Kurs-Code MežZ3064

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)24

Arbeit im Labor (Stundenzahl)8

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)13.01.2015

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Andrejs Dreimanis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centr, 2006. 364 lpp.
2. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, I. Liepa, A. Drēska, Z.Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Liepa I. Biometrija. Rīga: Zvaigzne, 1974. 336 lpp.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355
3. Zinātnes Vēstnesis, ISSN 1407-1479