Kursa kods MežZ4077

Kredītpunkti 3

Koktirdzniecība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums07.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aivars Purvgalis

Dr. silv.

author

Sigita Alksne

Dr. silv.

Kursa anotācija

Apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pirmapstrādes produkcijas (zāģmateriālu) realizācijas (tirdzniecības) organizāciju, tirgus izpētes pamatus, tirgus stratēģijas plānošanu un tirgus potenciālu realizējamai produkcijai, komercdarbību koksnes tirgū un cenu politikas nozīmi noieta tirgos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Iegūtās zināšanas par mežizstrādes produkcijas pārdošanas organizācijas procesu un esošo tirgus situāciju un tā potenciālu, par tirgus izpētes procesu un to veidojošajiem faktoriem.
Prasmes – analizēt situāciju tirgū (esošo un nākotnes tirgū), novērtēt tirgus ietekmējošo faktoru nozīmi un izvēlēties vislabāko tirgus stratēģiju, veikt kvalitātes kontroli pieejamiem tirgus datiem un/vai to avotiem – diskusijas nodarbībās, praktiskie darbi un uzdevumu risināšana, jautājumi kontroldarbos un, ieskaitē.
Kompetence – praktiski risināt mežizstrādes produkcijas, t.sk. zāģmateriālu” realizācijas iespējas noieta tirgos, izstrādāt produkcijas realizācijas plānus eksporta tirgus apgūšanai – praktiskie darbi, jautājumi kontroldarbos un ieskaitē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju kursa mērķi un uzdevumi. Studiju kursā lietotie pamatjēdzieni un to skaidrojums.
2 Mežizstrādes uzņēmumu (firmu) uzņēmējdarbības vide, tās tieši un netieši ietekmējošie faktori un to raksturojums.
3 Produkcijas realizācijas organizācijas process un pasākumu komplekss tā nodrošināšanai.
4 Uzņēmuma stratēģijas plānošana darbībai vietējā un ārējā tirgū.
5 Preču piegādes (sagādes) un pārdošanas kanāli, to izvēles ekonomiskie pamati un to darbības efektivitātes novērtēšana.
6 Biznesa un starpnieku tirgi un uzņēmuma darbība tajos.
7 Mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pirmapstrādes produkcijas pieprasījuma tirgū vērtēšanas un mērīšanas pamatprincipi.
8 Mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pirmapstrādes produkcijas tirgus izvēles pamatprincipi (+prakt. darbs)
9 Izvēlēto tirgus segmentu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par darbību tajos (+ prakt. darbs)
10 Tirgus cenu stratēģijas un tirgus izvēle. Produkta vadīšana. Cenu politikas veidošana (+prakt. darbs)
11 Tirgus ietilpība un tā aizpildīšanas stratēģijas. Mežistrādes produkcijas pieprasījuma tirgū vērtēšana.(+prakt. darbs)
12 Uzņēmuma tirgus reālās un relatīvās daļas aprēķināšana, tās novērtējums un prognozes sastādīšana.(+prakt. darbs)
13 Pirkšanas – pārdošanas līgums, tā struktūra un slēgšanas nosacījumi.
14 Pakalpojumu līgumi. Cirsmu pārdošanas un izstrādes līgumu slēgšana.
15 Kokmateriālu kravu un citas gatavās produkcijas apdrošināšanas noteikumi.
16 Darījumu ar kokmateriāliem apmaksas veidi, to raksturojums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem, iesniegtam un aizstāvētam referātam, uzrakstītam testam un kontroldarbam. Ieskaite ar atzīmi veidojas no kontroldarbos, testā un iesniegtā, aizstāvētā referātā iegūto punktu (ballu) summas atbilstoši novērtējumu skalai 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskajos darbos 48 h studentiem jāapgūst šādas tēmas:
• pieejamo pasaules meža nozares tirgus datu analizēšana un apstrāde (8h);
• pieejamo Latvijas meža nozares, Centrālās statistikas pārvaldes un nozares asociāciju, t.sk. uzņēmumu, tirgus datu analizēšana un apstrāde (8h);
• tirgus vides analizēšana – SVID/SWOT metode, TOWS metode, M.Portera modelis (nozares, sektora un tirgus konkurētspējas novērtēšana), PESTEL/PESTLE metode, konkurentu profila matrica, resursu analīze (12h);
• produkcijas virzīšana tirgū un realizācijas kanālu analizēšana, t.sk. materiālu plūsmas organizēšanā vietējā un starptautiskā tirgū (8h);
• resursu un gatavās produkcijas realizācijas cenu novērtēšanā (4h);
• mērķtirgus un mērķpircēja (klienta) segmenta novērtēšana, kā arī tirgus ietekmējošo faktoru identificēšana un to ietekmes vērtēšana (8h).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa rezultātu vērtēšanā un vērtējuma iegūšanā būtiski, lai studenta apmeklējums ir virs 70% no kopējā nodarbība apmeklējuma. Studiju kursā studentu zināšanu vērtēšana notiek 3 daļās, t.i., semestra laikā ir:
• jānokārto teorētiskais tests par studiju kursā pasniegtajām tēmām, kur mutiskas vai rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no jautājumiem atbildēti pareizi;
• jāsagatavo referāts atbilstošs MF metodiskajam noteikumiem studiju noslēguma darba izstrādē un referāts jāaizstāv prezentācija;
• jānokārto kontroldarbs, kur rakstveida atbildes ir sekmīgas, ja vismaz 40% no uzdevumiem atbildēti pareizi.
Gala vērtējums veidojās kā vidēji svērtais vērtējums 10 ballu skalā no apmeklējuma (10%), no sekmīga nokārtota testa (20%), no sekmīga sagatavota un aizstāvēta referāta (45%) un sekmīgi nokārtota kontroldarba (25%).

Obligātā literatūra

1. Praude V. Mārketings 1.daļa, Rīga:Burtene 2011, 521.lpp.
2 Praude V. Mārketings 2.daļa, Rīga: Burtene, 521.lpp.
3. Kotlers F., Mārketinga pamati, Rīga: Jumava, 2006., 647.lpp.
4. Tirgzinības pamati, Rīga: Jumava, 312.lpp.
5. Juslin H., Hansen E. Strategic Marketing in the Global Forest Products Industries. Corvallis, OR, USA: Academic Press. 2003. 4. Юслин Х., Неувонен Й. Маркетинг продукции лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Jyväskylä: Cummerus Kirjapaino Oy, 2000

Papildliteratūra

1.Williston E.M., Value added wood (Manufacturing and Marketings strategies), USA: New York, 1991., 218 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Laikraksts „Dienas Bizness” ISSN 1407-2041
2.Žurnāls „Baltijas koks” ISSN 1407-6667

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesioonālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.