Kursa kods MežZ2011

Kredītpunkti 4.50

Mežzinība

Zinātnes nozareMežzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Imants Liepa

Dr. habil. biol.

author pasn.

Edgars Dubrovskis

Mg. silv.

author

Līga Liepa

Dr. silv.

Aizstātais kurss

MežZB024 [GMEZB024] Mežzinība

Kursa anotācija

Studiju kursa uzdevums ir nodrošināt meža ekosistēmu struktūras, funkciju, dinamikas,
daudzveidības, klasifikācijas, dabisko un antropogēno faktoru ietekmes novērtēšanas un
prognozēšanas teorētisko pamatojumu, iepazīstināt studentus ar vides ietekmes
izmainīšanas un meža resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. iegūst zināšanas par meža ekosistēmu struktūru, funkcijām, dinamiku, daudzveidību, klasifikāciju, dabisko un antropogēno faktoru ietekmi, tās novērtēšanas un prognozēšanas iespējām – 1. pārbaudes darbs, laboratorijas darbi

2. Studenti iegūst prasmi saskatīt aktuālās vides un meža attiecību problēmas, kas saistītas ar meža audzēšanu un meža resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Pēc studiju kursa apguves studenti ir kompetenti patstāvīgi pieņemt lēmumus meža ekoloģijas jomā – 2. pārbaudes darbs, laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju saraksts:
1. Meža ekosistēmas struktūra un pamatfunkcijas. Ekosistēmu darbības tipi. (2 stundas)
2. Meža ekosistēma: struktūra, funkcijas, dinamika, daudzveidība. (2 stundas)
3. Trofiskā struktūra. Konsorcija. Ekoloģiskā niša. Ekoloģiskā kapacitāte. (2 stundas)
4. Enerģijas un vielas aprite. Koakcijas: tipi, veidi, formas. (2 stundas)
5. Ekosistēmas pārapdzīvotība. Apsaimniekošanas stratēģija. Populāciju un sugu izzušana. (2 stundas)
6. Ietekmes struktūras un dinamikas kopējās likumsakarības. (2 stundas)
7. 1. pārbaudes darbs. Meža ekosistēma. Vides ietekmes infrastruktūra. (1 stunda)
8. Abiotisko faktoru ietekme un mežsaimnieciskās izmainīšanas iespējas. (2 stundas)
9. Biotisko faktoru ietekme un mežsaimnieciskās izmainīšanas iespējas. (2 stundas)
10. Sukcesijas. Klimaksa koncepcija. Sugu maiņa. (2 stundas)
11. Meža tipoloģija. Attīstības virzieni. Latvijas mežu tipoloģija. (2 stundas)
12. Sintaksonomiskās vienības, saturs un identifikācija. (2 stundas)
13. Tipoloģijas shēmas kopējās īpašības. (2 stundas)
14. Meža apsaimniekošanas tipoloģiskā specifika. (2 stundas)
15. Purvu ekosistēmas: saturs, klasifikācija, ekoloģiskā un tautsaimnieciskā nozīme. (2 stundas)
16. 2. pārbaudes darbs. Abiotisko un biotisko faktoru ietekme, klimakss, sukcesija, meža tipoloģija. (1 stunda)

Praktisko darbu saraksts:

1. Koku klasifikācija mežaudzē (1 stunda)
2. Koku skaita un koksnes krājas dinamika mežaudzē (1 stunda)
3. Mežaudzes uzbūves elementi (1 stunda)
4. Mežaudzes raksturojošie lielumi (1 stunda)
5. Mežs un atmosfēra (1 stunda)
6. Kokaudzes sastāvs un vecums (1 stunda)
7. Koku gaismas prasības un to noteikšanas metodes (1 stunda)
8. Siltuma un meža mijiedarbība (1 stunda)
9. Mežs un nokrišņi (1 stunda)
10. Mežaudžu izturība pret vējgāzēm un vējlauzēm (1 stunda)
11. Meža dabiskās atjaunošanās novērtējums (1 stunda)
12. Sausieņu meža augšanas apstākļu tips (1 stunda)
13. Slapjaiņu meža augšanas apstākļu tips (1 stunda)
14. Purvaiņu meža augšanas apstākļu tips (1 stunda)
15. Āreņu meža augšanas apstākļu tips (1 stunda)
16.Kūdreņu meža augšanas apstākļu tips (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti izstrādā un sekmīgi aizstāv praktiskos darbus.
Students sekmīgi uzrakstījis abus pārbaudes darbus.
Gala pārbaudes veids: eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi papildina savas zināšanas par lekcijās un laboratorijas darbos izrunātajām tēmām, sagatavojot strukturētus un pamatotus sev interesējošus jautājumus, ko pārrunājam nodarbībās pirms uzsākt jaunu tēmu/praktisko darbu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa gala vērtējumu veido 2 pārbaudes darbu (50 %) un eksāmena (50 %) iegūtais vērtējums, kuriem jābūt sekmīgiem.
Students sekmīgu vērtējumu par pārbaudes darbu vai eksāmenu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēti pareizi.
Ja pārbaudes darbos vērtējums ir augstāks par 8, eksāmens nav jākārto; kursa gala vērtējumu veido divu pārbaudes darbu vidējā aritmētiskā vērtība.
Ja nav apmeklētas 75 % lekciju un sekmīgi nokārtoti 2 pārbaudes darbi, students netiek pielaists pie eksāmena kārtošanas.

Obligātā literatūra

1. Liepa I., Mauriņš A., Vimba E. 1991 Ekoloģija un dabas aizsardzība. Rīga: Zvaigzne, 1991. 298 lpp.
2. Švarcbahs J. u.c. Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2001. 201 lpp.
3. Kimmins J. P. Forest Ecology. 3rd ed. New Jersey : Prentice-Hall, 2003. 720 p.
4. Dreimanis A. Mežsaimniecības pamati, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2016. 219 lpp.
5. Latvijas meža tipoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2014. 117 lpp.

Papildliteratūra

1. Introduction to Forest Science. 1990 R.A.Young and R.L.Giese: Editors. New, Singapora: John Wiley sons, 1990. 586 p.
2. Miezīte O. Meža aizsardzība un apsardzība. I daļa Meža entomoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2015. 172 lpp.
3. Miezīte O. Meža aizsardzība. II daļa Meža fitopatoloģija, mācību līdzeklis LLU Meža fakultātes studentiem un nozares speciālistiem, A/S LVM, Jelgava: LLU Meža fakultāte, Studentu biedrība "Šalkone". 2017. 173 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forest Ecology. Journal of Forest Sciences in Lithuania, Latvia and Estonia. ISSN: 1392-1355.
2. Silva Fennica. The International Journal of Forestry and Forest Industries.ISSN: 0037-5330.
3. Лесоведение: журнал Института лесоведения Российской академии наук. ISSN: 0024-1148.

Piezīmes

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Mežzinātne" profila akadēmiskais kurss.