Код курса Mate1038

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Kоличество часов лекций16

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента49

Дата утвеждения курса19.10.2022

Разработчики курса

author

Svetlana Atslēga

author

Liene Strupule

Предварительные знания

Mate1003,

Mate1037,

Учебная литературa

1. Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. – 392 lpp  
2. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. – 527 lpp.
3. Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem II daļa.. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 192 lpp.
4. Stewart J. Calculus. Bellmont CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012. 146 p.
5. Bird J.O. Engineering Mathematics. London; New York:Bellmont Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 709 p.

Дополнительная литература

1. Černajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis Augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga - Jelgava, 2016. 198 lpp.
2. Šteiners K. Augstākā matemātika. I , II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. - 96 lpp.,1998. - 116 lpp., 1998. - 192 lpp.
3. Zeidmane A. Didaktiskie materiāli augstākajā matemātikā. Pamatjēdzieni, pamatlikumi, pamatsakarības. Kopsavilkums . LLU, Jelgava. 2010.-39 lpp- e-materiāli
4. Stroud K.A. Engineering Mathematics. South Norwalk, CT: Industrial Press, 2013. 1155 p.
5. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. / Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.