Kursa kods Mate1038

Kredītpunkti 3

Matemātika III

Zinātnes nozareMatemātika

Zinātnes apakšnozareMatemātiskā analīze un funkcionālanalīze

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Svetlana Atslēga

Dr. math.

author lekt.

Liene Strupule

Mg. math.

Priekšzināšanas

Mate1003, Matemātika I

Mate1037, Matemātika II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis matemātiskās domāšanas veicināšana, aplūkojot dažādus matemātikas pielietojumus informācijas tehnoloģijās.
Studiju kursā tiek apgūti kompleksie skaitļi , parastie pirmās un otrās kārtas diferenciālvienādojumi, skaitļu rindas un funkciju rindas

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves students:
1. Pārzina un spēj pierādīt zināšanas un kritisku izpratni par kompleksiem skaitļiem, diferenciālvienādojumu aprēķiniem, skaitļu rindām un funkciju rindām. Pārzina apgūto tēmu pielietojumu praktiskos, ar informācijas tehnoloģijas specialitāti saistītos procesos. - kontroldarbi
2. Spēj paradīt atbilstošo jēdzienu un likumību izpratni, izpildīt nepieciešamās matemātiskās darbības un operācijas, veidojot loģisku spriedumu ķēdi un korektu matemātisko valodu – praktiskie darbi
3. Strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, spēj pielietot specialitātes problēmsituācijai atbilstošus matemātiskos aprēķinus, veikt aprēķinu starprezultātu un gala rezultātu profesionālu novērtēšanu un interpretāciju – patstāvīgais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kompleksie skaitļi - 4h
2. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi, to izmantošana - 6h
3. Otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to izmantošana – 5h
4. 1. kontroldarbs. Pirmās un otrās kārtas diferenciālvienādojumi, to izmantošana - 1h
5. Skaitļu rindas: Konverģences noteikšana pozitīvu skaitļu rindām un alternējošām skaitļu rindām - 6h
6. Funkciju rindas: konverģences intervāla noteikšana, funkciju izvirzīšana pakāpju rindā, integrāļu un diferenciālvienādojumu tuvināta aprēķināšana - 9h
7. 2. kontroldarbs. Skaitļu un funkciju rindas - 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt nokārtotam eksāmenam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Rakstiski jābūt izpildītiem un ieskaitītiem sekojošiem pastāvīgiem darbiem:
1. patstāvīgais darbs. Pirmās kārtas diferenciālvienādojumi
2. patstāvīgais darbs. Otrās kārtas diferenciālvienādojumi
3. patstāvīgais darbs. Skaitļu rindas
4. patstāvīgais darbs. Funkciju rindas

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Akumulējošā eksāmena atzīmi veido visu kontroldarbu vidējā atzīme.
Akumulējošo eksāmenu students var saņemt, ja:
1. ir nokārtoti iepriekšējie studiju kursi Matemātika I (Mate 1003) un Matemātika II (Mate 1037)
2. ir ieskaitīti visi patstāvīgie darbi (visi uzdevumi ir izpildīti pareizi)
3. ir ieskaitīti visi teorijas testi e-vidē (vērtējums 4 un vairāk)
4. semestra laikā katra kontroldarba vērtējums ir vismaz 4 balles.

Nesekmīgi uzrakstītu kontroldarbu students var pārrakstīt studiju procesa laikā, mācību spēka norādītākos laikos. Pēdējo kontroldarbu students var pārrakstīt individuālo studiju un pārbaudījumu perioda 1. nedēļā mācību spēka norādītajā laikā.

Rakstisku eksāmenu var kārtot pasniedzēja norādītajā laikā, ja: ir ieskaitīti visi patstāvīgie darbi (visi uzdevumi ir izpildīti pareizi).
Laicīgi neieskaitītus patstāvīgos darbus var aizstāvēt mācību spēka norādītajos laikos . Neieskaitītus patstāvīgos darbus var atrādīt un ieskaitīt ne vairāk kā divus vienā pieņemšanas reizē.

Obligātā literatūra

1. Volodko I. Augstākā matemātika. II daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. – 392 lpp  
2. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika II daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. – 527 lpp.
3. Bula I., Buls J. Matemātiskā analīze ar ģeometrijas un algebras elementiem II daļa.. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 192 lpp.
4. Stewart J. Calculus. Bellmont CA: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012. 146 p.
5. Bird J.O. Engineering Mathematics. London; New York:Bellmont Routledge/Taylor & Francis Group, 2017. 709 p.

Papildliteratūra

1. Černajeva S., Vintere A. Mācību līdzeklis Augstākās matemātikas pamatu apguvei. Rīga - Jelgava, 2016. 198 lpp.
2. Šteiners K. Augstākā matemātika. I , II, III daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. - 96 lpp.,1998. - 116 lpp., 1998. - 192 lpp.
3. Zeidmane A. Didaktiskie materiāli augstākajā matemātikā. Pamatjēdzieni, pamatlikumi, pamatsakarības. Kopsavilkums . LLU, Jelgava. 2010.-39 lpp- e-materiāli
4. Stroud K.A. Engineering Mathematics. South Norwalk, CT: Industrial Press, 2013. 1155 p.
5. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. / Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskās izglītības (bakalaura) studiju programmā „Datorvadība un datorzinātnes” un profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.