Kursa kods MatZ2037

Kredītpunkti 4.50

CNC kokapstrādē

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums05.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Vilnis Jakovļevs

Mg. sc. ing.

author pasn.

Andris Dekšnis

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

MatZB017 [GMTRB017] CNC kokapstrādē

Kursa anotācija

Koksnes apstrādes tehnoloģiju pielietojums programvadības darbmašīnās. Apstrādes trajektoriju sagatavošana programvadības (CNC) darbmašīnām, izmantojot CAM programatūru. Programvadības (CNC) darbmašīnu uzbūve un darbības principi. Programmēšanas pamati. Praktisko iemaņu apguve darbā ar automatizētās apstrādes trajektoriju (CAM) sagatavošanas programmatūru un dažādu veidu koksnes apstrādes programvadības iekārtām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par programvadības iekārtu (CNC) darbības principiem, izmantošanas iespējām un darba laika plānošanu, apstrādes trajektorijām, un parametriem, griešanas tehnoloģijām un griezējinstrumentiem un apstrādes kvalitātes novērtēšanu.
• Prasmes CNC iekārtu pārbaudē un sagatavošanā darbam, iekārtu, griezējinstrumentu un apstrādes parametru izvēlē, koksnes plātņu materiālu apstrādes trajektoriju sagatavošanā izmantojot CAM programatūru.
• Kompetence izstrādājuma izgatavošanā ar CNC iekāru, precizitātes un virsmu apstrādes novērtēšanā atbilstoši uzdevumam.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Praktiskais darbs – Izstrādājuma projektēšana, apstrādes trajektorijas sagatavošana.
2 Praktiskais darbs – Izstrādājuma izgatavošana uz CNC darbmašīnas.
4 Praktiskais darbs – Grafiskā attēla sagatavošana gravēšanai uz materiāla virsmas, virsmas gravēšana.
5 Laboratorijas darbs – Programatūras Fusion 360 uzstādīšana, lietotāja konta izveidošana, izstrādāto dokumentu vadība.
6 Laboratorijas darbs – Vairāku detaļu 3D modeļa konstruēšana, detaļu montāža un animācija.
7 Laboratorijas darbs – Sola konstruēšana no plātņu materiāliem, rasējumu sagatavošana no 3D modeļa.
8 Laboratorijas darbs – Sola stiprības pārbaude, stiprības palielināšana ar konstruktīviem risinājumiem.
9 Lekcija – CNC darbgaldu uzbūve, konstrukcijas, izpildmehānismi, griezējinstrumenti, apstrādes vadības trajektoriju sagatavošanas programmnodrošinājums.
10 Lekcija – Robotu izmantošanas iespējas kokapstrādē.
11 Lekcija – Griešanas procesu tehnoloģijas CNC darbgaldos, pielietošanas iespējas kokapstrādē.
12 Laboratorijas darbs – Sola materiāla izvēle, apgaismojuma konfigurēšana, apkārtējās vides izvēle un atveidošana (renderēšana)
13 Laboratorijas darbs – Montāžas procesu animēšana.
14 Laboratorijas darbs – Instrumenta apstrādes trajektorijas sagatavošana un simulācija Fusion 360.
15 Laboratorijas darbs – Ekstrūzijas modeļu konstruēšana, 3D ekstrūzijas drukāšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu:
- jāapmeklē vismaz 85 % nodarbību;
- jāizpilda un jāiegūst pozitīvs novērtējums praktiskajos un laboratorijas darbos.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Virtuves dēlīša konstruēšana, apstrādes trajektorijas sagatavošana programmvadāmās apstrādes darbgaldam, dēlīša izgatavošana.
Attēla, grafikas sagatavošana gravēšanai ar lāzeru, gravēšana.
Lietotāja profila izveidošana programmā “Autodesk Fusion 360”
Detaļu ar vītni modeļu izstrāde.
Sola konstruēšana no plātņu materiāliem.
Sola stiprības pārbaude, modificēšana, stiprības rādītāju paaugstināšana izmainot konstruktīvus risinājumus.
Sola atveidošana (renderēšana) izvēloties dažādus koksnes materiālus un vidi, apgaismojuma modelēšana.
Montāžas animācijas izveidošana. Rasējumu sagatavošana no 3 D modeļa un rasējuma lapas noformēšana.
Izstrādājuma apstrādes trajektorijas izveidošana, apstrādes instrumentu izvēle, apstrādes trajektorijas pārbaude ar simulācijas līdzekļiem.
Ekstrūzijas modeļu izveidošana un 3D izdruka.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Augstu vērtējumu students saņem, ja plānotajā laikā laboratorijas un patstāvīgajos darbos izpildītie uzdevumi ir pilnībā izpildīti, labi noformēti un students pārzina darba izpildes gaitu un māk atbildēt uz jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. Xu X.W., He Q. Striving for a total integration of CAD, CAPP, CAM and CNC. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, No. 20, 2004, p. 101-109.

Papildliteratūra

1. ISO 6983-1:2009 Automation systems and integration Numerical control of machines Program format and definitions of address words.
2. ISO 14649-111:2010 Industrial automation systems and integration Physical device control Data model for computerized numerical controllers.
3. ISO 14649-11:2004 Industrial automation systems and integration Physical device control Data model for computerized numerical controllers.

Periodika un citi informācijas avoti

1. "Baltijas Koks"(ISSN: 1407-6667.
2. "Holz-Zentralblatt" ISSN: 0018-3792. http://www.holz-zentralblatt.com

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF studiju programmā Kokapstrāde obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.