Kursa kods MežZ5043

Kredītpunkti 3

Meža resursu pārvaldība I

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

author pasn.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par jaunākajām tendencēm mežzinātņe, meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā. Šādas zināšanas studentiem dod iespēju saprast kādā virzienā attīstās mūsdienu mežsaimnieciskā ražošana, bioenerģētika un kokapstrāde. Studiju kurss palīdz padziļināti izprast kā veidojas meža resursu izmantošanas bilance un kāda ir meža nozares loma tautsaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Pārzin par jaunākajām tendencēm meža nozarē un nozares uzņēmumu pārvaldībā(prakt.d.).
• Prot formulēt savu viedokli par meža nozares attīstības perspektīvēm.(prakt.d.)
• Spēj kompleksi analizēt meža nozarē notiekošos procesus.(prakt.d.)

Kursa saturs(kalendārs)

1.Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes(lekcija 2 h)
2.Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes (lekcija 2 h)
3.Meža apsaimniekošanas stratēģiskā un taktiskā plānošana (lekcija 1 h)
4.Meža apsaimniekošanas plānošana (lekcija 2 h)
5.Jaunākās pieejas meža resursu prognozēšanā un modelēšanā (lekcija 1 h)
6.Jaunākās pieejas meža resursu prognozēšanā un modelēšanā(lekcija 1 h)
7.Attālās izpētes tehnoloģiju izmantošana meža resursu inventarizācijā(lekcija 1 h)
8.Attālās izpētes tehnoloģiju izmantošana meža resursu inventarizācijā (praktiskais darbs 4 h)
9.Meža nozares uzņēmumu aktuālie pētījumi un to rezultātu potenciālās izmantošanas iespējas (lekcija 3 h)
10.Meža nozares uzņēmumu aktuālie pētījumi un to rezultātu potenciālās izmantošanas iespējas (praktiskais darbs 4 h h)
11.Inovāciju pieeja meža nozarē (lekcija 3 h)
12.Inovāciju perspektīvas meža nozarē (lekcija 2 h)
13.Oglekļa piesaistes aktuālie pētījumi (lekcija 2 h)
14.Meža sertifikācijas sistēmas (lekcija 2 h)
15.Meža koku plantācijas, to izmantošanas perspektīvas (lekcija 1 h)
16. Meža koku plantācijas, to izmantošanas perspektīvas (lekcija 1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē vismaz 75% no nodarbībām, jāsagatavo un jāaizstāv 1 referāts un kursa noslēgumā jābūt sekmīgi uzrakstītai ieskaitei.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt pilnībā izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem, sekmīgi uzrakstītam kontroldarbam (50 % no kopējā vērtējuma) un sekmīgi nokārtotām eksāmenam (50 % no kopējā vērtējuma), aizstāvētam referātam, 75% nodarbību apmeklējums, un pozitīvi uzrakstīta ieskaite.

Obligātā literatūra

1. Forest Ecology and Management. ISSN: 0378-1127
2. European Journal of Forest Research. ISSN: 1612-4669
3. Scandinavian Journal of Forest Research. ISSN: 0282-7581
4. Baltic Forestry. ISSN: 1392-1355

Papildliteratūra

1. www.zm.gov.lv
2. www.latforin.info
3. www.silava.lv

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. Dienas Bizness: ISSN 1407-2041
3. Mežzinātne. ISSN 1407-270X

Piezīmes

Obligātais studiju kurss Meža fakultātes maģistra studiju programmas "Mežzinātne" studentiem.