Code du cours Mate2023

Crédits 6

La quantité totale d'heures en classe162

Nombre de conferences32

Nombre de travaux pratiques et des séminaires32

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant98

Date de l'approbation du cours16.10.2019

Auteurs du cours

author

Līga Zvirgzdiņa

author

Liene Strupule

Manuels

1. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Matemātikā ekonomistiem. Teorija un uzdevumi. Rīga: Izglītības soļi, 2006. 306 lpp.
2. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem. Rīga: Zvaigzne, 1997. 167 lpp.
3. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 116 lpp.
4. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika. III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 192 lpp.
5. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp.
6. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 527 lpp.
7. Barnett R. A., Ziegler M. R. Applied mathematics for business and economics, life sciences and social sciences. 3rd ed. San Francisco, California, 1989. 1079 p.
8. Silberg E. The Structure of Economics: A Mathematical Analysis. New York: McGraw – Hill Book Company, 1978. 543 p.

Ouvrages supplémentaires

1. Strupule L., Jēgere I. Matemātika ekonomistiem. Programma, lekciju konspekts, uzdevumu risinājumu paraugi un patstāvīgā darba uzdevumi, Ekonomikas fakultātes pilna un nepilna laika studiju programmai. LLU. Jelgava, 2009. 93 lpp.
2. Čerņajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga-Jelgava: 2016. 198 lpp.
3. Grīnglazs L., Kopitovs J. Augstākā matemātika ekonomistiem ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga, 2003. 379 lpp. Biznesa izglītības bibliotēka III.
4. Mizrahi A., Sullivan M. Mathematics for Business and Social sciences. Wiley&Sons, 1988. 876 p.
5. Rosser M. Basic mathematics for economists. Second Edition. Rautledge, 2003. 535 p.
6. Buiķis M. Finansu matemātika. Rīga, 2002. Biznesa izglītības bibliotēka I.
7. Hazans M., Jaunzems A. Augstākās matemātikas kursa pamatjēdzienu ekonomiskā interpretācija un realizācija. Rīga: LU, 1980.