Kurs-Code Mate2023

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)162

Vorlesungen (Stundenzahl)32

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge32

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)98

Bestätigt am (Datum)16.10.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Līga Zvirgzdiņa

author

Liene Strupule

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Matemātikā ekonomistiem. Teorija un uzdevumi. Rīga: Izglītības soļi, 2006. 306 lpp.
2. Revina I., Peļņa M., Gulbe M., Bāliņa S. Uzdevumu krājums matemātikā ekonomistiem. Rīga: Zvaigzne, 1997. 167 lpp.
3. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 116 lpp.
4. Šteiners K., Siliņa B. Augstākā matemātika. III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 192 lpp.
5. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp.
6. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 527 lpp.
7. Barnett R. A., Ziegler M. R. Applied mathematics for business and economics, life sciences and social sciences. 3rd ed. San Francisco, California, 1989. 1079 p.
8. Silberg E. The Structure of Economics: A Mathematical Analysis. New York: McGraw – Hill Book Company, 1978. 543 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Strupule L., Jēgere I. Matemātika ekonomistiem. Programma, lekciju konspekts, uzdevumu risinājumu paraugi un patstāvīgā darba uzdevumi, Ekonomikas fakultātes pilna un nepilna laika studiju programmai. LLU. Jelgava, 2009. 93 lpp.
2. Čerņajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga-Jelgava: 2016. 198 lpp.
3. Grīnglazs L., Kopitovs J. Augstākā matemātika ekonomistiem ar datoru lietojuma paraugiem uzdevumu risināšanai. Rīga, 2003. 379 lpp. Biznesa izglītības bibliotēka III.
4. Mizrahi A., Sullivan M. Mathematics for Business and Social sciences. Wiley&Sons, 1988. 876 p.
5. Rosser M. Basic mathematics for economists. Second Edition. Rautledge, 2003. 535 p.
6. Buiķis M. Finansu matemātika. Rīga, 2002. Biznesa izglītības bibliotēka I.
7. Hazans M., Jaunzems A. Augstākās matemātikas kursa pamatjēdzienu ekonomiskā interpretācija un realizācija. Rīga: LU, 1980.