Kursa kods MašZP018

Kredītpunkti 1.50

Metālapstrādes prakse II

Zinātnes nozareMašīnbūve un mehānika

Zinātnes apakšnozareMašīnbūves tehnoloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums21.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Jānis Lāceklis-Bertmanis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

MmehR001 [GMMER001] Metālapstrādes prakse

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: sniegt praktisko iemaņu kopumu ciparvadības darbgaldu vadībā, CNC vadības programmu sagatavošanā. Mācību prakse Metālapstrāde notiek Spēkratu institūta mācību darbnīcās un laboratorijās. Studenti norīkoti ar rektora rīkojumu un pakļaujas visiem mācību procesa kārtības noteikumiem. Studenti nostiprina pirmās iemaņas virpošanā, frēzēšanā un apgūst tehnoloģisko procesu izstrādes pamatus virpošanā un frēzēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas - pārzina CNC darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi un aprīkojumu - prakses atskaite;
2. Prasmes - pārzina CNC darbmašīnu tehniskos parametrus, uzbūvi, nepieciešamos darba instrumentus un pielietošanas iespējas - ieskaite;

3. Kompetences - spēj izvēlēties un pamatot ražošanas darbmašīnu atbilstību ražošanas apstākļiem un produkcijas apjomam - ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Darba drošība darbā ar CNC darbgaldiem. Darba drošības brīdinājuma zīmes to nozīme un izvietojums uz CNC darbagaldiem – 4 h;
2. Koordinātu asis un atskaites sistēmas – 4 h;
3. CNC programmas saturs, apstrādājamās sagataves bāzēšana, bāzes izvēle – 4 h;
4. G un M kodu nozīme ciparvadības darbgaldu programmas izveidē – 4 h;
5. Līniju un līkņu, urbumu un kontūru veidošana. Pamata ciklu izmantošana – 4 h;
6. Kontroldarbs: Ciparvadības programmas G un M kodu nozīme – 1 h;
7. Sastādītās programmas simulēšana un programmas koriģēšana – 4 h;
8. Ciparu vadības CNC darbgaldu instrumentu un palīgierīču sagatavošanu darbam – 4 h;
9. Ciparu vadības CNC darbgalda sagatavošana tehnoloģiskam procesam – 4 h;

10. Kontroldarbs: Vadības programmas izveide dotajai detaļai –1h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pārbaudes veids – ieskaite ar atzīmi. Ieskaites vērtējumu veido: sagatavota atskaite par praksi; prakses programmas izpildes kvalitāte; mutiski jautājumi par praksē veicamajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Izveidot brīvi izvēlētās detaļas izgatavošanas tehnoloģiju un ciparvadības apstrādes programmu. – 6 h.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no prakses beigās sagatavotā darba uzdevuma izpildes kvalitātes. Papildus vērtējumu iespējams iegūt, izgatavojot darba uzdevumā aprakstīto detaļu.

Obligātā literatūra

1. Avotiņš J. Metālapstrāde. Jelgava: LLU, 2009. 400 lpp.

2. Programming Workbook. HAAS AUTOMATION, INC.2800 Sturgis Rd. Oxnard, CA 93030. June 2006. 400 p.

Papildliteratūra

1. Vērdiņš G., Dukulis I. Materiālu mācība. Jelgava: LLU, 2008. 240 lpp.
2. Avotiņš J. Metālapstrāde: kursa darbs "Tehnoloģisko procesu izstrāde": metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2005. 90 lpp.

3. Сафин В.Н. Основы программирования фрезерных станков ЧПУ: учобное пособие к лабораторным работам. Челябинск: Издателский центр ЮУрГУ, 2012. 34 с.

Piezīmes

Obl.: TF akadēmiskās bakalaura studiju programmas Lauksaimniecības inženierzinātne pilna un nepilna studijās.