Код курса MežZ3064

Кредитные пункты 2

Общее количество часов80

Kоличество часов лекций24

æоличество лабораторных работ8

Количество часов самостоятельной работы студента48

Дата утвеждения курса13.01.2015

Разработчик курса

author

Andrejs Dreimanis

Учебная литературa

1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā un biznesā. Rīga: Datorzinību centr, 2006. 364 lpp.
2. Maģistra darbu izstrādāšana un aizstāvēšana: metodiskie norādījumi. Sast. H. Tuherms, I. Liepa, A. Drēska, Z.Saliņš, V. Kozuliņš, U. Spulle. Jelgava: LLU, 2010. 26 lpp.

Дополнительная литература

1. Liepa I. Biometrija. Rīga: Zvaigzne, 1974. 336 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx
2. Baltic Forestry, ISSN 1392-1355
3. Zinātnes Vēstnesis, ISSN 1407-1479