Kursa kods MežZ4091

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareLauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

Zinātnes apakšnozareMeža darbi un tehnika

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums09.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Agris Zimelis

Ph.D.

Priekšzināšanas

Ekon3040, Finanses un kredīts

InfT1026, Informācijas tehnoloģijas

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

MežZ1016, Meža darbi un tehnika II

MežZ2044, Meža darbi un tehnika III

MežZ3077, Pētījumu metodoloģija

Kursa anotācija

Bakalaura darba izstrādē studenti apliecina savu teorētisko un praktisko sagatavotību un spēju pastāvīgi risināt ar meža nozari saistītus jautāumus, izdarīt argumentētus slēdzienus. Studentam jāsagatavo bakalaura darba melnraksts atbilstoši metodisko noteikumu prasībām

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Students iegūs:
• padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par pētāmo jautājumu, zināšanas par bakalaura darba izstrādes nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi;
• prasmes apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus un publiski prezentēt bakalaura darbu Valsts eksāmenu komisijai;
• kompetence: spēt organizēt un plānot savu laiku, kā arī izvēlēties pētījuma rezultātu sasniegšanai atbilstošas informācijas ieguves un apstrādes metodes; spēt strādāt ar zinātnisko un profesionālo literatūru.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Līdzšinējā stāvokļa noskaidrošana atbilstoši tematam.
2 Bakalaura darba tēmas formulējums
3 Darba mērķa un uzdevumu formulējums
4 Darba struktūras (satura rādītāja) sagatavošana
5 Tēmas saskaņošana ar darba vadītāju
6 Analizējamās literatūras saraksta sagatavošana un tā analīze
7 Metodikas izstrāde/ aprobācija
8 Bakalaura darba uzdevuma veidlapas noformēšana
9 Bakalaura darba struktūras precizēšana
10 Datu ievākšanas vietas izvēle.
11 Datu ievākšana atbilstoši metodikai.
12 Darba izstrādes daļas apraksts
13 Eksperimentālās daļas izstrāde
14 Rezultātu apraksts
15 Darba kopsavilkuma un secinājumu sagatavošana un noformēšana.
16 Aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Balakaura darbam jābūt izstrādātam pilnā apjomā, noformētam atbilstoši MF pastāvošajām prasībām, aizstāvētam Valsts eksāmenu komisijā un novērtētam ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. . Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 362 lpp.
2. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999. 168 lpp.
3. Sisenis L., Ābele A. Metodiskie norādījumi Meža fakultātes studentiem "Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana", 2015 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/SND.PDF. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.
4. Miller M.B. Mathematics and statistics for financial risk management. Hoboken: Wiley, [2014]. p 317 p.

Papildliteratūra

1. Russo M., Ferrari A. Microsoft PowerPivot for Excel 2010 [elektroniskais resurss]: give your data meaning. Redmond, WA: Microsoft Press, 2011. 384 p.
2. Меженный O.A. Microsoft Office 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher: краткое руководство. Москва [и др.]: Диалектика, 2011. 367 с.
3. Mērvienību noteikumi: MK noteikumi Nr. 1186 [tiešsaiste]. Pieņemts 29.10.2013. Stājas spēkā 02.11.2013. [Skatīts 2018.gada 9.janvārī]. Pieejams: http:/likumi.lv/ta/id/261495-mērvienību noteikumi.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU Rraksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427. Skatīts 2018.gada 8.janvārī. Rural Sustainability Research. Former: Proceedings of the Latvia University of Agriculture. Berlin: De Gruyter Open. ISSN: 2256-0939.
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry". Pieejams: http://www.balticforestry.mi.lt/; ISSN 1392-1355. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.

Piezīmes

Bakalaura darbs iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Mežinženieris pilna un nepilna laika studijās.