.com

Papildliteratūra

1. History of silk painting. Pieejams: http://ezinearticles.com/?History-of-Silk-and-Silk-Painting&id=3768146
2. Silk painting. Pieejams: http://www.dharmatrading.com/silkpainting/

3. Silk painting. Pieejams: http://www.youtube.com/watch?v=vjFBz4Fzb10

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kunst. EE. Magazine of Art and Visual Culture in Estonia. Pieejams: http://ajakirikunst.ee/?c=about&l=en Online ISSN 1406-6335.
2. Studija. Pieejams: http://www.studija.lv/?parent=17 Online ISSN: 1407-3404.
3. International Journal of Art & Design Education. Pieejams: http://www.wiley.com/bw/aims.asp?ref=1476-8062&site=1 Online ISSN: 1476-8070.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma „Dizains un amatniecība” .
Apjoms 2 KP