Kursa kods MežZ3024

Kredītpunkti 3

Meža resursu izmantošana

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums03.11.2020

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Lelde Vilkriste

Dr. silv.

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par meža koksnes un nekoksnes resursiem, to klasifikāciju, vērtēšanu, apsaimniekošanas un izmantošanas pamatprincipiem un veido izpratni par dažādu meža produktu, pakalpojumu un servisu izmantošanas iespējām, to nozīmi dabā, cilvēka dzīvē un Latvijas tautsaimniecībā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apguves studentiem būs:
* zināšanas - pārzin par meža koksnes un nekoksnes resursiem, produktiem un to novērtēšanas iespējām; kontroldarbs
* prasmes - prot izvērtēt informāciju meža koksnes un nekoksnes resursu racionālas ieguves un izmantošanas plānošanai; praktiskais darbs
* kompetence - atbildīgi vērtēt meža koksnes un nekoksnes resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanas principus un izmantošanas perspektīvas tautsaimniecībā. praktiskais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa saturs. Literatūra. Meža resursu vispārējs raksturojums Latvijā un pasaulē – 1h.
2. Meža resursu iedalījums un klasifikācija – 2h.
3. Meža resursu apjomi, uzskaite un vērtēšanas metodes – 3h.
4. Aktuālā informācija par meža koksnes un nekoksnes resursiem (datu bāzes; projekti; pētījumi; platformas utt.) – 2h.
Praktiskie darbi – 3h (par tēmām 1 – 4)
Patstāvīgais darbs* – 16h.
1.kontroldarbs - Meža koksnes un nekoksnes resursi - raksturojums, uzskaite, vērtēšana
5. Koksnes resursi un izmantošanas iespējas – 1h.
6. Mežizstrādes atlikumi un to izmantošanas iespējas – 1h.
7. Meža resursi un enerģētikas sektors (kokogļu ražošana; kurināmā malka; infrastruktūras apaugums; enerģētiskās koksnes plantācijas) – 2h.
8. Zalenis un koksnes resursu ķīmiskā pārstrāde – 1h.
9. Meža koksnes un nekoksnes resursu apsaimniekošanas plānošanas pamatprincipi. Likumdošanas un normatīvo aktu prasības. – 3h.
Praktiskie darbi – 3h (par tēmām 5 – 9).
Patstāvīgais darbs* – 12h.
2.kontroldarbs - Meža resursu apsaimniekošanas plānošana
10. Meža resursi pārtikai – 1h.
11. Meži resursi ārstniecībai, kosmētikai un estētikai – 1h.
12. Rekreācijas iespējas mežā – 1h.
13. Citi meža nekoksnes resursi un meža ekosistēmas pakalpojumi – 2h.
14. Meža resursu izmantošanas perspektīvas un tehnoloģijas – 1h.
15. Ilgtspējīga meža resursu ieguve - meža politika un tautsaimniecības attīstība – 2h.
Praktiskie darbi – 2h (par tēmām 10 – 15).
Patstāvīgais darbs* – 20h.
3.kontroldarbs - Ilgtspējīga meža resursu izmantošanas plānošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens sastāv no rakstiskās daļas un mutiskās daļas par teorētiskajiem jautājumiem un praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.
Līdz eksāmenam visiem kontroldarbiem un praktiskiem darbiem jābūt ieskaitītiem un visiem patstāvīgajiem darbiem un mājas darbiem jābūt izpildītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgie darbi paredz detalizēti izstrādāt/pabeigt iesāktos praktiskos darbus, sagatavot uzdotos mājas darbus, papildus iepazīties ar nodarbībās apskatītā jautājumu plašāku izklāstu un sagatavot prezentācijas vai materiālus diskusijām. Visi darbi jāizstrādā un jāiesniedz norādītajos termiņos, atbilstoši lekcijās un praktiskajās nodarbībās sniegtajiem norādījumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā jākārto 3 rakstiski kontroldarbi, kuru tematika aptver lekcijās skartos jautājumus, praktisko darbu vielu, kā arī patstāvīgi apgūstamo materiālu.
Zināšanu un prasmju vērtēšana notiek 10 ballu skalā. Eksāmenu var nekārtot, ja katra kontroldarba un patstāvīgā darba vērtējums ir 7 un augstāks. Kumulatīvais vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu, praktisko darbu vērtējuma un aktivitāšu vērtējuma nodarbību laikā (kontroldarbi – 60%; praktiskie darbi - 30% un aktivitātes - 10% no kopvērtējuma).
Lai kārtotu eksāmenu, visiem kontroldarbiem un praktiskie darbiem (katra darba vērtējums 4 vai augstāks), kā arī mājas darbiem jābūt ieskaitītiem. Eksāmena atzīme ir kursa vērtējuma atzīme. Ja eksāmena atzīme ir nesekmīga, arī kopējais kursa vērtējums ir nesekmīgs.
Kavētie un neieskaitītie praktiskie darbi jāizstrādā docētāja noteiktajā kārtībā un pieņemšanas laikā. Nesekmīgu kontroldarbu mutiskai atbildēšanai vai pārrakstīšanai tiek dota viena iespēja docētāja norādītajā laikā.

Obligātā literatūra

1. Kas jāzina meža īpašniekam. LVMI Silava, 2017. http://www.silava.lv/23/section.aspx/View/180
2. Meža biomasa – jauni produkti un tehnoloģijas. Pētījuma atskaite, RTU & VASSI, 2016. 212 lpp. https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/petijums-meza-biomasa-jauni-produkti-un-tehnologijas
3. Meža enciklopēdija. (Jānis Broks). Zelta Grauds, 2003. 367 lpp.
4. Mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem. Projekta pārskats. LVMI “Silava”, 2017. 296 lpp. https://www.lvm.lv/petijumi-un-publikacijas/mezsaimniecibas-ietekme-uz-meza-un-saistito-ekosistemu-pakalpojumiem-2017
5. Saliņš Z. Meža izmantošana Latvijā - vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Jelgava: LLU Meža izmantošanas katedra, 1999. 270 lpp.
6. Saliņš Z. Mežs - Latvijas nacionālā bagātība. Jelgava: Autora izd., 2002. 248 lpp.

Papildliteratūra

1. Sorrenti, S. 2017. Non-wood forest products in international statistical systems. Non-wood Forest Products Series no. 22. Rome, FAO. http://www.fao.org/3/a-i6731e.pdf
2. Wolfslehner, B., Prokofieva, I. and Mavsar, R. (editors). 2019. Non-wood forest products in Europe: Seeing the forest around the trees. What Science Can Tell Us 10. European Forest Institute. ISBN 978-952-5980-78-3 (pdf )
3. 2ND international non wood forest product symposium. http://foris.fao.org/static/nwfp/II_International_NWFPs_Symposium-ABSTRACTS.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1.Baltijas Koks, ISSN 1407-6667.
2.Meža Avīze, ISSN 1407-6187.
http://www.fao.org/forestry/nwfp/6388/en/
https://star-tree.eu/
www.likumi.lv
www.silava.lv

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts MF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.