Kursa kods MežZ4007

Kredītpunkti 12

Bakalaura darbs

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežkopības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Baiba Jansone

Ph.D.

Kursa anotācija

Bakalaura darbā studenti apliecina savu teorētisko un praktisko sagatavotību veikt zinātnisku pētījumu izvēlētajā mežzinātnes apakšnozarē. Studenti pierāda spējas un prasmi metodiski pareizi ievākt nepieciešamos zinātniskos datus pētniecībai, veikt datu un rezultātu analīzi, izstrādāt secinājumus un ieteikumus, sagatavot un aizstāvēt bakalaura darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst padziļinātas teorētiskas un praktiskas zināšanas par pētāmo problēmu, zināšanas par bakalaura darba izstrādes nosacījumiem, pētījumu rezultātu apkopošanu un analīzi;
Studentiem ir prasmes apkopot un analizēt iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus un prezentēt bakalaura darbu Valsts eksāmenu komisijai;
Studenti ir kompetenti veikt pētniecisko darbu mežzinātnes nozarē.

Kursa saturs(kalendārs)

Bakalaura darba tēmas, mērķa un pētniecības uzdevumu formulējums. 20st
2 Bakalaura darba struktūras (satura) izstrāde. 12st
3 Analizējamās literatūras saraksta izveide. Līdzšinējo pētījumu apskata izstrāde 80st
4 Tēmas risinājuma metodikas izvēle. 20st
5 Datu ievākšanas vietas izvēle. Parauglaukumu ierīkošana. 60st
6 Datu ieguve, apkopošana un apstrāde. 80st
7 Datu analīze atbilstoši darba mērķim un uzdevumam. 80st
8 Rezultātu interpretācija un pamatojums. 50st
9 Secinājumu, ieteikumu un anotācijas sagatavošana. 20st
10 Bakalaura darba galīgā noformēšana un iesniegšana recenzēšanai. 20st
11 Bakalaura darba aizstāvēšanas materiāla sagatavošana. 30st
12 Bakalaura darba publiska aizstāvēšana Valsts eksaminācijas komisijā. 8st

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pilnībā izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts bakalaura darbs, novērtējums - atzīme.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās bakalaura darba izstrādei, pētījumu analīze patstāvīgi un konsultējoties ar bakalaura darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Bakalaura darbu vērtē Valsts eksāmenu komisija.

Pamatliteratūra

Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel. Rīga: Datorzinību centrs, 2006., 362 lpp.
Sisenis L., Ābele A. Metodiskie norādījumi Meža fakultātes studentiem "Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana", 2015 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/SND.PDF. Skatīts 2020.gada 15.oktobrī.

Papildliteratūra

Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar Microsoft Excel 97 ikvienam: mācību līdzeklis. 1.daļa. Rīga: Datorzinību Centrs, 1999.,168 lpp.
Miller M.B. Mathematics and statistics for financial risk management. Hoboken: Wiley, 2014. 317 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LLU raksti (Proceedings of LAU, www.llu.lv); ISSN 1407-4427
2. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355
3. Zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne" [tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx

Piezīmes

Bakalaura darbs iekļauts akadēmiskās studiju programmas Mežzinātne obligātajā daļā.