Kursa kods MežZ5041

Kredītpunkti 3

Kokmateriālu kvalimetrija

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Leonards Līpiņš

Dr. sc. ing.

author pasn.

Jānis Magaznieks

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti apgūst koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanas precizitātes ietekmējošos faktorus kā arī kokmateriālu kvalitatīvo vērtējumu attiecinot to pret apaļo kokmateriālu cenām. Iegūst priekšstatu par koksnes termisko sadalīšanu, lapkoku un skujkoku koksnes indikāciju ar ķīmiskās iekrāsošanas metodi, koksnes elektronmikroskopiju, koksnes biodegradāciju, bioaizsardzību un ugunsaizsardzību, energošķeldas kvalitātes vertēšanu kā arī biodegvielas ražošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas par koku un apaļo kokmateriālu uzmērīšanu tās automatizāciju un precizitāti;
Zināšanas par koksnes mikrouzbūvi, koksnes termiskās sadalīšanas procesiem, bio un uguns aizsardzību, koksnes šķiedru īpašībām;
• Prasmes lapkoku un skujkoku sasmalcinātas koksnes šķirošanā ar ķīmiskās indikācijas paņēmienu, koksnes bio un ugunsizturības testēšanā, apaļo kokmateriālu tilpuma un kvalitātes noteikšanā;
• Kompetence koksnes uzbūves un īpašību pētīšanā, izvēloties piemērotākās metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Koksnes kvalimetrijas jēdziens un uzdevumi (1h-lekcija)
2 Augošu koku kvalitatīvais novērtējums (1h-lekcija)
3 Apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšana(1h lekcija), Automatizēta apaļo kokmateriālu tilpuma noteikšana (4h-prakt.d)
4 Intividuālās tilpuma noteikšanas precizitātes ietekmējošie faktori (2h-lekcija)
5 Grupveida tilpuma noteikšanas precizitātes ietekmējošie faktori (1h-lekcija)
6 Apaļo kokmateriālu kvalitatīvais novērtējums (2h-lekcija),(4h-prakt.d)
7 Apaļo kokmateriālu kvalitātes izmaiņas uzglabājot (2h-lekcija)
8 LV Koksnes ķīmijas institūta struktūra un risināmā zinātnisko darbu tematika (1h-lekcija)
9 Koksnes termiskā sadalīšana (1h-lekcija)
10 Lapkoku un skujkoku koksnes indikācija ar ķīmiskās iekrāsošanas metodi (1h-lekcija)
11 Koksnes elektromikroskopija (1h-lekcija)
12 Koksnes biodegradācija un bioaizsardzība (2h-lekcija)
13 Koksnes šķiedru izolācijas materiāli (1h-lekcija)
14 Biodegvielas ražošana izmantojot koksnes izejvielu (2h-lekcija)
15 Energošķeldu kvalitātes vērtēšana (2h-prakt.d)
16 Koksnes ugunsizturība un ugunsaizsardzība (2h-prakt.d)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens par studiju kursā aplūkotajiem jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Lieteratūras studijas par kursa tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izstrādāti praktiskie darbi un pozitīvi nokārtots eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Līpiņš L. Stumbru racionāla sagarumošana. Rīga: Liesma, 1999. 75 lpp.
2. Līpiņš L., Liepa I. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. LLU. Meža fakultāte. Jelgava, 2007. 104 lpp.
3.LVS 82:2003 LVS 82:2003. Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Spēkā no: 29.04.2003. Pieejams: https://www.lvs.lv/lv/products/12484
4. Matthew A. Fonseca. 2005. The Measurement of Roundwood: Methodologies and Conversion Ratios. ISBN: 1845931033, 9781845931032
5. Roger M. Rowell. 2005. Handbook Of Wood Chemistry And Wood Composites. ISBN: 9780849315886
6. R. Shmulsky, P. D. Jones. Forest Products and Wood Science An Introduction, Sixth Edition. ISBN:9780470960035

Papildliteratūra

1. A/S Latvijas valsts meži izstrādātas "Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības" Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības. AKKP 2013.01.02. AS Latvijas valsts meži [tiešsaiste] [skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/AKKP_21.10.2015.pdf
2.Franz F.P. Kollmann. Wilfred A.Jr. Cote. 1968. Principles of Wood Science and Technology. ISBN 9783642879302
3. I.Anderson. B.Anderson. 2012. Handbook of wood chemistry and wood composites, second edition. ISBN: 9781439853818; 9781439853801

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadības mājalapa - www.lkuuv.lv
2. Žurnāls "Baltijas Koks" ISSN 1407-6667
3. "BalticForestry" ISSN 1392-1355

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Mežzinātne" obligātajā daļā pilna laika studijās.