Kursa kods MežZ3075

Kredītpunkti 3

Meža infrastruktūra II

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums03.11.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Mareks Millers

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

BūvZ1038, Mērniecība

LauZ1015, Meža augsnes

MežZ1015, Meža darbi un tehnika I

MežZ3074, Meža infrastruktūra I

Kursa anotācija

Studiju kurss iepazīstina ar meža nosusināšanas un meža infrastruktūras uzlabošanu kā priekšnosacījumu meža kompleksai apsaimniekošanai, meža ceļu lomu, pa kurIiem var piekļūt meža nogabaliem, lai veiktu meža apsardzības un aizsardzības pasākumus un kokmateriālu izvešanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūs:
• Zināšanas par meliorācijas un ceļu būves nozīmi meža apsaimniekošanā, meža infrastruktūras objekta projektēšanas, būves un uzturēšanas noteikumiem;(kontroldarbs)
• Prasmi sagatavot projektēšanas uzdevumus infrastruktūras objektiem;(kontroldarbs)
• Kompetenci novērtēt projektu un izpildīto būvdarbu kvalitāti.(kontroldarbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža meliorācijas sistēmas atjaunošana un pārbūve (2 lekcijas).
2. Meža meliorācijas būvdarbu specifikācijas (2 lekcijas).
3. Sagatavošanas darbi (1 praktiskais darbs).
4. Grāvju tīkla rakšana/pārtīrīšana (2 praktiskais darbi).
5. Caurteku darbi un grāvju nostiprinājumu būve (2 praktiskais darbi).
6. Virszemes noteces regulēšana un kājinieku laipu izbūve (2 praktiskais darbi).
7. Sedimentācijas baseinu rakšana (2 praktiskais darbi).
8. Meža autoceļu plānošana un projektēšana (2 lekcijas).
9. Tehniskie risinājumi meža autoceļu projektos (2 lekcijas).
10. Ceļa trases sagatavošana (2 praktiskais darbi).
11. Zemes klātnes būve (2 praktiskais darbi).
12. Caurteku būve (2 praktiskais darbi).
13. Ceļa segas būve (2 praktiskais darbi).
14. Ģeosintētisko materiālu izmantošana (1 praktiskais darbs).
15. Galvenie izmantojamie būvmateriāli (2 praktiskais darbi).
16. Eseju prezentācijas (4 semināri).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstrādātiem visiem praktiskiem darbiem, sagatavotām esejām, uzrakstītiem kontroldarbiem un nokārtotam eksāmenam. Ja visi kontroldarbi uzrakstīti ar vērtējumu 4 balles un vairāk, studenti var iegūt akumulējošo eksāmena vērtējumu kā vidējo no kontroldarbu vērtējumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Normatīvo aktu studijas par meža meliorāciju sistēmu un meža autoceļu projektēšanu un būvniecību.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultātu kontrolē tiek vērtētas zināšanas par:
1. meža meliorāciju sistēmu projektēšanu un būvniecību;
2. meža autoceļu projektēšanu un būvniecību.

Obligātā literatūra

1. Meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskie noteikumi 2015. AS Latvijas valsts meži. Rīga: AS LVM, 2015. 88 lpp.
2. Meža autoceļu rokasgrāmata. G.Ašmanis, M.Neicinieks, A.Neimanis u.c. Rīga: AS LVM, 2011. 96 lpp.
3. Drēska A. Meža autoceļi: mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem. Jelgava: LLU, 2014. 120 lpp.
4. Labrencis V., Sudārs R. Meža meliorācija: mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. Jeļisējevs B. Ceļu būves un ceļu uzturēšanas darbu organizācija un tehnoloģija: mācību līdzeklis. Smiltene: Smiltenes 29. arodvidusskola, 2006. 208 lpp.
2. Gruntsmācības pamati: mācību līdzeklis. Sast. A. Drēska. Jelgava: LLU, 2004. 32 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltijas Koks. ISSN 1407-6667
2. SkogForsk Results. ISSN 1103-6222
3. Meža Avīze. ISSN 1407–6187

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mežinženieris" obligātajā daļā pilna un nepilna laika studijās.