Kursa kods MežZ3071

Kredītpunkti 4.50

Meža atjaunošana

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Baiba Jansone

Ph.D.

Kursa anotācija

Kurss ietver platības un augsnes sagatavošanas tehnoloģiju un tehnikas analīzi, atjaunošanas veidu, to pielietošanas kritēriju analīzi kontekstā ar izvirzīto meža atjaunošanas mērķi. Tiek apskatīta koku sugu mistrojuma, stādījumu/sējumu biezuma un stādmateriāla ģenētiskās un fizioloģiskās kvalitātes ietekme uz atjaunošanas sekmēm. Izklāstīti nozīmīgākie paņēmieni stādījumu/sējumu aizsardzībā pret biotiskiem un abiotiskiem faktoriem un kopšanā, iespējas nodrošināt augstu oglekļa piesaisti un veicināt audžu adaptācijas spējas, noturību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par meža atjaunošanas un apmežošanas ekonomiskajiem un ekoloģiskajiem aspektiem, pielietojamo tehniku un tehnoloģijām;
• prasme pamatoti izvēlēties dažādām situācijām piemērotāko meža atjaunošanas veidu, sugu sastāvu, biezumu, agrotehnisko kopšanas režīmu, kā arī novērtēt stādmateriāla un jaunaudžu aizsardzības pasākumu izpildes kvalitāti;
• kompetence novērtēt nozīmīgākos apmežošanas aspektus un rekomendēt platībai piemērotāko augsnes sagatavošanas, stādmateriāla veidu un kopšanas režīmu, analizēt meža atjaunošanas saikni ar oglekļa piesaisti meža ekosistēmā un mežaudžu adaptācijas potenciālu un integrēt šos aspektus optimālākās meža atjaunošanas metodes izvēlē un modifikācijā noteiktos apstākļos

Kursa saturs(kalendārs)

1. Meža atjaunošanas veidi, to pielietošanas nosacījumi, izplatība. 3 h.
2. Dabiskās atjaunošanas veicināšana: pamatojums, metodes. 2 h.
3. Jaunaudžu ierīkošana stādot vai sējot,: nosacījumi, augsnes apstrādes veidi, pielietojamā tehnika. Platības sagatavošana stādījumu ierīkošanai. 3 h
4. Stādāmais materiāls: ģenētiskā un fizioloģiskā kvalitāte, veidi, sagatavošana stādīšanai. Stādīšanas sezona un veidi. 3 h.
5. Jaunaudžu veidi, to raksturojums. 2 h.
6. Jaunaudžu biezums: izvēle, ietekmējošie faktori, izveides paņēmieni. 2 h.
7. Koku sugas un to mistrojums jaunaudzēs: izvēle, pamatojums, izveides paņēmieni, tipi. 4 h.
8. Jaunaudžu aizsardzība pret abiotisko un biotisko faktoru ietekmi. 2 h.
9. Jaunaudžu kopšana: pamatojums, metodes, tehnika. 2 h.
10. Lauksaimniecības zemju apmežošana, plantāciju ierīkošana: pamatojums, stādmateriāla izvēle, ierīkošanas specifika, potenciāls. 2 h.
11. Klimata izmaiņu potenciālā negatīvā ietekme uz jaunaudzēm: abiotiskie un biotiskie faktori. 3 h.
12. Meža atjaunošanas ietekme uz oglekļa piesaisti: CO2 izdalīšanās mineralizācijas procesā, piesaiste augsnē. 2 h.
13. Jaunaudžu adaptācijas vecināšanas iespējas. Introdukcija. 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Savlaicīgi un sekmīgi uzrakstīti pārbaudes darbi, iesniegti un aizstāvēti praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi iepazīstas ar pieejamajām jaunākajām aktualitātēm konkrētā studiju kursa tematikas ietvaros, izmantojot studiju programmā un prezentācijās norādīto pamatliteratūru, papildliteratūru un internetā pieejamos zinātniskos resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu, prasmju un kompetences vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Mutiska un rakstveida atbilde ir sekmīga, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi. Gala vērtējums veidojas no studiju kursa pārbaudes darbu un praktisko darbu (atskaites un prezentāciju) kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

Vienvecuma egļu meži Latvijā (J. Jansona red.) Salaspilī: LVMI Silava: “Saule”, 2019. 202 lpp., ISBN 978-9984-14-853-3
Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 455 lpp.
José G. Borges (2014) The Management of Industrial Forest Plantations: Theoretical Foundations and Applications. Springer. ISBN-13: 978-9401788984
Osman, Khan Towhid (2013) Forest Soils. Springer, ISBN 978-3-319-35196-4
Shepherd, K.R. Plantation Silviculture. Springer, ISBN 978-94-010-8478-9

Papildliteratūra

https://foresteurope.org (publications, indicators, definitions)

Periodika un citi informācijas avoti

Baltic Forestry ISSN 1392-1355
New Forests ISSN: 0169-4286

Piezīmes

G0506 | Mežzinātne (BSP) 6.sem.
pilns laiks (PLK)