Kursa kods MežZ5048

Kredītpunkti 3

Mežzinības principi

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Olga Miezīte

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar meža ekoloģijas, mežkopības, botānikas, meža ekonomikas, meža inventarizācijas un apsaimniekošanas plānošanas, mežizstrādes un kokmateriālu apstrādes principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina meža botāniku un dendroloģiju, meža ekosistēmu veidus, nozīmi un aizsardzību, kā arī uzbūves elementus un raksturojošos lielumus, un mežsaimniecības terminoloģiju. Spēj noteikt dažādām meža ekosistēmām uzbūves elementus, raksturot un aprēķināt mežaudžu dendrometriskos lielumus, tos interpretējot.
1. pārbaudes darbs –1.-3. praktisko darbu sekmīga izpilde (8 h), ieskaite ar atzīmi.
Spēj izprast meža tipoloģiju (izmantojot iegūtās zināšanas meža botānikā un dendroloģijā), pārzina galvenās noteikšanas pazīmes meža augšanas apstākļu tipu, meža un mežaudžu tipu noteikšanā dabā, kā arī izprot to pielietošanu meža ekosistēmu apsaimniekošanā. Pārzina meža izmantošanas veidus un to pielietošanas mērķus un uzdevumus.
2. pārbaudes darbs – referāts un dalība semināros par tēmu “Meža tipoloģija un meža izmantošana” (grupu darbs), vērtējot atsevišķi - referātu, prezentāciju un aktivitāti semināros desmit ballu sistēmā.
Kompetenti mežsaimniecisko procesos, kas saistīti ar meža atjaunošanu, kopšanu un meža izmantošanu dažādos meža un mežaudžu tipos un prot pamatot, izmantojot likumdošanas normatīvos aktus.
3. pārbaudes darbs – 4.-8. praktisko darbu sekmīga izpilde (6 h), ieskaite ar atzīmi.

Pēc studiju kursa apgūšanas izprot arī meža ekonomikas pamatjēdzienus, meža inventarizācijas nozīmi, izprot mežizstrādes mērķus un uzdevumus, pārzina kokmateriālu veidus un to iespējamos apstrādes veidus. Spēj kompetenti iesaistīties diskusijās par meža ekosistēmu iedalījumu, meža tipoloģiju, meža atjaunošanu un kopšanu, kā arī pieņemt lēmumus par meža ekosistēmas atjaunošanu un kopšanu, ņemot vērā meža un mežaudžu tipu un augošo koku sugu vai sugas tajā, pamatojot ar pastāvošās likumdošanas normatīvajiem aktiem.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas 16 h
1. Meža botānika (2 h).
2. Latvijas savvaļas kokaugu sugas (2 h).
3. Meža ekosistēma, veidi, struktūra un funkcijas. Koakcijas (1 h).
4. Meža tipoloģija (2 h).
5. Mežsaimnieciskie pasākumi (1 h).
6. Meža ekonomika (1 h).
7. Meža apsaimniekošanas plānošana (2 h).
8. Meža inventarizācija (1 h).
9. Mežizstrāde (2 h).
10. Kokmateriāli un to apstrāde (2 h).

Praktiskie darbi (14 h)
1. Meža botānika (3 h).
2. Latvijas kokaugu sugas (3 h)
3. Meža uzbūves elementi un dendrometriskie rādītāji. Koku klasifikācija, tās pielietošana (2 h)
4. Sukcesijas un sugu maiņa. Mežaudžu dabiskā atjaunošanās novērtējums (1 h).
5. Kokaudzes sastāvs un vecums (1 h).
6. Atjaunoto mežaudžu kopšana (1 h).
7. Apsaimniekošanas veida izvēle (1 h).
8. Kopšanas cirtes intensitātes noteikšana (2 h).

Semināri (2 h)
Meža tipoloģija un izmantošana (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiskais eksāmens.
Eksāmena uzdevumus veido:
- 3 teorētiskie jautājumi par studiju kursā apgūto teorētisko vielu (dendroloģija, meža tipoloģija, meža apsaimniekošana);
- 2 praktiskie uzdevumi par studiju kursā praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.
Visiem praktiskajiem un patstāvīgajiem darbiem jābūt sekmīgi nokārtotiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāturpina lekcijās un praktiskajos darbos iegūtā informācija redzesloka papildināšana, izmantojot studiju programmā un prezentācijās norādīto literatūru un papildliteratūru, un internetā pieejamos zinātniskos resursus.
Patstāvīgais darbs grupās (3-4). Katrai grupai jāuzraksta referāts. Referāta kopīgā tēma Meža tipoloģija un meža izmantošana. Referāts 12-15 lpp. Referāts jānoformē, izmantojot LLU MF “Studiju nobeiguma darbu noformēšanas noteikumi” http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/2017-04/SND.PDF.

Darba grupas prezentācija jāsagatavo par referāta tematu uz 12 min. + 5-7 min. diskusija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā nokavēto nodarbību skaits nedrīkst pārsniegt 10% no visu paredzēto nodarbību skaita. Maģistranti sekmīgu vērtējumu referātā un tā prezentēšanā, kā arī eksāmenā var iegūt, ja vismaz 50% izpildīti.
Eksāmena gala vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko (eksāmena vērtējums, studiju kursā praktisko darbu ieskaites vidējais vērtējums un grupas patstāvīgā darba vidējā vērtējuma (referāts un prezentācija)).

Obligātā literatūra

1. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. A/S LVM. Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/articles/Kok_krumi_zemsedzes_augi_latvijas_mezaudzes.pdf
2. Straupe, I., Indriksons, A., Kazāka, R. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs. Jelgava: A/S "Latvijas valsts meži", Studentu bierība "Šalkone", 2014. 179 lpp.
3. Meža tipoloģija: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. I. Liepa, O. Miezīte, S. Luguza, V. Šulcs, I. Straupe, A. Indriksons, A.Dreimanis, A.Saveļjevs, A.Drēska, Z.Sarmulis, D.Dubrovskis. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Meža fakultāte. Studentu biedrība „Šalkone”, 2014. 118 lpp. Meža izglītības bibliotēka. E-grāmata. (PDF). Resurss pieejams tiešsaistē http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/articles/Kok_krumi_zemsedzes_augi_latvijas_mezaudzes.pdf
4. Zālītis P., Jansons J. Latvijas meža tipoloģija un tās sākotne. DU Akadēmiskais apgāds "Saule", 2013. 167 lpp.
5. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Jelgava, 2007. 104 lpp.
6. Saliņš Z. Mežs – Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: aut. izd., 2002. 248 lpp.
7. Zālītis P. Mežkopības priekšnosacījumi. Rīga: SIA "Et cetera", 2006. 217 lpp.
8. Burton L. Introduction to forestry science. 3rd edition. Cengage Learning, New York. 2012. 554 p. ISBN-13: 978-1111308391
Forest Ecosystems: management, impact assessment and conservation. D. Elliott, editor. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. 172 p. Wildlife protection, destruction, and extinction. ISBN 9781634857949 (iesiets). Pieejams datubāzē EBSCO. {Resurss pieejams LLU datortīklā}
9. Heywood V.H, Brummitt R.K., Culham A., Seberg O. Flowering Plant Families of the World. Published by the Royal Botanic Gardens, Kew. 2007. 424 p. ISBN – 13: 978184246165 5, ISBN – 10: 1842461656.
10. Mossberg B., Stenberg L. Den nya nordiska Floran, Stockholm, Wahlstrom & Widstrand. 2003.928 p. ISBN: 914-61-7584-9
11.Harlow & Harrar's Textbook of Dendrology: McGraw-Hill Higer Education, 2001. 534 p. ISBN-13: 978-0073661711
12. Idžojtić M. Dendrology: Cones, Flowers, Fruits and Seeds, Academic Press, 1st edition. 2019. p. 800 ISBN: 9780128196441

Papildliteratūra

1. Meža enciklopēdija. 2 sēj. Rīga: Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
2. J. C. Mackin J. C., Ian McLean I. MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-291): Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure. Second Edition. Publisher: Microsoft Press 2006. 1230 p.
3. А.Б. Семенов А.Б., С.К. Стрижаков С.К., И.Р. Сунчелей И.Р. Структурированные кабельные системы. 5-е изд. Москва: АйТи; ДМК Пресс, 2004. 639 с.
4. Speer J.H. Fundamentals of tree-ring research. The University of Arizona Press, Tucson. 2010. 333 p.


Periodika un citi informācijas avoti

Mežzinātne ISSN 1407-270X.
http://www.silava.lv/Mezzinatne/mezintne.aspx
Baltic Forestry ISSN 1392-1355
https://www.balticforestry.mi.lt/bf/ index.php? option=com_content&view= featured&Itemid=101

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskajai maģistra studiju programmā Mežzinātne 1.semestrī I blokā