Kursa kods MatZ2035

Kredītpunkti 3

Koksnes griešanas procesi

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Zinātnes apakšnozareKoksnes materiāli un tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andis Ābele

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

MatZ2002 [GMTR2002] Koksnes griešanas procesi

Kursa anotācija

Koksnes pārstrādes tehnoloģiskie procesi ir saistīti ar koksnes mehānisko apstrādi un vienu no tās veidiem – griešanu. Koksnes griešanas procesu kursa uzdevums ir noskaidrot likumsakarības, kas raksturo koksnes un griezējinstrumenta savstarpējo iedarbību griešanas procesā. Kursa apguve rada priekšnosacījumus koksnes griešanas režīmu sastādīšanai, pamatojoties uz optimālā padeves ātruma noteikšanu un izvēloties optimālo griezējinstrumenta veidu, konstrukciju un tā darbīgo elementu parametrus, kas palielina koksnes mehāniskās apstrādes procesu efektivitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - izskaidrot koksnes griešanas procesu jēdzienus un likumsakarības, klasificēt un izskaidrot koksnes mehāniskās apstrādes veidus un apspriest koksnes griešanas procesa būtību un parādības, kas raksturo šos procesus.
Vērtēšana - pirmai kontroldarbs.
Prasmes - aprēķināt koksnes griešanas procesu parametrus, pārbaudīt griezējinstrumentu piemērotību griešanas mērķa sasniegšanai un analizēt koksnes griešanas procesu likumsakarības.
Vērtēšana - otrais kontroldarbs.
Kompetence - izstrādāt un novērtēt koksnes griešanas režīmus, izvēlēties griezējinstrumentus ar piemērotākajiem parametriem, lai sasniegtu optimālos koksnes griešanas režīmus, un risināt problēmas, kas saistītas ar koksnes mehānisko apstrādi.
Vērtēšana - patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Koksnes mehāniskās apstrādes procesi un to iedalījums (lekcijas 2 h)
2. Grieznis (lekcijas 2 h)
3. Griežņa nodilums (lekcijas 3 h)
4. Griešanas un padeves kustības (lekcijas 1 h)
5. Skaidas parametri (lekcijas 2 h)
6. Griešanas spēks un jauda (lekcijas 1 h, praktiskie darbi 2 h)
7. Virsmas raupjums (lekcijas 2 h)
8. Pirmais kontroldarbs: koksnes griešanas procesu principi (lekcijas 2 h)
9. Griešanas procesi ripzāģmašīnās un to parametru aprēķināšana (lekcijas 2 h, praktiskie darbi 4 h)
10. Griešanas procesi frēzmašīnās un to parametru aprēķināšana (lekcijas 3 h, praktiskie darbi 1 h)
11. Griešanas procesi slīpmašīnās un to parametru aprēķināšana (lekcijas 2 h, praktiskie darbi 1 h)
12. Otrais kontroldarbs: griešanas parametru aprēķināšana koksnes apstrādes darbmašīnām (lekcijas 2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1.rakstīti abi kontroldarbi (atkārtota rakstīšana: katram viena reize individuālo studiju un pārbaudījumu periodā);
2.vērtēšanai iesniegts un ieskaitīts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba uzdevumu katram studentam sagatavo individuāli. Uzdevumā doti dati par garenzāģēšanas ripzāģmašīnas, griezējinstrumentu, apstrādājamā materiāla un tehnoloģiskajiem parametriem. Parametri, kas uzdevumā nav definēti, studentiem patstāvīgi jāizvēlas. Pamatojoties uz darba metodiskajiem norādījumiem, studentiem jāaprēķina pieļaujamais padeves ātrums un piemērotākie zāģripu parametri dotā apstrādājamā materiāla sazāģēšanai. Uzdevumu studentiem izsniedz un atrisinājumu studenti iesniedz vērtēšanai tikai elektroniskā formā Latvijas Lauksaimniecības universitātes e-studiju vietnē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Pirmajā kontroldarbā rakstiski jāatbild uz pieciem jautājumiem par koksnes griešanas procesu principiem. Par katra jautājuma atbildi maksimāli iespējams saņemt 20 %, bet kopsummā – 100 %.
Otrajā kontroldarbā rakstiski jāatrisina trīs aprēķinu uzdevumi par griešanas procesiem darbmašīnās. Par visu trīs uzdevumu atrisinājumiem kopsummā iespējams saņemt 100 %.
Patstāvīgā darba vērtējums ir „ieskaitīts” vai „neieskaitīts”. Lai saņemtu vērtējumu „ieskaitīts”, atbilstoši jānosaka pieļaujamais padeves ātrums garenzāģēšanas ripzāģmašīnai, kā arī atbilstoši noformēšanas noteikumiem jānoformē darba iesniegums. Ja patstāvīgais darbs nav iesniegts vērtēšanai savlaicīgi, tad par katru kavēto nedēļu līdz studiju semestra noslēgumam no abos kontroldarbos iegūto procentu kopsummas tiek atņemti 5 %.
Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no abos kontroldarbos iegūto procentu summas. Ja patstāvīgais darbs nav savlaicīgi iesniegts vērtēšanai vai nav ieskaitīts, tad sekmīgu studiju kursa vērtējumu nav iespējams saņemt (arī tad, ja kontroldarbos iegūto procentu summa atbilst sekmīgam vērtējumam).

Obligātā literatūra

1. Tuherm H., Ābele A. Koksnes griešanas procesi. Jelgava: Balti Group, 2014. 90 lpp.
2. Глебов И. Резание древесины. Екатериненбург: Лань, 2010. 256 с. Pieejams: http://www.wood.ru/ru/dorez.html.
3. Ettelt B., Gittel H.J. Sägen, Fräsen, Hobeln, Bohren: die Spanung von Holz und ihre Werkzeuge. Stuttgart: DRW-Verlag Weinbrenner, 2004. 296 S.
4. Любченко В.И. Резание древесины и древесных материалов. Москва: Московский государственный университет леса, 2004. 310 c.

Papildliteratūra

1. Суханов В.Г., Кишенков В.В. Резание древесины и дереворежущий инструмент. Москва: Московский государственный университет леса, 2002. 168 c.
2. Sleņģis M.E. Kokzāģēšanas instrumenti, to sagatavošana darbam. Praktiski padomi. Rīga: LAK Amatniecības literatūras apgāds, 1998. 120 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks, Latvija, Balti Group SIA, ISSN 1407-6667.
2. Holz-Zentralblatt: www.holz-zentralblatt.com.
3. Timber Trade Journal: www.ttjonline.com, ISSN 1740-701X.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās.