Kursa kods MežZ3070

Kredītpunkti 3

Meža kokaudzētavas

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

author

Guntis Grandāns

Augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol2002, Dendroloģija

Biol3017, Augu fizioloģija

LauZ2057, Meža augsnes zinātne

LauZ3084, Meža aizsardzība

MežZ3003, Meža selekcija

Kursa anotācija

Studiju kursa apguve sadalīta divos blokos – 1) meža sēklkopība un 2) meža stādāmā materiāla izaudzēšana. Studenti apgūst Latvijā sastopamo, tajā skaitā introducēto, meža koku sugu sēklu ražošanas īpatnības, sēklu ražas prognozēšanas iespējas, sēklu iegūšanas veidus, to uzglabāšanai nepieciešamo apstākļu raksturojumu. Studiju kursa otrajā daļā studenti saņem informāciju par to, kādi ir meža kokaudzētavu darbības uzdevumi, veidi, to vietas izvēle, augsnes apstrāde un augu seka. Apskatāmo jautājumu lokā ietilpst Latvijas kokaudzētavās audzēto koku sugu kailsakņu sējeņu, kailsakņu stādu, ietvarsējeņu un ietvarstādu, kā arī kailsakņu stādu ar uzlabotu sakņu sistēmu izaudzēšanas agrotehnika un tehnoloģija, tāpat arī jautājumi par stādāmā materiāla kvalitātes novērtēšanu, uzglabāšanu, apstrādi un realizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina meža sēklkopības pamatuzdevumus, meža koku sugu sēklu ievākšanu, pārstrādi, kvalitātes kontroli, uzglabāšanu (1. kontroldarbs).
2. Pārzina kvalitatīva meža stādāmā materiāla izaudzēšanas agrotehniku un tehnoloģiju
(2. kontroldarbs).
3. Spēj novērtēt meža koku sēklu materiāla kvalitatīvi (1., 2. laboratorijas darbs).
4. Spēj plānot meža stādāmā materiāla izaudzēšanas un realizācijas tehnoloģisko procesu
(3., 4. laboratorijas darbs).
5. Ir kompetenti un sagatavoti darbam meža reproduktīvā materiāla ieguves un ražošanas plānošanā un realizācijā (rakstisks eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

LEKCIJAS
1. Meža sēklkopības jēdziens, tās attīstība, organizācijas zinātniskie pamati un praktiskie nosacījumi. (2 stundas)
2. Sēklu ražošanas stimulēšana. Sēklu ražošanas periodiskums un tā cēloņi. (2 stundas)
3. Sēklu ražas novērtēšana un prognozēšana. Augļu un sēklu ievākšana. (2 stundas)
4. Augļu un čiekuru sagatavošana sēklu ieguvei. Sēklu iegūšana no čiekuriem. (2 stundas)
5. Sēklu iegūšana no sausiem un sulīgiem augļiem. Sēklu uzglabāšana. (2 stundas)
6. Sēklu kvalitāte un tās noteikšana. (1 stunda)
I kontroldarbs. Meža sēklkopība. (1 stunda)
7. Meža kokaudzētavu uzdevumi, vēsture un veidi. (1 stunda)
8. Vietas izvēle, augsnes apstrāde un augu seka meža kokaudzētavā. Meža kokaudzētavu mēslošana. (2 stundas)
9. Kailsaķņu sējeņu izaudzēšana. Kailsakņu stādu izaudzēšana. (2 stundas)
10. Stādāmā materiāla ar slēgtu sakņu sistēmu ražošanas agrotehnika un tehnoloģija. (2 stundas)
11. Kailsakņu stādu ar uzlabotu sakņu sistēmu izaudzēšana. (2 stundas)
12. Stādāmā materiāla sagatavošana pirms realizācijas - inventarizācija, izrakšana, apstrāde, uzglabāšana un realizācija. (2 stundas)
II kontroldarbs. Meža stādāmā materiāla izaudzēšana. (1 stunda)
LABORATORIJAS DARBI
1. LR MK not. Nr. 159 no 26.03.2013. „Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu” analīze. (2 stundas)
2. Sēklu vidējā parauga noņemšana no sēklu partijas, dīgtspējas un sēklu tīrības noteikšana. (2 stundas)
3. Sēklu un kūdras substrāta patēriņa un resursu izmaksu aprēķināšana. (2 stundas)
4. Stādāmā materiāla izaudzēšanas darbu izmaksu aprēķināšana. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā jāizstrādā un jāaizstāv 4 laboratorijas darbi (vērtējums iesk./neiesk.).
Semestra laikā sekmīgi jāuzraksta 2 kontroldarbi (50% no studiju kursa gala vērtējuma).
Rakstisks eksāmens (50% no gala vērtējuma), atļauts piedalīties, ja visi laboratorijas darbi ir ieskaitīti un abi kontroldarbi sekmīgi uzrakstīti. Eksāmena jautājumi gan par studiju kursā apgūto teorētisko vielu, gan laboratorijas darbos veiktajiem uzdevumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas kursā apskatīto jautājumu apgūšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums ir atkarīgs no eksāmena atbilžu novērtējuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmenā atļauts piedalīties tikai tiem studentiem, kuri ir sekmīgi izstrādājuši un aizstāvējuši laboratorijas darbus (vērtējums – ieskaitīts), kā arī sekmīgi uzrakstījuši (vismaz 4 balles) abus kontroldarbus.
Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā vai eksāmenā var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Laboratorijas darbs ir ieskaitīts, ja visi uzdotie praktiskie uzdevumi tajā ir sekmīgi veikti, darbs ir noformēts un sekmīgi aizstāvēts.

Obligātā literatūra

1. Mangalis I. Meža kultūras. Rīga: Zvaigzne, 1989. 347 lpp.;
2. Kaitēkļi un slimības kokaudzētavās. Rokasgrāmata. Rīga: A/S LVM, 2006. 128 lpp.;
3. Farmer, R.E. (1997). Seed Ecophysiology of Temperate and Boreal Zone Forest Trees (1st ed.). CRC Press. https://ezproxy.llu.lv:2071/10.1201/9780203740057;
4. The Container Tree Nursery Manual (CTNM), lejuplādejams: http://www.rngr.net/publications/ctnm;
5. Jaenicke H. Good Tree Nursery Practices Practical Guidelines for Research Nurseries (1999), lejuplādējams: https://vtcommunityforestry.org/sites/default/files/pictures/tree-nursery-practices-eng.pdf

Papildliteratūra

1. A/S LVM pasūtīto zinātnisko pētījumu atskaites (no 2004. gada), lejuplādējamas: http://www.lvm.lv/lat/lvm/zinatniskie_petijumi/;
2. The Container Tree Nursery Manual (CTNM), lejuplādejams: http://www.rngr.net/publications/ctnm;

Periodika un citi informācijas avoti

1. Mežzinātne ISSN 1407-270X;
2. Baltic Forestry ISSN 1392-1355;
3. Seed Testing international ISTA News Bulletin, lejuplādējams: http://www.seedtest.org.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās studiju programmas “Mežzinātne” ierobežotās izvēles (B) daļā.