Kurs-Code MežZ4091

Kreditpunkte 12

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)480

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)480

Bestätigt am (Datum)09.01.2018

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Agris Zimelis

Vorkenntnisse

Ekon3040,

InfT1026,

MežZ1015,

MežZ1016,

MežZ2044,

MežZ3077,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. . Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
3. Sisenis L., Ābele A. Metodiskie norādījumi Meža fakultātes studentiem "Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana", 2015 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/SND.PDF. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.
4. Miller M.B. Mathematics and statistics for financial risk management. Hoboken: Wiley, [2014]. p 317 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Russo M., Ferrari A. Microsoft PowerPivot for Excel 2010 [elektroniskais resurss]: give your data meaning. Redmond, WA: Microsoft Press, 2011. 384 p.
2. Меженный O.A. Microsoft Office 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher: краткое руководство. Москва [и др.]: Диалектика, 2011. 367 с.
3. Mērvienību noteikumi: MK noteikumi Nr. 1186 [tiešsaiste]. Pieņemts 29.10.2013. Stājas spēkā 02.11.2013. [Skatīts 2018.gada 9.janvārī]. Pieejams: http:/likumi.lv/ta/id/261495-mērvienību noteikumi.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. LLU Rraksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427. Skatīts 2018.gada 8.janvārī. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". Pieejams: http://www.balticforestry.mi.lt/; ISSN 1392-1355. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.