Kursa kods MatZ1006

Kredītpunkti 6

Materiālzinības (tekstils)

Zinātnes nozareMateriālzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits40

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaMehānikas un dizaina institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Silvija Reihmane

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par tekstilšķiedru, dziju un audumu iegūšanas tehnoloģiju, uzbūvi, sastāvu, īpašībām, apdari un sortimentu, to pielietojumu produktu dizaina izstrādē; iepazīstina ar tekstilmateriālu kvalitātes raksturlielumiem un to atbilstību produktam izvirzītām prasībām; ar progresīvo un viedo tekstilmateriālu pielietojumu produktu dizainā, ar tekstila produktu reciklēšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas un izpratne par tekstilšķiedru klasifikāciju, to ieguvi, īpašībām, dzijas ražošanu, auduma ieguves tehnoloģiju, auduma uzbūvi, īpašībām, kvalitāti, progresīvajiem un viedajiem tekstilmateriāliem un to pielietojumu produkta dizaina radošā izstrādē – kontroldarbi;
prasmes analizēt, salīdzināt un izvērtēt tekstilmateriālu sortimentu, šķiedru sastāvu un kvalitāti, to atbilstību gala produktam izvirzītām prasībām un reciklēšanas iespējām – laboratorijas darbi;
kompetence – spēj orientēties tekstilmateriālu daudzveidībā. Spēj novērtēt tekstilmateriālu atbilstību dizaina produktam izvirzītām prasībām un mūsdienu tehnoloģijām. Spēj izsekot tekstilmateriālu dzīves ciklam un saredz tehniskās un organizatoriskās problēmas, kas saistītas ar tekstilmateriālu reciklēšanu – patstāvīgie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1.Tekstilmateriālu daudzveidība produktu dizainā.
2.Tekstilšķiedras. Šķiedru termini. Tekstilšķiedru klasifikācija. Šķiedru pamatīpašības, to raksturojums.
3. Dabiskās šķiedras. Augu valsts šķiedras. Kokvilna, ieguve, šķiedras uzbūve, fizikālās, ķīmiskās īpašības. Šķiedras degšanas īpatnības. Lins, ieguve, apstrāde, veidi, šķiedras uzbūve, fizikālās, ķīmiskās īpašības. Šķiedras degšanas īpatnības. Pārējās augu valsts šķiedras (kaņepes, džuta u.c.).
Laboratorijas darbs: Tekstilšķiedru klasifikācija, īpašības un degšanas raksturojums I , (2h)
4.Dabiskās šķiedras. Dzīvnieku valsts šķiedra. Aitu vilna, izmantošana, iegūšana, vilnas veidi, pirmapstrāde. Vilnas šķiedras un to uzbūve, iedalījums, fizikālās, ķīmiskās īpašības. Šķiedras degšanas īpatnības. Citu dzīvnieku vilna (kazas, kamieļu, suņu u.c.). Dabiskais zīds, kokonu izveide. Jēlzīds, pirmapstrāde, šķiedras fizikālās un ķīmiskās īpašības, degšanas īpatnības.
Laboratorijas darbs: Tekstilšķiedru klasifikācija, īpašības un degšanas raksturojums II, (2h)
5.Ķīmiskās šķiedras. To iedalījums. Ķīmisko šķiedru ražošanas posmi. Vērpšanas mašīnas. Filjēras. Šķiedru izveide. Mākslīgās šķiedras, īpašības, īpatnības: viskozes, acetātšķiedras, Sintētiskās šķiedras, īpašības, daudzpusība.
Laboratorijas darbs: Tekstilšķiedru klasifikācija, īpašības un degšanas raksturojums II,I (2h)
1.kontroldarbs: Tekstilšķiedras, to klasifikācija, īpašības, ieguve
6. Audumu iegūšanas tehnoloģija: Vērpšana. Tekstilpavedienu veidi, īpašības. Aušana.
Laboratorijas darbs: Dzijas veidi un dažādu sastāvu dzijas dedzināšanas raksturojums, (2h)
7. Audumu apdare: kokvilnas, linu, vilnas, dabiskā zīda, ķīmisko sķiedru audumu apdares.
Laboratorijas darbs: Audumu apdare, (2h)
8.Audumu uzbūve, sastāvs, īpašības. Dziju un pavedienu struktūra. Audumu pinumi. Audumu blīvums. Audumu labās un kreisās puses struktūra. Auduma šķiedru sastāvs. Audumu ģeometriskās īpašības un virsmas blīvums. Audumu mehāniskās īpašības. Audumu fizikālās īpašības. Audumu optiskās īpašības, kolorīts, raksts un krāsošana. Audumu tehnoloģiskās īpašības.
Laboratorijas darbs: Audumu pinumu veidi (2h)
9. Audumu sortimenta raksturojums. Kokvilnas audumu sortiments. Vilnas audumu sortiments. Zīda audumu sortiments. Linu audumu sortiments. Jaukto šķiedru audumu sortiments.
Laboratorijas darbs: Audumu kolekcijas raksturojums (2h)
Laboratorijas darbs: Tekstilmateriālu analīze (2h)
2.kontroldarbs: auduma uzbūve, tehnoloģiskie risinājumi, audumu analīze
10. Trikotāža, struktūra, īpašības un sortiments.
11. Tekstilmateriālu atbilstība produkta dizainam.
Patstāvīgā darba prezentēšana: Tekstilmateriāli kā dizaina elements (2h)
12. Progresīvie un viedie tekstilmateriāli.
Patstāvīgā darba prezentēšana: Progresīvo un viedo tekstilmateriālu pielietojums produktu dizainā (2h)
13. Tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu reciklēšanas tehniskās un organizatoriskās iespējas.
Patstāvīgā darba prezentēšana: Tekstilmateriālu reciklēšana (2h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas 85% kontaktnodarbības
Izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi
Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi
Sekmīgi prezentēti un aizstāvēti patstāvīgie darbi
Dalība mācību ekskursijās
Eksāmens (akumulējošais eksāmens, ja izpildītas visas minētās prasības)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti savlaicīgi tiek informēti par kontroldarbiem, eksāmena prasībām. Pieejamas individuālās konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbi – sekmīgi nokārtots, ja ir 50 % no max punktu skaita
Laboratorijas darbi – iesk./neiesk.
Patstāvīgie studiju darbi - izvirzīto prasību ievērošana, prezentēšana

Obligātā literatūra

1. Baltiņa I. Metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem tekstilmateriālzinībās. Rīga: RTU izdevniecība, 2007. 43 lpp. 2. Cardon D. Natural dyes: sources, tradition, technology and science. London: Archetype Publications, 2007. 778 p. 3. Colchester C. Textiles today: a global survey of trends and traditions. London: Thames & Hudson, 2007. 208 p. 4. Handbook of textile fibre structure. Oxford: Woodhead; Boca Raton, 2009. 2 vol. 150 p. 5. Identification of textile fibers. Edited by M. M. Houck. Oxford: Woodhead Publ.; Boca Raton: CRC Press, 2010. 375 p. 6. Maļceva J. Šūšanas materiālmācība. Rīga: Zvaigzne, 1988. 210 lpp. 7. Progresīvie tekstilmateriāli (b.g) [tiešsaiste] [Skatīts 2015.gada 1.septembrī]. Pieejams: http://www.rtu.lv/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,5070/tekstilmateriali_rtu.pdf

Papildliteratūra

1. Advances in textile biotechnology. Cambridge; Philadelphia: Woodhead Publishing, 2010. 338 p. 2. Albers A. On weaving. New York: Dover Publications, 2003. 204 p. 3. Alsupe A. Audumi Latgalē 20. gadsimtā. Rīga: Tautas mākslas centrs, 2008. 276 lpp. 4. Cardon D. Natural dyes: sources, tradition, technology and science. London: Archetype Publications, 2007. 778 p. 5. Colchester C. Textiles today: a global survey of trends and traditions. London: Thames & Hudson, 2007. 208 p. 6. Cole D. Textiles now. London: Lawrence King, 2008. 271 p. 7. Dapkūniene K. Investigation and evaluation of textile materials and their fused systems tailorability and performance properties: summary of doctoral dissertation: technological sciences, materials engineering. Kaunas University of Technology. Kaunas: Technologija, 2008. 30 p. 8. Handbook of nonwovens. Cambridge: Woodhead Publ., 2007. 530 p. 9. Handbook of textile fibre structure. Oxford: Woodhead; Boca Raton. 2 vol. 2009. 150 p. 10. Hardy Alain-René. Art deco textiles: the French designers: with 316 illustrations, 304 in colour. London: Thames & Hudson, 2003. 255 p. 11. Hongu T. New millennium fibers. Cambridge: Woodhead Publ.; Boca Raton, CRC Press,2005. 299 p. 12. Identification of textile fibers. Edited by M. M. Houck. Oxford: Woodhead Publ.; Boca Raton: CRC Press, 2010. 375 lpp. 13. Kanceviča V. Audumu struktūra un projektēšana. Rīga: RTU, 2003. 153 lpp. 14. Karlsone A. Mājaustie apģērba audumi Latvijā 19. gs. pēdējā ceturksnī un 20.gs.: promocijas darbs vēstures doktora (Dr. hist.) grāda iegūšanai. Rīga: Latvijas Universitātes Latvijas vēstures inst., 2002. 207 lpp. 15. Nanofibers and nanotechnology in textiles. Oxford: Woodhead Publ, 2009. 528 p. 16. Prīberga D. Mežģīņu tehnoloģiju attīstība un lietošanas tradīcijas Latvijas teritorijā: promocijas darbs. Rīgas Tehniskā universitāte. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2009. 212 lpp. 17. Synthetic fibres: nylon, polyester, acrylic, polyolefin. Cambridge: Woodhead Publ.; Boca Raton: CRC Press, 2005. 300 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://www.studija.lv 2. Žurnāls "DEKO", Santa, 2000.- ISSN 1407-7027 3. Žurnāls "Studija. Māksla Plus". ISSN 1407-3404

Piezīmes

Obligātais kurss TF profesionālā bakalaura studiju programmā „Dizains un amatniecība”