Kursa kods MežZ5064

Kredītpunkti 9

Meža resursu pārvaldība II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā243

Lekciju stundu skaits48

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits171

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2023

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

author pasn.

Signe Neimane

Lielbritānijas maģistrs

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Priekšzināšanas

MežZ5043, Meža resursu pārvaldība I

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm mežzinātnē, meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā. Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par pārvaldības procesiem, organizācijas kultūru un stratēģiskās vadīšanas pamatprincipiem nozares uzņēmumos. Izprot vadīšanas funkcijas, stilus, spēj tos atpazīt un pielietot praksē, analizēt to ietekmi uz organizācijas attīstību Šādas zināšanas studentiem dod iespēju saprast kā attīstās mūsdienu mežsaimnieciskā ražošana, bioenerģētika un kokapstrāde. Studiju kurss palīdz padziļināti izprast, kā veidojas meža resursu izmantošanas bilance un kāda ir meža nozares loma tautsaimniecībā kopumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
Maģistrants pārzina meža nozares pārvaldības pamatprincipus. Ir izpratne par Meža resursus veidojošajām komponentēm, to pārvaldības struktūru. Pārbaudes veids – kontroldarbs.
Prasmes
Kursa apguves rezultātā maģistrants prot formulēt savu viedokli par meža nozares attīstības perspektīvām.(prakt.d.) atbildīgi kompleksi analizēt meža nozarē notiekošos procesus.(prakt.d.) pilnveidojis diskusiju prasmi grupā, attīstījis vadības prasmes: lēmumu pieņemšanu, problēmu risināšanu, dizaina domāšanu. Pārbaudes veids – prasmju demonstrācija dažādu situāciju analīzes laikā.
Kompetences
Maģistrants ir kompetents patstāvīgi novērtēt un analizēt meža pārvaldības organizāciju un struktūru vadības principus un to ietekmi uz organizācijas sniegumu.
Pārbaudes veids – sagatavots un prezentēts patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Nekustamo īpašumu apsaimniekošana (lekcija 2 h)
2.Meža selekcija meža adaptācijas un klimata izmaiņu kontekstā (lekcija 2 h)
3.Pievienotās vērtības paaugstināšanas iespējas un jaunākais mežkopībā (lekcija 2 h)
4.Meža atjaunošana un kopšana (lekcija 2 h)
5.Meža aizsardzība un ugunsapsardzība (lekcija 2 h)
6.Mežkopības zinātniskā attīstība (lekcija 2 h)
7.Mežkopības aktuālie pētījumi (lekcija 2 h)
8.Ainavas un ekoloģiskās perspektīvas meža ekosistēmās(lekcija 2 h)
9.Ainavas un ekoloģiskās perspektīvas meža ekosistēmās (prakt.d. 4 h)
10.Meža nekoksnes vērtības (lekcija 1 h)
11.Zemes dzīles, to apsaimniekošana (lekcija 2 h)
12.Meža izmantošana un tās nozīme meža apsaimniekošanā (lekcija 1 h)
13.Koksnes produktu ražošana un piegādes (prakt.d. 4 h)
14.Koksnes produktu ražošana un piegādes (lekcija 1 h)
15.Koka konstrukciju izmantošanas un dizaina attīstības tendences (lekcija 1 h)
16.Jaunākās paaudzes koksnes pārstrādes tehnoloģijas, tās pielietojums un sniegtās iespējas (lekcija 1 h)
17.Meža pārvaldes organizāciju loma dažādu meža resursu uzskaitē, uzturēšanā. Meža resursu bilance (lekcija 1h)
18. Meža pārvaldības organizācijas, to iedalījums, struktūra. 16 h (8 lekc+ 8 pr.d.)
19.Vadības būtība un nozīme mūsdienās. 16 h (8 lekc+8 pr.d).
20. Dažādu pārvaldības veidu analīze, to pielietojums praksē. 16 h (8 lekc +8 pr.d.)
21. Meža pārvaldības principu labā prakse ES, LV, situācijas analīze. 16 h (8 lekc+ 8 pr.d)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 75% no nodarbībām, jāsagatavo un jāaizstāv patstāvīgais darbs, jāpiedalās un jāuzstājas semināra nodarbībās un kursa noslēgumā jābūt sekmīgi uzrakstītam pārbaudes darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.
Jēdzienu un situācijas analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem, sekmīgi uzrakstītam pārbaudes darbam. Eksāmens.

Obligātā literatūra

Forest Ecology and Management. ISSN: 0378-1127
European Journal of Forest Research. ISSN: 1612-4669 Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581
Baltic Forestry. ISSN: 1392-1355
Praude V., Menedžments. Rīga: Burtene 2012. 1. d.; 2. d.
Caune J., Dzedons A. , Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojoša zivs. 2009.
Long J.M. Management and Leadership Skills that Affect Small Business Survival: a Resource Guide for Small Businesses Everywhere: London, New York: Anthem Press, 2019.
Ešenvalde I. Pārmaiņu vadība. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2007.

Papildliteratūra

Šarmers K.O. U teorija: vadība no topošās nākotnes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.
Līderības fenomens Latvijā. Lit. red. (Oskars Lapsiņš), SIA O.D.A, 2008.
Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis . / Rīga: , Organization Development Academy, 2008. Ir LBTU FB 3 eks.
Blančards K., Džonsons S. Efektīvas vadības noslēpumi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.
Pīlēns U., Mans uzņēmēja kods. Rīga: Zvaigzne ABC, . Izdots: 2018.
Malachowsky S. Project Team Leadership and Communication. Rochester, NY: Lintwood Press, 2018.

Periodika un citi informācijas avoti

Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
European Journal of Management and Business Economics: ISSN 2444-8451
Elsevier data bases:
Datubāze ScienceDirect journals LBTU tīklā. Pieejams: https://ezproxy.llu.lv/login?url=https://www.sciencedirect.com/
Datubāze Scopus LBTU tīklā: Pieejams: http://ezproxy.llu.lv/login?url=https://www.scopus.com/
www.zm.gov.lv
www.silava.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskajai maģistra studiju programmai “Mežzinātne”