Kursa kods MežZ5068

Kredītpunkti 6

Meža ģeogrāfija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums22.02.2023

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Viesturs Šulcs

Dr. biol.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīsties ar augu ģeogrāfiju, floru un veģetāciju, floras valstis. Pasaules sauszemes biomas, to klasifikācija. Izzināt Latvijas mežu galvenos sintaksonus, vēsturisko attīstību un ģeogrāfiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zina par pasaules mežu daudzveidību, to telpisko un floristisko struktūru, ģeogrāfisko izplatību, floras valstīm, Latvijas mežu attīstību pēcledus laikmetā, ģeogrāfiju un reģionālajām īpatnībām. 1.-2. kontroldarbs.
2. Prot novērtēt Latvijas mežus no mežsainieciskā un ainaviskā aspekta pasaules mežu kontekstā, klasificēt akarībā no floristiskā sastāva un struktūras. 1.-2. kontroldarbs.
3. Kompetence - spēj novērtēt Latvijas mežu mozaīkveida struktūras nozīmi, meža daudzfunkcionalitāti, prognozēt meža attīstību un racionālu izmantošanu mainīgā vidē globālās sasilšanas un antropogēnās ietekmes rezultātā. Prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Sauszemes floristiskais iedalījums. Floras valstis (3 h)
2. Sauszemes biomas, to klasifikācija (2 h)
3. Meža un zālāju biomas pasaulē (4 h)
1. kontroldarbs. Sauszemes floras valstis un biomas.
4. Latvijas mežu fitosocioloģiskā klasifikācija, sintaksoni (2 h)
5. Latvijas mežu vēsturiskā attīstība (2h)
6. Latvijas mežu ģeogrāfija 20.-21.gs. (2 h)
2. kontroldarbs. Latvijas mežu klasifikācija, sintaksonu raksturojums.
7. Eiropas augāja zonas (1 h)
Praktiskie darbi
Prezentācijas par biomām sagatavošana un prezentācija (48 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi un sagatavota prezentācija.
Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
- viens jautājums par pasaules meža biomām un Latvijas mežu ģeogrāfiju,
- viens jautājums par floras valstīm (ģeogrāfija, raksturojums, endēmie taksoni).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Divi kontroldarbi par pasaules mežu biomām un floras valstīm, prezentācija par meža biomām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Kontroldarbus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.
2. Eksāmenu var nekārtot, ja kontroldarbu un prezentācijas atzīmes ir vismaz 7; eksāmena vērtējumam pielīdzina vidējo aritmētisko no kontroldarbu un prezentācijas atzīmēm.
3. Eksāmena atzīme – vidējā aritmētiskā no eksāmena atzīmes un vidējās semestra atzīmes (aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu un prezentācijas atzīmēm).

Obligātā literatūra

1. Walter Heinrich. Vegetation of the Earth and Ecological Systems of the Geo-biosphere. Third, Revised and Enlarged Edition. Translated from the Fifth, Revised German Edition by Owen Muise. Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo: Springer, 1985. 318 p.
2. Fukarek F. Pflanzenwelt der Erde. Leipzig, Jena, Berlin: Urania Verlag,. 1980., 290 S.
3. Šulcs V. Latvijas meža tipoloģija un meža ģeogrāfija. No: I. Liepa, O. Miezīte, S. Luguza u.c. Latvijas meža tipoloģija. Jelgava: LLU Meža fak. 66.-70. lpp. Pieejams: https://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/articles/Meza_tipologija.pdf

Papildliteratūra

1. Eihe V. Latvijas mežu ģeogrāfiskais iedalījums. No: Mežkopja darbs un zinātne, I/II. Rīga: Šalkone, 1940. 471.-565. lpp.
2. Strods H. (zin. red. un sast.). Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam. H. Strods (zin. red. un sast.). Rīga: WWF, 1999. 364. lpp.
3. Dubrovskis D. Meža resursu vērtējums. [meza_resursu_vertejums_DagnisDubrovskis.pdf]
4. Priedītis N. Augu dzīve. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC,. 2008. 68 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Veģetācija. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 1407-3641.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Mežzinātnes maģistra studiju programmas izvēles studiju kursu sadaļā.